Vrbovka horská

image

Vrbovka horská

Epilobium montanum

 

Øád: myrtokvìté (Myrtales)

Èeleï: pupalkovité (Onagraceae)

 

Vytrvalá bylina, až 80 cm vysoká. Lodyhy pøímé nebo krátce vystoupavé, jednoduché nebo jen v kvìtenství chudì vìtvené, dvouøadì pøitiskle chlupaté, pøed rozkvìtem zpravidla nicí. Listy vstøícné, kratièce øapíkaté, elipsovitì vejèité, špièaté, zubaté, zpravidla pýøité. Kvìty ètyøèetné, koruny až 1 cm velké, korunní lístky ostøe vykrojené, tmavì žilkované. Blizny ètyøklané, tobolky pýøité a žláznaté. Kvete od èervna do záøí. Roste hojnì v lesích a køovinatých stráních od nížin až vysoko do hor, èasto pospolitì. Z øady pøíbuzných druhù uveïme alespoò vlhkomilnou vrbovku chlupatou (E. hirsutum) s kvìty až 2 cm velkými a mìkce chlupatou lodyhou.