Voskovka menší

image

Voskovka menší

Cerinthe minor

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Dvouletá nebo víceletá, až pøes pùl metru vysoká, lysá, ale drsná, sivì ojínìná bylina. Lodyhy pøímé nebo vystoupavé. Listy vejèité, objímavé, dolní zpravidla bíle skvrnité, jemnými bradavkami drsné. Kalich vìtšinou štìtinatì brvitý; koruny sírovì žluté, témìø do poloviny dìlené a nicí. Tvrdky dvousemenné. Kvete od kvìtna do èervence. Roste roztroušenì na pastvinách, mezích, stráních, na polích a podél cest v nižších polohách teplejších oblastí.