Aromaterapie

Aromaterapeuti tvrdí, že dokáží léèit témìø každou nemoc a jsou èasto svìdky okamžitého zlepšení nervových potíží, jakými jsou deprese, zlost, stres a souvisejících pøíznakù, jako je napø. bolest hlavy a nespavost.

Mají-li silice kromì inhalování proniknout pokožkou, mohou se výsledky dostavit pomaleji – to je pøípad bolesti, artritidy a køeèí nebo problém s pokožkou – ekzému nebo akné. Kromì toho, že léèí nemoci, jsou silice cenìné pro své jemné povzbuzující nebo tišící úèinky a schopnost vyvolat pocit harmonie a blaženosti. Mají prý také pùsobit preventivnì proti nemocem.

Základem aromaterapie jsou esence – prchavé látky silné charakteristické vùnì a olejovité konzistence. Jsou tvoøeny smìsí látek v níž pøevládají terpeny, alkoholy, aldehydy, fenoly a ketony. Silice se pøipravují z jednotlivých rostlin lisováním za studena, macerací nebo destilací. Vìtšinou pùsobí protizánìtlivì, antisepticky, antivirovì, uvolòují køeèe, relaxují celé tìlo, pùsobí proti nadýmání a plynatosti. Øada vonných látek má dráždivý úèinek a povzbuzují obranné síly organizmu. Úlohou pøírodní léèby je stimulovat pøirozenou obranu organizmu a snížit vedlejší úèinky podávaných lékù. Léèivé vonné látky pùsobí blahodárnì na centrální nervovou soustavu. Zpùsob použití oleje se liší podle podstaty onemocnìní. Esenciální oleje se používají k inhalování, kloktání nebo jako pøísada do koupele, vtírají se do pokožky, odpaøují se aromalampou nebo v rozprašovaèi, ménì èasto se užívají vnitønì. Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované a pøed použitím je øedíme. Jejich úèinnost se snižuje pokud jsou vystaveny pùsobení svìtla. Skladujeme v uzavøených sklenicích z tmavého skla nebo ve tmì.

Vùnì má schopnost posilovat imunitu, odstraòovat zátìž a stres a celkovì harmonizovat tìlo i duši.

Aromalampy – jsou vynikajícím zdrojem a prostøedkem pro rozšíøení vonných a léèebných silic do ovzduší. Do nádobky s vodou nakapeme 6-10 kapek esenciálního oleje, pod nádobkou rozsvítíme èajovou svíèku která zahøívá vodu a tím se odpaøují léèebné silice do ovzduší.

Do aromalamp , inhalací , koupelí a masáží .

Anýz – anýzový éterický olej obsahuje silice, které se užívají k výrobì likérù, sirupù, polévek, pøidává se do léèiv a bylinných smìsí. Je voòavý, nasládlý a má vysoké antibakteriální úèinky, od hleòuje, zvyšuje chu k jídlu a snižuje nadýmání. V aromaterapii se aplikuje pøi neurózách, nespavosti a pøi nechutenství. Pøi noèním dráždivém kašli je neocenitelný, necháme proto pùsobit olej v  aromalampì, nebo v misce s vodou jako odpaøovaè.

Bazalka – Je aktivizující, antidepresivní, zlepšuje náladu. Bazalkový olej posiluje soustøedìnost, zostøuje smyly, vyjasòuje myšlenky, uklidòuje a stimuluje nervy, zabraòuje úzkosti, zmíròuje nervové napìtí a podporuje spánek, je vhodný proti únavì a posiluje duševní funkce èlovìka. Používá se na bolest hlavy pøi potížích s dýcháním a zažíváním.

Benzoin – antiseptický, karminativní uklidòující úèinek na srdce. Dále deodoraèní a diuretický úèinek, je penetrující, ohøívající. Uklidòuje nervy a zklidòuje podráždìnou pokožku, myšlení, zmiròuje nervové napìtí, stres a pocity úzkosti. Jeho stimulující úèinky zmíròují deprese a obnovují sebedùvìru. Dále se užívá na artritidu, astma bronchitidu, koliku, kašel dnu, rány a boláky.

Bergamot – Bergamotový olej je osvìžující a stimulující, který pomáhá udržovat emocionální rovnováhu. Zmíròuje pocit úzkosti, deprese a uklidòuje zlost. Pùsobí antisepticky, antidepresivnì, snižuje teplotu, povzbuzuje chu k jídlu, odstraòuje pocity strachu, podporuje dýchání. Pøi použití v opalovacích krémech mùže vyvolat pøecitlivìlost na svìtlo.

