Zlatobýl obecný

image

Zlatobýl obecný

Solidago virgaurea

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Vytrvalá, až 1 m vysoká bylina. Lodyhy pøímé, jednoduché, listnaté. Dolní listy vejèité až elipsovité, øapíkaté, zpravidla zubaté, horní kopinaté až pøisedlé. Úbory v pøímém, hustém, všestranném hroznu nebo latì. Jazykovité kvìty delší než zákrov, žluté stejnì jako støedové kvìty trubkovité; nažky chlupaté, chmýrnaté. Kvete od èervence do øíjna. Roste dost hojnì na skálách, písèinách, køovinatých stráních, holích a ve svìtlých lesích od nížin do hor. V zahradách a parcích se pìstují dva pøíbuzné druhy: zlatobýl obrovský (S. gigantea) a zlatobýl kanadský (S. canadensis) s drobnými úbory v bohatých chocholiènatých latách. Místy zplaòují a šíøí se podél bøehù vìtších øek.