Vstavaè obecný

image

Vstavaè obecný

Orchis morio

 

Øád: vstavaèokvìté (Orchidales)

Èeleï: vstavaèovité (Orchidaceae)

 

Vytrvalá, až ètvrt metru vysoká bylina s hlízami nedìlenými, kulatými. Lodyha zelená; listy sivozelené, dolní kopinaté, horní šupinatì pochvovité. Klas øídký; kvìty nachové, zøídka bìlavé, zelenavì žilkované. Okvìtí pøílbovité, pysk fialovì èervený, tmavì skvrnitý; ostruha tlustá, válcovitì kyjovitá. Tobolka s mnoha drobnými semeny. Kvete od dubna do èervna. Tento vstavaè, také známý jako “kukaèka”, roste velmi roztroušenì na sušších loukách a travnatých stráních od nížin do podhùøí. Pøíbuzné druhy – toøièe, napø. toøiè muchonosný (Ophrys insectifera) nebo toøiè èmelákovitý (Ophrys fuciflora), mají pysk bez ostruhy, zato s nápadnou kresbou napodobující tìlo mouchy, èmeláka nebo jiného hmyzu. Všechny vstavaèe i toøièe jsou pøísnì chránìné rostliny a podobnì jako dalším vstavaèovitým rostlinám jim hrozí vyhubení vlivem zmìnìných podmínek na jejich stanovištích, odvodòováním luk nebo nadmìrným hnojením polí.