Zvonek klubkatý

image

Zvonek klubkatý

Campanula glomerata

 

Øád: zvonkokvìté (Campanulales)

Èeleï: zvonkovité (Campanulaceae)

 

Vytrvalá, až 60 cm vysoká, lysá, pýøitá až ztuha chlupatá bylina. Lodyhy pøímé, tupohranné. Dolní listy øapíkaté, lodyžní pøisedlé, kopinaté. Kvìty pøisedlé, v koneèných nebo také úžlabních strboulech, koruny nálevkovitì zvonkovité, tmavomodré až modøe fialové, zøídka bílé. Kvete od èervna do záøí. Roste na keønatých stráních, ve svìtlých lesích, na pasekách a travnatých svazích od nížin do hor.