Áron plamatý

 

Øád: áronokvìté (Arales)

Èeleï: áronovité (Araceae)

 Vytrvalá, témìø pùl metru vysoká bylina s oddenkem hlízovitým a lodyhou pøímou, dole šupinatou. Listy dlouze øapíkaté, trojúhelníkovitì støelovité. Toulec kornoutovitý, bìlavý nebo zelenavý, zøídka naèervenalý, uvnitø fialovì skvrnitý, dole zaškrcený. V palici dole samièí kvìty, nad nimi samèí, posléze prstenec jalových, cibulkatì ztloustlých, v tlusté brvy zúžených kvìtù; špièka palice fialovì hnìdá a bezkvìtá. Bobule èervené, jedovaté. Kvete od dubna do èervna. Roste roztroušenì až velmi vzácnì ve stinných a vlhkých listnatých lesích od nížin do podhùøí. Chránìná rostlina