Vrbka úzkolistá

image

Vrbka úzkolistá

Chamaerion angustifolium

syn. Chamaenerium angustifolium

Øád: myrtokvìté (Myrtales)

Èeleï: pupalkovité (Onagraceae)

 

Vytrvalá, až pøes 1 m vysoká bylina. Lodyhy pøímé, zpravidla lysé a nevìtvené. Listy kopinaté až èárkovitì kopinaté, témìø celokrajné, dlouze zašpièatìlé, tenké, mìkké, na rubu žilkované. Kvìty v bohatých hroznech, velké; kalich zevnì èervený, koruny purpurovì èervené, zøídka bìlavé. Tobolky dlouze èárkovité, pýøité. Semena dlouze chmýrnatá. Kvete v èervenci a srpnu. Roste hojnì na pasekách, pøi okrajích lesù, na náspech a rumištích, èasto pospolitì.