Větvičník slívový

image

Vìtvièník slívový

Evernia prunastri

 

 

Èeleï: provazovkovité (Usneaceae)

 

Stélka je mìkká, keøíèkovitì vìtvená, obvykle pøevislá, šedozelená až žlutozelená, naspodu svìtlejší, na okrajích a svrchu bìlavì skvrnitá. Od nížin do hor roste hojnì na kùøe listnáèù, starých keøù, na poražených kmenech, vzácnì na skalách. V horách bývá nápadná provazovka rozkvetlá (Usnea florida) s tuhou, provazovitou, odstávající, pøevislou a nìkolikrát vìtvenou stélkou. Na konci hlavních vìtví se tvoøí miskovité, v prùmìru až 12 mm velké plodnièky. Roste roztroušenì na jehliènanech, ale vlivem zneèištìní ovzduší v našich pohranièních horách je stále vzácnìjší a místy zcela vymizela ještì døív, než se vliv zneèištìní projevil na jehliènanech.