Zimostrázek nízký

image

Zimostrázek nízký

Chamaebuxus alpestris

syn. Polygaloides chamaebuxus

Øád: vítodokvìté (Polygalales)

Èeleï: vítodovité (Polygalaceae)

 

Drobný, nízký, bohatì vìtvený polokeø s èetnými výbìžky. Lodyhy poléhavé, vystoupavé, èasto koøenující. Listy témìø pøisedlé, neopadavé, vždyzelené, kožovité, lysé, celokrajné, kopinaté až elipsovité, tupé, s nasazenou drobnou špièkou; spodní listy obvejèité a vpøedu jemnì vykrojené. Kvìty po jednom až tøech v úžlabí listù, velké; kališní køídla pøi kvìtu žlutobílá, pozdìji purpurová. Koruny bìlavì žluté až oranžové, po odkvìtu èervenající. Plodem je tobolka. Kvete od dubna do èervna. Roste na kamenitých svazích a ve svìtlých, hlavnì borových lesích od pahorkatin do podhùøí, ale jen v západní polovinì Èech až po Vltavu.