Všivec lesní

image

Všivec lesní

Pedicularis sylvatica

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Dvouletá bylina s vnìjšími lodyhami poléhavými, jen koncem vystoupavými, vnitøními pøímými, až 15 cm vysokými. Listy støídavé, peøenodílné, úkrojky peøenolaloènaté. Kvìty v koncových øídkých hroznech. Kalich nestejnì pìtizubý; koruny bledì rùžové až èervenavé. Kvete od kvìtna do èervna. Roste roztroušenì na vlhèích loukách, slatinách a vøesovištích od nížin do hor. Všechny všivce, kokrhele, èernýše, svìtlíky a nìkteré další krtièníkovité rostliny jsou rostliny poloparazitické, což znamená, že mají zelené listy a dovedou si vytváøet organické slouèeniny, ale svými koøeny odnímají sousedním rostlinám vodu a v ní rozpuštìné minerální látky. Pøíbuzný všivec bahenní (P. palustris) má pøímé lodyhy vìtvené, bohatì listnaté a koruny nafialovìle èervené. Døíve rostly oba všivce dosti hojnì na bažinatých loukách a slatinách, ale tyto ekotypy jsou melioracemi vysoušeny a rekultivovány. Proto se nyní øada bažinných a slatinných druhù považuje za druhy s ohroženým výskytem a zasluhují skuteènou ochranu spolu s takovými stanovišti, na kterých se dosud vyskytují.