Vranec jedlový

image

Vranec jedlový

Huperzia selago

syn. plavuò jedlová, Lycopodium selago

Øád: plavuòotvaré (Lycopodiales)

Èeleï: vrancovité (Huperziaceae)

 

Trsnaté lodyhy jsou hustì koøenující, vzpøímené, odspodu vìtvené, až 25 cm vysoké. Lístky jsou vzpøímené, odstálé, mìkké, èárkovitì kopinaté, celokrajné. Výtrusnice nevytváøejí koncové klasy; jsou nenápadnì umístìné vìtšinou nad polovinou lodyhy na výtrusnicových lístcích, podobných ostatním. Èasto se rozmnožuje opadavými pupeny v úžlabí listù na koncích vìtví. Roste ve vlhkých, stinných lesích, v kosodøevinì a ve stinných roklích, pøevážnì v horách. Výtrusnice dozrávají od èervence do øíjna.