Vlčenec setý

image

Vlèenec setý

Onobrychis viciifolia

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá, statná bylina, roztroušenì chlupatá, až pøes pùl metru vysoká, s tuhými a vzpøímenými lodyhami. Listy lichozpeøené, lístky úzce elipsovité až èárkovité. Hrozny kvìtù vejèité až válcovité, koruny rùžové, pavéza nachovì proužkovaná. Lusky ploché, okrouhlé, s kratièkých hrotem. Kvete od kvìtna do èervence. Již od 16. století bìžnì pìstovaná pícnina pod jménem “ligrus”; èasto zplaòuje a místy zdomácòuje na mezích a suchých stráních v nižších polohách.