Violka vonná

image

Violka vonná

Viola odorata

 

Øád: violkokvìté (Violales)

Èeleï: violkovité (Violaceae)

 

Vytrvalá bylina s oddenky výbìžkatými. Listy pøízemní, okrouhle ledvinité až srdèitì vejèité, jemnì pýøité, drobnì vroubkované. Lodyhy až 10 cm vysoké s palisty široce vejèitými, celokrajnými nebo na špièce žláznatì tøásnitými. Kvìty vonné, fialovì modré, korunní lístky pøi spodinì bìlavé, ostruhaté; kalichy s odstálými pøívìsky, mnohem kratšími než fialová ostruha. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste dost hojnì v hájích a køovinách nižších poloh, èasto se pìstuje v zahradách jako vonièka a zplaòuje na travnatých místech. Pøíbuzná violka psí (V. canina) nemá výbìžky, ale bìlavou ostruhu a kvìty nevonné; obì violky jsou známé jako “fialky” a na jaøe patøí mezi velmi oblíbené kvìtiny.