Vrbina penízková

image

Vrbina penízková

Lysimachia nummularia

 

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

 

Vytrvalá plazivá bylina s lodyhou až pùl metru dlouhou, koøenující. Listy okrouhle vejèité až okrouhlé, tupé, celokrajné, èervenavì teèkované. Kvìty jednotlivé nebo po dvou v úžlabí listù; koruny sytì žluté, uvnitø tmavoèervenì teèkované. Tobolky kulaté, jsou-li vyvinuty. Kvete od kvìtna do èervence. Roste dost hojnì na vlhèích loukách, ve vlhèích lesích, køovinách a pøíkopech. Pøíbuzná vrbina hajní (L. nemorum) má lodyhy poléhavé až vystoupavé, listy vejèité, špièaté a stopky kvìtní delší než listy. Roste v podhorských lesích.