Závitka mnohokoøenná

image

Závitka mnohokoøenná

Spirodella polyrhiza

 

Øád: áronokvìté (Arales)

Èeleï: okøehkovité (Lemnaceae)

 

Drobná rostlina s lístky okrouhle vejèitými, na rubu èervenavými; na rozdíl od okøehkù má každý lístek svazeèek koøínkù. Roste vzácnì až roztroušenì v tùních, mrtvých ramenech øek a jiných stojatých vodách, ale vždy pospolitì.