Violka trojbarevná

image

Violka trojbarevná

Viola tricolor

 

Øád: violkokvìté (Violales)

Èeleï: violkovité (Violaceae)

 

Jednoletá až vytrvalá bylina, i pøes 20 cm vysoká, s lodyhami vìtvenými, pøímými nebo vystoupavými. Øapíkaté listy vejèitì okrouhlé až kopinatì vejèité; palisty dìlené, koneèný úkrojek velký, vroubkovaný. Kvìty na dlouhých stopkách; kališní lístky kopinaté s témìø okrouhlými pøívìsky. Korunní lístky èasto dvakrát delší než kalich, vìtšinou dva horní fialové, ostatní bledì žluté; ostruha delší než kališní pøívìsky. Kvete od kvìtna do záøí. Roste na polích, lukách a písèinách od nížin do podhùøí. Pøíbuzná violka rolní (V. arvensis) má polovièní kvìty, korunní lístky stejnì dlouhé jako kalich bledì žluté. Maceška zahradní (V. x wittrockiana) je pìstovaný køíženec s velkými kvìty rùzných barev.