Borovice – Je vzpružující, desinfekèní a antiseptický. Pomáhá pøi ledvinových a respiraèních potížích, astma, nachlazení, chøipce, bronchitidì, kašli, zápalu plic, pøi svalové únavì, revmatismu, èistí ple a zlepšuje èinnost vlasové pokožky.

Cedrové døevo-Cedrový olej zmíròuje pocity úzkosti, nervové napìtí a stres, harmonizuje psychiku. Uklidòuje emoce a obnovuje energetickou rovnováhu a emocionální vyrovnanost. Pùsobí antisepticky, a má sedativní úèinky, rozpouští hleny, uklidòuje a prohlubuje dýchání, èistí vzduch a kùži, akné, lupy, je vhodný na cystitidu. Mùže dráždit centrální nervový systém. Nesmí ho užívat tìhotné ženy a epileptici. Nesmí se užívat vnitønì. Je vhodný k navození meditace a k relaxaci. Je dobrým repelentem proti hmyzu.

Citron – Má vùni èistou, jemnou a posilující, osvìžuje , vzpružuje a omlazuje,je vhodný do kosmetických pøípravkù na ple a kùži celého tìla. Je i dobrým repelentem proti hmyzu, pøi masážích zabírá dobøe proti bolestem. Má úèinek antiseptický a proto se používá proti infekcím dýchacích cest, angínì, kataru, laryngitidì, bolesti v krku a rýmì. Dále má protivirový a desinfekèní úèinek, posiluje obranyschopnost organismu,podporuje tvorbu bílých krvinek a chu k jídlu, snižuje teplotu a pùsobí antirevmaticky, zvyšuje koncentraci. Doporuèuje se pøi duševní práci, stimuluje pamì.

Èervený pepø – Pepøový olej zvyšuje bdìlost a zlepšuje soustøedìní. Stimuluje duševní energii – zejména zablokovanou. Je to afrodiziakum.

Dobromysl obecná – Navozuje dobrou náladu, osvìžuje a uvolòuje, podporuje koncentraci.

Eukalyptus – Pùsobí antisepticky, protivirovì, protizánìtlivì, snižuje horeèku pøi chøipce, kašli a rýmì, uvolòuje odkašlávání a tuhé hleny, podporuje srdeèní èinnost, posiluje imunitní systém. Je vhodný pøi revmatických potížích, bronchitidì, senné rýmì, zánìtech èelních dutin, akné a neèisté pleti, je vhodný pøi prùjmech, pøi žaludeèních a dvanácterníkových vøedech – pozor na onemocnìní žluèníku a jater. Èistí krev od bakterií i od toxinù, snižuje hladinu cukru v krvi. Používá se pøi vyèerpání ale i pøi øezných a povrchových poranìních.

Fenykl – Má antitoxické, protikøeèové a diuretické úèinky. Fenyklový olej uklidòuje emoce, zmíròuje stres a nervozitu. Poskytuje pocit bezpeèí ve chvílích emocionálního náporu. je vhodný pøi poruchách zažívání, konstipace a nauzea. Inhalace tohoto oleje navíc pøíznivì pùsobí pøi cukrovce a onemocnìní žluèníku, srdce a cév. Užívá se pøi mastné pleti, celulitidì a menopauze.

Grapefruit Proèišuje ovzduší a má desinfekèní úèinek, posiluje imunitní systém, povzbuzuje stimuluje a osvìžuje organismus, zvyšuje koncentraci, pomáhá pøi nachlazení, kašli, rýmì, chøipce, bronchitidì a snižuje teplotu a reguluje funkci potních žláz.

Høebíèek – Je Zahøívající, antiseptický, desinfekèní, zmíròuje bolest. Úèinky tohoto oleje ovlivòují bolesti zubù a kožních poranìní. Pùsobí stimulaènì, zmíròuje nadýmání a koliky, proti bolestem žaludku a støevním parazitùm, pomáhá pøi potížích moèového a pohlavního ústrojí, uvolòuje blokaci a bolest krèní páteøe, hlavy, bolesti kloubù a zad. Je vhodný na prevenci zánìtù v ústní dutinì, proti nachlazení a chøipkám i jako repelent proti hmyzu.

