Violka Rivinova

Violka Rivinova

Viola riviniana

 

Øád: violkokvìté (Violales)

Èeleï: violkovité (Violaceae)

 

Vytrvalá bylina s krátkým oddenkem a pøízemní rùžicí listù. Lodyhy pøímé, zpravidla 10 – 15 cm vysoké. Listy dlouze øapíkaté, široce srdèité, vroubkované; palisty kopinaté, øídce tøásnité. Kvìty velké, svìtle modré, korunní lístky široce obvejèité. Kalichy s pøívìsky hranatì okrouhlými. Ostruha bìlavá nebo slabì nafialovìlá, tupá, se zøetelnou rýhou. Kvete v dubnu a v kvìtnu. Roste hojnì ve svìtlých a humózních lesích a hájích v nižších polohách. Podobná violka lesní (V. reichenbachiana, syn. V. sylvatica) má ostruhu temnì fialovou bez zøetelné rýhy a korunní lístky modrofialové.