Zlatice pøevislá

image

Zlatice pøevislá

Forsythia suspensa

 

Øád: olivovníkokvìté (Oleales)

Èeleï: olivovníkovité (Oleaceae)

 

Keø s dlouhými, prutovitými, na konci pøevislými vìtvemi, které jsou duté, ètyøhranné, bradaviènaté. Listy nedìlené nebo trojèetné, vejèité až vejèitì podlouhlé, nepravidelnì zoubkaté; rozvíjejí se vìtšinou pozdìji než kvìty. Kvìty v postranních svazeècích, koruny svìtle oranžovì žluté, velké. Plod tobolka. Kvete v dubnu a kvìtnu. Pùvodem ve východní Asii, hojnì se pìstuje v parcích a zahradách jako oblíbený jarní keø s bohatými kvìtenstvími, rozvíjejícími se døíve než listy, èasto pod názvy “forzýtie” èi “zlatý d隝”.