Vrbina obecná

image

Vrbina obecná

Lysimachia vulgaris

 

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

 

Vytrvalá, až 150 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem a pøímou, hustì listnatou oblou lodyhou. Listy vstøícné nebo èastìji v trojèetných pøeslenech, pýøité, krátce øapíkaté, podlouhle vejèité, špièaté, celokrajné, roztroušenì èervenavì teèkované a prosvítavì žilkované. Kvìty zlatožluté, kalich s cípy èervenavì lemovanými. Kvete od èervna do srpna. Roste dost hojnì ve vlhkých lesích a na bøezích vod od nížin do podhùøí. Pøíbuzná vrbina teèkovaná (L. punctata) má kvìty v úžlabních lichopøeslenech, skládající listnatá vrcholová kvìtenství, a koruny jsou bledì žluté, na okraji brvité. Roste vzácnì v pobøežních køovinách, na horských prameništích a nivách pouze od Moravy na východ; v Èechách jen pìstovaná, nìkde i zplanìlá a ojedinìle zdomácnìlá.