Vikev ptaèí

image

Vikev ptaèí

Vicia cracca

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina se silným plazivým oddenkem a hranatými, mìkce chlupatými, až pøes 1 m vysokými lodyhami. Listy zpeøené, vícejaømé, ukonèené vìtvenou úponkou; lístky vejèitì kopinaté až èárkovité, na rubu zpravidla chlupaté. Kvìtenství hroznovitá, vícekvìtá, jednostranná, stopkatá, témìø stejnì dlouhá jako listy: koruny modrofialové, zøídka bìlavé. Lusky krátce stopkaté. Kvete od èervna do srpna. Roste dost hojnì na loukách, v køovinách a na mezích od nížin do hor. Pøíbuzná vikev huòatá (V. villosa) má listy málojaømé, lístky kopinaté, kvìty v bohatých hroznech modrofialové a celá je chlupatá.