Zbìhovec plazivý

image

Zbìhovec plazivý

Ajuga reptans

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, až 30 cm vysoká bylina s plazivými výbìžky a v dobì kvìtu s vytrvávajícími, dlouze øapíkatými pøízemními listy. Pøímé lodyhy jednoduché, ètyøhranné. Lodyžní listy vroubkované až celokrajné. Kvìtenství je øídký listenatý lichoklas. Kvìty krátce stopkaté, šikmo odstálé; kalichy zvonkovité, do poloviny dìlené. Koruny fialovì modré, zøídka rùžové nebo bìlavé; dolní pysk hluboce trojlaloèný. Plod ètyøi tvrdky. Kvete od kvìtna do srpna. Roste hojnì na loukách, v køovinách a lesích od nížin do hor. Pøíbuzný zbìhovec lesní (A. genevensis) je bez výbìžkù, horní listeny má kratší a zpravidla trojlaloèné, koruny tmavomodré; roste ve svìtlých hájích a na suchých stráních i loukách.