Vesnovka obecná

image

Vesnovka obecná

Cardaria draba

 

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Vytrvalá, šedì pýøitá, až pùl metru vysoká bylina. Pøízemní listy podlouhlé, chobotnatì zubaté, lodyžní zpravidla mìlce zubaté, støelovitì objímavé. Kvìty v bohatých latnatých kvìtenstvích, koruny bílé. Šešulky u stopky s dlouhou vytrvávající ènìlkou. Kvete od kvìtna do èervence. Roste jako plevel na polích, rumištích a náspech. U nás je dosti hojná a šíøí se zejména v teplejších oblastech, ale patrnì jen zdomácnìla a pùvodní je ve východním Støedomoøí.