Večernice vonná

image

Veèernice vonná

Hesperis matronalis

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Vytrvalá, statná, až pøes 1 m vysoká chlupatá bylina. Dolní listy podlouhlé, špièaté, øapíkaté, horní vejèitì kopinaté, témìø pøisedlé, všechny vroubkovanì pilovité. Kvìtní hrozen zejména u pìstovaných rostlin bohatý; kvìty velké, zpravidla fialové, zøídka èervenavé nebo bílé, korunní lístky mìlce vykrojené a vonné. Šešule oblé, dlouhé, chlopnì lysé. Kvete od kvìtna do èervence. Planì roste ve Støedomoøí; pìstuje se èasto pro ozdobu a zplaòuje pøi plotech a zdech, v køovinách a svìtlých lesích.