Vraní oko ètyølisté

image

Vraní oko ètyølisté

Paris quadrifolia

 

Øád: liliokvìté (Liliales)

Èeleï: Trilliaceae

 

Vytrvalá, asi 30 cm vysoká jedovatá bylina s oddenkem plazivým a lodyhou pøímou. Listy široce elipsovitì kopinaté, velké, zpravidla v jediném ètyøèetném pøeslenu. Kvìty na dlouhých pøímých stopkách, jednotlivé, zpravidla ètyøèetné. Vnìjší lístky okvìtí kopinaté, zelené, vnitøní úzce èárkovité, žlutozelené. Tyèinek osm se spojidlem mezi prašníky šidlovitì prodlouženým; kulaté bobule èerné, jedovaté. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste roztroušenì ve vlhèích listnatých nebo smíšených lesích a v luzích od nížin do hor.