Zábìlník bahenní

image

Zábìlník bahenní

Comarum palustre

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: rùžovité (Rosaceae)

 

Vytrvalá, statná, 30 cm až 1 m vysoká bylina s døevnatým oddenkem. Listy lichozpeøené, dvou- až trojjaømé, lístky podlouhle kopinaté, zubaté, svrchu lysé, tmavozelené, na rubu na žilnatinì chlupaté, šedì zelené, na okraji brvité. Kvìtenství øídká, listeny trojèetné až jednoduché. Kvìty pìtièetné, uvnitø temnì purpurové, tyèinky tmavoèervené; nažky vejèité. Kvete v èervnu a èervenci. Roste v bažinách, pøi okrajích stojatých vod a rašeliniš od nížin do podhùøí.