Vemeník dvoulistý

image

Vemeník dvoulistý

Platanthera bifolia

 

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, témìø pùl metru vysoká bylina s dvìma hlízami. Lodyhy pøímé, duté. Listy dva, vstøícné, široce elipsovité, na lodyze až tøi malé šupinovité lístky. Øídký klas válcovitý, listeny žlutozelené. Kvìty dost velké, bìlavé, vonné, ostruhaté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste dost hojnì ve svìtlých lesích, v køovinách a na lesních loukách od nížin do hor. Chránìná rostlina.