Vachta trojlistá

image

Vachta trojlistá

Menyanthes trifoliata

 

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: vachtovité (Menyanthaceae)

 

Až 30 cm vysoká vytrvalá bylina s oddenkem tlustým a plazivým. Lodyhy pøímé, bezlisté, pouze pøi spodinì pochvatì šupinaté, kvìtonosné. Pochvaté trojèetné listy vyrùstají z oddenku, øapíky dlouhé, lístky témìø pøisedlé, obvejèité, velké. Kvìty nápadné, ozdobné, v hustém hroznu. Koruny široce nálevkovité, dìlené v pìt tøásnitých cípù, bìlavé nebo narùžovìlé; prašníky fialové. Tobolka okrouhle vejèitá. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste na bažinatých a rašelinných loukách a na bøezích mírnì tekoucích i stojatých vod a v pøíkopech od nížin do hor.