Vrba nachová

image

Vrba nachová

Salix purpurea

 

Øád: vrbokvìté (Salicales)

Èeleï: vrbovité (Salicaceae)

 

Øíká se jí také “èervenice”. Keø nebo strom s tenkými, ohebnými a houževnatými vìtvemi. Listy jsou krátce øapíkaté, podlouhle až èárkovitì kopinaté, zašpièatìlé, na okraji drobnì pilovité, pøi øapíku celokrajné, sivozelené, se zøetelnou žilnatinou. Samèí jehnìdy mají tyèinky se srostlými nitkami a prašníky èervené, po vypylení èernající; samièí jsou krátce kuželovité. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste hojnì na bøezích potokù a øek a na vlhkých loukách od nížin do podhùøí. Pìstuje se spolu s vrbou košíkáøskou (S. viminalis), a jak už jméno této vrby napovídá, obì se používají v košíkáøství. U nás roste ještì velká øada dalších vrb, z nichž nìkteré ve vysokých horách vytváøejí nízké poléhavé nebo plazivé keøíky, napø. vrba bylinná (S. herbacea) nebo vrba laponská (S. lapponum).