Vratič obecný

image

Vratiè obecný

Tanacetum vulgare

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá trsnatá, hodnì pøes 1 m vysoká aromatická bylina s oddenky plazivými, bohatì vìtvenými. Lodyhy pøímé, tuhé, hustì listnaté. Listy hluboce peøenoseèné, úkrojky kopinaté, pilovitì zubaté a na rubu žláznatì teèkované. Úbory èetné v bohatých chocholiènatých latách, zákrovy polokulovité. Všechny kvìty žluté, trubkovité, pìticípé, jazykovité kvìty chybìjí; nažky za zoubkatým lemem. Kvete od èervence do záøí. Roste hojnì na náspech, rumištích, podél cest a na bøezích vod od nížin do hor. Rostlina slabì jedovatá.