Vrba obecná

image

Vrba obecná
Salix caprea

Øád: vrbokvìté (Salicales)
Èeleï: vrbovité (Salicaceae)

Známá “jíva” je hustì vìtvený keø nebo strom. Listy má dlouze øapíkaté, podlouhle až široce vejèité, špièaté, u øapíku zúžené až zaokrouhlené, celokrajné nebo nestejnì zubaté, svrchu lesklé, na rubu v mládí šedoplstnaté, pozdìji olysalé s ostøe vyniklou žilnatinou. Dvoudomé jehnìdy se vyvíjejí døíve než listy; samèí pøímé, tlusté, dlouze chlupaté, kvìty se žlutými prašníky; samièí jehnìdy témìø pøisedlé, za plodu témìø 10 cm dlouhé. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste hojnì pøi okrajích lesù, na pasekách, stráních a podél potokù od nížin do hor. Na podobných místech se také vysazuje. Jíva je na jaøe jeden z nejbohatších zdrojù potravy pro vèely, proto zbyteènì nelámat!