Heømánek – Má široké uplatnìní a je oblíben u starších osob a dìtí. Má silné protizánìtlivé úèinky, pùsobí jako sedativum, antidepresivum, antispasmatikum, diuretikum a antialergikum. Zmíròuje bolesti, podporuje hojení ran, stimuluje chu k jídlu, podává se proti køeèím a nadýmání v trávícím traktu. Uvolòuje a uklidòuje nervy a rùzných zánìtech v tìle, je vhodný pro citlivou pokožku, hojí akné a zánìty , kùže. používá se v aromalampì v koupelích, pøikládáním obkladù, omývaní ran, hemeroidù, menstruaci a podobných neduhù.

Jalovec – Má nejintenzivnìjší úèinek, zahání únavu, v prevenci proti nachlazení a posílení energie, zmíròuje bolest kloubù, pomáhá pøi nízkém tlaku a pod. potížích. Pøíjemnì pùsobí pøi koupeli nohou a unavené køeèové žíly. Odstraòuje z tìla toxické látky, podporuje èinnost lymfatického systému. Je vhodný pøi cukrovce, menstruaèních bolestech, bolestech svalù, pøi zánìtu moèových cest, dnì a revmatismu. Nesmí se používat pøi zánìtu ledvin a v tìhotenství.

Jasmín – Pomáhá proti depresím, pocitu úzkosti, stresu a nervové vyèerpanosti. Relaxuje mysl a zlepšuje náladu, inspiruje nás k vìtšímu ocenìní krásy. Pùsobí jako afrodiziakum a urychluje porodní stahy, pøi bolestech moèovodù, pøi respiraèních potížích, je dobrým tonikem na citlivou ple.

Kadidlo – Uklidòuje, uvolòuje, upravuje dýchání. Pomáhá pøi revmatismu a artróze kloubù

Kopr – Není olejem moc používaným. Mìly by ho uplatnit budoucí maminky, protože pomáhá pøi nadýmání, podporuje tvorbu mléka, má mírnì sedativní – uklidòující úèinky, doporuèuje se pøi žluèníkových a srdcocévních onemocnìních.

Koriandr – Jeho sladká vùnì, vylepšuje náladu. Koriandrový olej osvìžuje a posiluje, relaxuje a zmíròuje pocity úzkosti, stresu a nervozity, zmíròuje duševní únavu a nervozitu, zlepšuje pamì a tvoøivost. Zlepšuje stav pøi nervovém vyèerpání, zažívání a pøi revmatismu.

Levandule – Její podstatou je rovnovážný stav, má normalizaèní a proti bolestivé úèinky. Má dobré protizánìtlivé úèinky, likviduje bakterie, podporuje tvorbu bílých krvinek a pomáhá pøedcházet virovým onemocnìním jako jsou, afty, opary, astma, zánìty a pod. Mírní køeèe a uvolòuje organismus, zvyšuje sekreci žaludeèních šáv a støevní stahy. V aplikaci 3x dennì po 10 min. si pomùžeme od plynatosti, prùjmu a pøi bolestech v podbøišku. Uplatòuje se pøi depresích, nespavosti, epilepsii, køeèí tøesavky, panických stavù, omdlévání, chvìní a vyèerpání. Pomáhá pøi bolestivé a nepravidelné menstruaci, snižuje krevní tlak, pùsobí hojivì, srdce. Pøináší i preventivní odstraòování vedlejších úèinkù lékù, stravy, tìžkých látek, a tím zmírnìní revmatických a dnavých bolestí, svalových a kloubních potíží. Pùsobí antidepresivnì, antisepticky a spasmoliticky (tiší køeèe). V létì je vhodná proti komárùm a jinému hmyzu.

Majoránka – Složení úèinkù majoránky pomáhá pøi køeèích ve svalech, uklidòuje pùsobí desinfekènì a protizánìtlivì, usnadòuje odkašlávání, zvyšuje vyluèování žluèi a je moèopudný. Podává se pøi nechutenství inhaluje se pøi rýmì, nachlazení a bronchitidách. Velmi dobøe pùsobí pøi emocionálním vzrušení, proti úzkosti, nervové vyèerpanosti a napìtí i stresu. Relaxuje jak mysl tak svaly. Mírní bolest, uklidòuje a posiluje, je vhodná pøi menstruaèních potížích,nespavosti, stresu a bolestech všeho druhu, zlepšuje prokrvení, zmíròuje vysoký krevní tlak, svalové køeèe a astmatické záchvaty.

Mandarinka – Harmonizuje, inspiruje, podporuje chu k jídlu a uvolòuje svalové napìtí. Je oblíbená zvláštì u dìtí.

