Vikev plotní

image

Vikev plotní

Vicia sepium

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina s vìtveným oddenkem a pøímými nebo popínavými lodyhami, až pøes pùl metru vysokými. Listy zpeøené, chudojaømé, ukonèené vìtvenou úponkou; lístky vejèité, vpøedu jemnì vykrojené a hrotité, brvité. Kvìty po tøech až šesti v úžlabí listù: koruny špinavì fialové, kališní zuby nestejné, kratší než kališní trubka. Kvete od kvìtna do srpna. Roste hojnì na loukách, v køovinách a na lesních svìtlinách od nížin do hor. Pøíbuzná vikev setá (V. sativa) má kvìty s pavézou modravou, køídly nachovými: pìstuje se jako pícnina, pøevážnì ve smìskách, a èasto zplaòuje.