Zvonek alpský

image

Zvonek alpský

Campanula alpina

 

Øád: zvonkokvìté (Campanulales)

Èeleï: zvonkovité (Campanulaceae)

 

Dvouletá nebo vytrvalá, až 20 cm vysoká vlnatì chlupatá bylina s pøízemní rùžicí obkopinatých, vpøedu mìlce vroubkovaných listù. Lodyžní listy kopinaté, zpravidla vroubkované, zøídka celokrajné. Kvìty na huòatých stopkách, nicí, koruny široce zvonkovité, svìtle modré, s cípy uvnitø vlnatì chlupatými. Kvete v èervenci a srpnu. Roste na sutích a holích ve vysokých polohách Karpat. V Hrubém Jeseníku roste statnìjší zvonek vousatý (C. barbata) s kvìty svìtle fialovì modrými a korunními cípy uvnitø hustì brvitými.