Máta peprná – Za výrazný chladivý efekt je zodpovìdný obsah mentolu. Používá se zejména k úpravì trávících obtíží, stimuluje játra, žluèník, slinivku, dvanácterník a žaludek, Zvyšuje produkci trávicích enzymù, kyselin a žluèi, tím se zlepšuje trávení, chu k jídlu, zabraòuje se køeèím, nadýmání, prùjmùm, kolikám a cestovní nevolnosti. Psychicky olej uklidòuje, ochlazuje, tlumí bolest a má sedativní úèinky. Používá se pøi stavech hysterie, tøesavky, bušení srdce, omdlévání a také pøi zmìnì prostøedí. Pomocí masáže mùžeme odstranit svalové napìtí, bolesti hlavy, zubù, krèní páteøe a vyèerpanosti.

Mateøídouška – Její silice pomáhá pøi bolestech hlavy, únavì a depresích. Pùsobí jako nervové tonikum, pøíznivì ovlivòuje imunitu, je antibakteriální a antimykotická, uvolòuje hleny, pomáhá pøi zánìtech dutin. Inhalace mírní dráždivý kašel, koupele pomohou pøi prochlazení, svalových bolestech, revmatismu a hojení hnisavých ran. Zvyšuje krevní tlak. V kosmetice se používá k ošetøení mastné a zánìtlivé pleti. Pozor – má prokrvující až dráždivé úèinky!

Meduòka – Používá se pøi nervovém pøetížení, podráždìní, pùsobí proti melancholii, rozveseluje, posiluje životního ducha a léèí i chvìní srdce. Uklidòuje køeèe, žluèník, zmíròuje nadýmání a posiluje trávení, pomáhá malým dìtem pøi neklidu a špatném spánku. Má schopnost snižovat vyluèování hormonu adrenalinu z nadledvinek. Pùsobí antidepresivnì, uklidòuje, tìlesnì i duševnì povzbuzuje, snižuje krevní tlak a teplotu, dále pùsobí protivirovì, spasmoliticky, vyvolává pocení, posiluje nervy a srdce, navozuje vyrovnanost a je vhodná pøi poruchách spánku, migrénách, epilepsii, menstruaèních obtížích, vysokém krevním tlaku a nachlazení.

Myrha – Má antiseptické, hojivé,protizápalové a tonizující úèinky. Uklidòuje emoce, stimuluje mysl a podporuje soustøedìní, odstraòuje zažívací potíže,ztrátu chuti, pøi kataru a bronchitidì. Posiluje v tìžkých chvílích.

Paèuli – Pùsobí antisepticky, antidepresivnì a sedativnì. Odstraòuje úzkost, podporuje hojení a proèišuje vzduch. Je vhodný na suchou ple.

Pomeranè – Pomeranèový olej uklidòuje nervy a zmíròuje pocity úzkosti, stresu a nespavosti. Posiluje emocionální energii a vyrovnává emoce tím že je buï stimuluje nebo uklidòuje. Osvìžuje, harmonizuje, tonizuje, podnìcuje chu k jídlu, desinfikuje a uvolòuje napìtí kùže.

Rozmarýna – Relaxuje nervy,zmíròuje intenzivní emoce a reguluje nálady. Snižuje duševní napìtí a stres. Stimulací energie odstraòuje duševní únavu a normalizuje srdeèní èinnost. Pùsobí povzbudivì, antisepticky, spasmoliticky, proti nadýmání, podporuje pamì a koncentraci, pomáhá pøi bolestech hlavy a migrénì, upravuje menstruaci, Pøi nachlazení, prùjmu, revmatismu a svalových bolestech, zvyšuje pocení. Není vhodný pro epileptiky, tìhotné a osoby s vysokým krevním tlakem. Je afrodiziakem.

Rùže – Rùžový olej je relaxaèní, antidepresivní, adstrigenní, antiseptický, uklidòuje emoce, zlepšuje náladu a zmíròuje stres a napìtí. Uklidòuje nervy, odstraòuje úzkostné stavy a zmiròuje deprese. Stabilizuje náladu a vyrovnává emoce. Pomáhá pøi zažívání a všech citlivých pletí.

Rùžové døevo – Uklidòuje, relaxuje a pomáhá zmírnit pocity úzkosti, napìtí a stresu. Vyrovnává emoce a stabilizuje nervy. Zlepšuje náladu zejména ve stresových situacích a pøi únavì. Povzbuzuje, harmonizuje, uvolòuje napìtí pøi stresu a pùsobí spasmoliticky, je úèinné afrodiziakum.

