Zampión polní

image

Zampión polní

Agaricus campestris

syn. peèárka polní

Øád: houby lupenaté (Agaricales)

Èeleï: žampiónovité (Agaricaceae)

 

Mladé plodnice s kloboukem protáhle kulovitým, vláknitì nahnìdlým, pozdìji až nahnìdle šupinatým. Dužnina bìlavá, lupeny svìtle rùžové až masovì èervené, u starších plodnic až èokoládovì hnìdé. Tøeò bìlavý s nápadným prstenem, obepínajícím jako blanka tøeò v horní tøetinì. Nikdy nemá naspodu tøenì pochvu, charakteristickou pro smrtelnì jedovatou muchomùrku jarní (Amanita verna) a muchomùrku jízlivou (A. virosa). Obì se liší od žampiónu vždybílými lupeny a rostou vìtšinou pod listnáèi. Žampión roste na hnojených travnatých místech pøevážnì mimo les. V lesích, zejména humózních smrèinách, je vystøídán žampiónem ovèím (A. arvensis).