Záraza bílá

image

Záraza bílá

Orobanche alba

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: zárazovité (Orobanchaceae)

 

Víceletá nezelená cizopasná rostlina, kvete jen jednou za život. Lodyhy štíhlé, v zemi ztlustlé, až pøes ètvrt metru vysoké, nevìtvené, žláznatì chlupaté. Lodyžní šupiny husté, dolní vejèitì podlouhlé, horní podlouhle kopinaté. Kvìty v øídkém válcovitém hroznu, rovnovážnì odstálé, s èervenavými listeny. Kalich dvoupyský, pysky zpravidla nedìlené. Koruny trubkovitì zvonkovité, pyskaté, horní pysk tmavì žláznatì chlupatý a nachovì nabìhlý, jinak koruna bìlavá. Kvete v èervnu a èervenci. Roste na výslunných stráních, hlavnì v teplejších oblastech; cizopasí na mateøídoušce a jiných hluchavkovitých. U nás roste celá øada záraz, cizopasících na planých i pìstovaných rostlinách.