Zeměžluč hořská

image

Zemìžluè hoøká

Centaurium erythraea

syn. C. minus

Øád: hoøcokvìté (Gentianales)

Èeleï: hoøcovité (Gentianaceae)

 

Jednoletá až dvouletá bylina, ètvrt až témìø pùl metru vysoká. Lodyhy pøímé, ètyøhranné, nahoøe øídce vidliènatì vìtvené. Pøízemní listy v rùžici, obvejèité až vejèité; lodyžní podlouhle vejèité až kopinaté, špièaté, pøisedlé, celokrajné. Kvìty krátce stopkaté až pøisedlé, rùžovì èervené, zøídka bìlavé, koruny pìtièetné, øepicovitì rozložené. Tobolky úzce válcovité. Kvete od èervence do záøí. Roste pøi okrajích lesù a køovin, na pasekách, suchých loukách a stráních. Chránìná rostlina. Protože je ale zároveò léèivou bylinou, dìlají se pokusy s jejím pìstováním k získání hoøkých látek, dùležitých va farmaceutickém prùmyslu.