Vratička měsíční

image

Vratièka mìsíèní

Botrychium lunaria

 

Øád: hadilkotvaré (Ophioglossales)

Èeleï: hadilkovité (Ophioglossaceae)

 

Drobná kapradina, až 20 cm vysoká, ale s jalovou èástí jediného listu jednoduše zpeøenou a s výtrusnou èástí 1 – 3krát zpeøenou. Jalová èást je složena až z devíti párù vìjíøkovitých, celokrajných nebo vroubkovaných kožovitých úkrojkù. Výtrusná èást listu je dlouze stopkatá, ukonèená výtrusnicemi dvouøadì uspoøádanými na èárkovitých úkrojcích. Výtrusnice jsou žlutohnìdé, pozdìji skoøicové, dozrávají od kvìtna do èervna. Roste od nížiny, kde je vzácná, až vysoko do hor na loukách, pastvinách a skálách.