Zvoneèník klasnatý

image

Zvoneèník klasnatý

Phyteuma spicatum

 

Øád: zvonkokvìté (Campanulales)

Èeleï: zvonkovité (Campanulaceae)

 

Vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina. Lodyhy pøímé. Dolní listy dlouze øapíkaté, srdèitì vejèité, èasto uprostøed s tmavou skvrnou; lodyžní kopinaté, všechny dvakrát vroubkovanì pilovité. Kvìty ve válcovitém hustém strboulu, koruny zelenavì bledožluté, trubkovité, s cípy èárkovitými. Tobolky se dvìma otvory. Kvete od kvìtna do èervence. Roste dost roztroušenì v listnatých lesích, na lesních loukách a v køovinách od nížin do hor. Pøíbuzný zvoneèník hlavatý (Ph. orbiculare) má kvìty tmavomodré v kulovitých strboulech.