Vlèí bob mnoholistý

image

Vlèí bob mnoholistý

Lupinus polyphyllus

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká bylina. Lodyhy plstnaté, pøímé, nevìtvené. Listy øapíkaté, dlanitì mnohoèetné; lístky kopinaté, svrchu lysé, na rubu hedvábitì chlupaté. Kvìty velké, v hustých pøímých hroznech, koruny modré, zøídka bìlavé. Lusky velké, chlupaté, mnohosemenné. Kvete od èervna do srpna. Pùvodní v Severní Americe; pìstuje se jako tzv. “lupina” na pasekách jako krmivo pro zvìø, na zelené hnojení a v zahradách pro ozdobu; èasto zplaòuje. Jihoevropské druhy se nìkdy pìstují jako pícniny; kvetou bíle nebo žlutì.