Øebøíèek – V podobì sedacích koupelí pomáhá pøi zánìtu vajeèníkù a svìdìní vagíny, upravuje menstruaci a pøi pøechodu. Pomáhá pøi bolestech hlavy, migrénì, nespavosti, zánìtech dýchacích cest, bronchitidì, rýmì, zánìtu dutin a žaludeèních bolestech. Pùsobí antisepticky, uvolòuje hleny, má vliv na kostní døeò a podporuje krvetvorbu, používá se pøi bolestech kloubù a kostí, revmatických bolestech a køeèových žílách, koupelí podporuje krevní obìh,je vhodný na hemeroidy, pùsobí hojivì na pokožku, hlavnì na ekzémy a pohmoždìniny.

Santálové døevo – Zmíròuje vyèerpanost a stres. Relaxuje tìlo i mysl a zlepšuje náladu tím, že pomáhá uvolnit napìtí nervozitu a stres. Stimuluje smysly a èistí myšlenkové procesy. Má antiseptické úèinky, zmíròuje prùjem, bolesti a je afrodiziakum.

Skoøice – Olej je silnì prokrvující, má schopnost odstranit únavu, zvyšuje koncentraci a aplikuje se v období èastých chøipek a viróz, ženy ho užívají pøi dietách a proèištovacích kùrách, podporuje zažívání. Stimuluje, pùsobí silnì antisepticky, spasmoliticky, posiluje nervy a krevní obìh, srdce a dýchání, reguluje menstruaci. Pøi vysoké koncentraci mùže vést k podráždìní kùže. Je vhodná pøi chøipce, nachlazení, køeèím, prùjmu a impotenci, je afrodiziakum.

Smrk Pùsobí antisepticky, rozpouští hleny a podporuje prokrvení, pomáhá pøi kašli, bronchitidì, svalovém napìtí a pøi revmatických obtížích.

Šalvìj – pùsobí protizánìtlivì, antirevmaticky, spasmoliticky a moèopudnì, snižuje pøekrvení a upravuje nízký krevní tlak. Posiluje obranyschopnost organismu, podporuje menstruaci. Šalvìjový olej obnovuje vnitøní klid a zmíròuje oslabující úèinky stresu. Uklidòuje a relaxuje tìlo i mysl. Zmíròuje bolesti svalù a obnovuje emociální rovnováhu.

Tymián – Podporuje a povzbuzuje nervy, zvyšuje koncentraci a zlepšuje pamì. Pùsobí antisepticky, desinfekènì, spasmoliliticky, moèopudnì a antirevmaticky, podporuje tvorbu bílých krvinek a zvyšuje krevní tlak. Pomáhá uvolòovat broncholytické køeèe, podporuje vykašlávání, upravuje respiraèní obtíže. Je pøírodním antibiotikem a tím stimuluje i vlastní pohyb øasinek ve sliznici prùdušek a pøi vyluèování sekretu. Pùsobí pøes dýchací cesty na žaludeèní a støevní orgány a proniká až do ledvin a moèového mìchýøe, kde pùsobí desinfekènì pøi cystitidì. Stejnì dobrý je proti plísním a má vliv na celkovou sliznici v tìle. Není vhodný pøi tìhotenství, menstruaci a epilepsii.

Tužebník – Užívá se jako psychický stimulans a antidepresivum. Podporuje koncentraci, zmíròuje únavu, slabost a bolest hlavy z nachlazení. Pùsobí antisepticky na dýchací cesty a pøi chøipce, snižuje horeèku. V podobì koupelí a masáží pomáhá proti revmatickým potížím, bolestem kloubù a svalù, sedací koupel pøi hemeroidech.

Vanilka – Podporuje chu k jídlu, pùsobí spasmoliticky, pomáhá pøi úzkostech, depresích, nervozitì, napìtí podráždìnosti a nespavosti, celkovì uklidòuje a je vhodná pøi menstruaèních potížích.

Ylang – Ylang – Má sedativní, antiseptické a antidepresivní úèinky. Relaxuje a utišuje emocionální stavy a podporuje pozitivní emoce. Zmíròuje stres, pocity úzkosti a stabilizuje nálady. Podporuje pocity lásky, bezpeèí a pohody.

Zázvor – je stimulaèní a tonizující. Podobné úèinky jako má zázvor má i høebíèek. Je výborným prostøedkem pøi bolestech páteøe, ztuhlých kloubù a svalù, vazù a pod. Používá se pøi poruše zažívání a ztráty chuti k jídlu. Høebíèek ani zázvor se nesmí používat pøi jakémkoliv zánìtu.