Zkrutek vláhojevný

image

Zkrutek vláhojevný

Funaria hygrometrica

 

Øád: zkrutkotvaré (Funariales)

Èeleï: zkrutkovité (Funariaceae)

 

Velmi plodný mech, rostoucí na holé zemi, na rašeliništích, na zdech i na støechách a v pøíkopech; význaèný je jeho výskyt na spáleništích. Jednoduché lodyžky jsou nejvýše 3 cm vysoké, s horními lístky pupencovitì stoèenými, krátce špièatými, celokrajnými. Silnì sehnutý štìt je žlutý až èervený, zkroucený, obvykle s nicí tobolkou hnìdé barvy opatøenou brázdami. Roste od nížin do hor.