Biorytmus

Biorytmus vnitøních orgánù

 

Žluèník23 – 01 hodŽaludek07 – 09 hodMoè.mìchýø15 – 17 hod
Játra01 – 03 hodSlezina09 – 11 hodLedviny17 – 19 hod
Plíce03 – 05 hodSrdce11 – 13 hodObìh19 – 21 hod
Tráèník05 – 07 hodTenké støevo13 – 15 hodTøí ohòù21 – 23 hod

 

 

Jakákoliv léèba a podávání lékù by se mìlo uskuteèòovat právì v dobì biorytmu postiženého vnitøního orgánu, aby byla co nejúèinnìjší.

23 – 01 hod.

Je tento èas ovládán dráhou žluèníku, orgánu,který má velký vliv na psychiku èlovìka. V této dobì také bývají nejvìtší žluèníkové obtíže, zejména po vydatném a tuèném jídle a alkoholu. Rovnìž v tuto dobu bývají nejintenzivnìjší sny. Ledviny a nadledvinky mají minimální èinnost.

 

01 – 03 hod.

V tuto dobu dosahují nejvyšší aktivity játra. Hladina rùstového hormonu dosahuje nejvyšších hodnot. Èlovìk má velmi nízký tlak, pomalý dech a puls. Lidé s jaterními problémy a migrénou se v této dobì probouzejí.

 

03 – 05 hod.

Kolobìh zaèíná meridiánem plic, kdy vrcholí jejich práce. Je minimální èinnost vegetativního systému v hrudníku a v bøišní dutinì, krevní tlak je nejnižší, tìlesná aktivita na minimu, ale sluch se zbystøuje. Právì v tuto dobu mívají astmatici nejèastìji stavy dušnosti, jsou rovnìž ohroženi lidé s pokroèilou arteriosklerózou, nebo se u nich zvyšuje riziko cévní pøíhody. Psychicky rozladìní jedinci dosahují svého maxima úzkostné a depresivní projevy právì v ranních hodinách, proto je nejvíce sebevražd právì ráno.

 

05 – 07 hod.

Vrcholí funkce tlustého støeva a právì naopak èinnost žluèníku a tenkého støeva je minimální. Krevní tlak stoupá s prokrvením všech orgánù a mozku. Imunita tìla je znaènì vysoká, hladina mužských pohlavních orgánù dosahují svého maxima. Nejménì energie dosahuje dráha moèového mìchýøe, pøíznaky ledvinové nedostateènosti se projevují právì v tuto dobu. Je èas na vyprazdòování tlustého støeva.

 

07 – 09 hod.

V tuto dobu vrcholí èinnost dráhy žaludku – je èas se nasnídat. Stoupá psychická a srdeèní aktivita, zvyšuje se duševní koncentrace. Je minimální èinnost jater, dochází k perfektnímu trávení uhlohydrátù mìnících se spíše na energii než na tuky. Citlivost na bolest je nejnižší, aktivita srdce roste.

 

09 – 11 hod.

Vrcholí funkce slinivky a sleziny a tím i zažívání. Organizmus využívá dodaných živin a umožòuje maximální duševní a fyzickou èinnost, je to špièka dopolední aktivity. Minimálnì pracují plíce, snižuje se citlivost na bolest, srdce jede naplno.

 

11 – 13 hod.

Srdeèní aktivita je v maximu, krevní obìh má nejvyšší hodnoty. Minimální èinnost má tlusté støevo. Játra omezují svou èinnost, dostavuje se mírná únava. Pro onemocnìní srdce je kritické dopoledne a poledne, kdy se mohou objevovat syndromy z nadbytku a docházet k srdeèním pøíhodám, pøi èemž se zvyšuje riziko trombu uvnitø cévy

 

13 – 15 hod.

V plné funkci je meridián tenkého støeva. Minimální aktivitu má žaludek a játra .Tìlesná energie klesá, dochází k únavì a potøebì spánku. Smyslové orgány a psychická køivka jsou na vysoké úrovni.

 

15 – 17 hod.

Nejvíce energie má dráha moèového mìchýøe. Nadbyteèná energie v této oblasti se mùže projevit jako ztuhlost a bolest v køíži a to až do sedmé hodiny veèer. U nìkterých lidí se pøechodnì zvyšuje hladina cukru v krvi. Slezina a slinivka mají minimální èinnost. Organismus velmi dobøe reaguje na tìlesnou teplotu a tìlesná aktivita stoupá.

 

17 – 19 hod.

Tìlu vládne dráha ledvin /nadledvinek/, fyzické tìlo a duch dosahuje druhého vrcholu výkonnosti a aktivity. Klesá citlivost na bolest a podnìty, probíhá nejintenzivnìjší výmìna vzduchu v plicích. Minimální èinnost má srdce, pracovní schopnost je dobrá.

 

19 – 21 hod.

Tuto dráhu ovládá perikardu /osrdeèník – obìhový systém/. Minimální èinnost má tenké støevo, stoupá krevní tlak. Pamì funguje velmi dobøe a schopnost tìla odbourávat alkohol je nejvyšší. U alergikù mùže dojít k reakcím, protože poèty bílých krvinek jsou nejvyšší.

 

21 – 23 hod.

Vládne dráha trojitého ohøívaèe /vegetativní systém/, zaèínají stoupat hladiny nìkterých hormonù v krevním séru. Vrcholí regulace v hrudníku a v bøišní dutinì. Nastává pokles krevního tlaku a teploty, zvyšuje se poèet bílých krvinek až na 12 tisíc na 1 cm3. Organismus likviduje nežádoucí látky a kalorie. Psychika se uklidòuje a pøipravuje se k odpoèinku.