Léèivé rostlinky

image

Aloe léèivá – Aloe vera – Obsahuje smìs úèinných látek:aloin, emodin,   pryskyøice, minerální látky, organické kyseliny, karotin, vitamíny, fermenty a hoøké glykosidy. Základní farmakologickou charakteristikou je její pomìrnì prudké pùsobení, což ji pøivádí do skupiny jedovatých drog, se kterými je nutné zacházet opatrnì. Hlavní složkou aloe je sabur je to na slunci usušená šáva z èerstvých listù, který je výteèným projímadlem, vhodný pøi tìžké zácpì – pùsobí jen za pøítomnosti žluèe, takže pøi jaterních, žluèových, hemeroidech, v graviditì, pøi menstruaci a gynekologických poruchách není vhodný. Èerstvá šáva z listù má podobné úèinky jako sabur, navíc pùsobí též antibioticky, má schopnost nièit urèité bakterie, plísnì a viry, roztahovat cévy, což zvyšuje krevní zásobení v oblasti kde je aplikována. Na poranìné tkáni jí pronikne a znecitliví ji a uleví bolesti a svìdìní. Má protizánìtlivé vlastnosti a tím snižuje otékání pokožky a svalù. Celkovì odolnost organismu a pùsobí i proti rakovinì, pùsobí na celý vnitøek tìla. Zastavuje krvácení a urychluje hojení, šávu lze použít jako kapky do nosu a uší pøi rùzných zánìtech, zvyšuje mírnì krevní tlak. Užívá se veèer 1 lžíce sirupu dennì pøed jídlem. Èínští lékaøi jí doporuèují používat ještì pøi dalších aplikacích – jinak její používání kolísá na celém svìtì, zøejmì vlivem reklamy .

Bazalka pravá – Ocimum basilikum – Je to jednoletá bylina, která se sklízí až 3x do roka, je silnì aromatická, voní po høebíèku a má zemitou chu. Obsahuje hlavnì silici- až 1,5%, tøísloviny a stopy saponinu. Využívá se hlavnì jako stomachikum, expektorans, karminativum a i jako výborné koøení. V lidském organismu zvyšuje žaludeèní èinnost, uvolòuje nadýmání, podporuje chu k jídlu a trávení, má spasmolytický efekt. Jde o høejivou bylinu, která se užívá pøi nachlazení, chøipce a zánìtech horních cest dýchacích. Používá se též jako mírné kardiotonikum pøi onemocnìní myokardu. Léèitelé ji doporuèují u zácpy nebo pøi zvracení, bolestech hlavy a menstruaèních obtížích. Zlepšuje i èinnost ledvin a uklidòuje nervy, proto se pøi nespavosti, migrénì, nervovì podmínìné závrati a pod. 2 èajové lžièky drogy spaøíme vaøící vodou a necháme 20 min.louhovat. Tento nápoj odstraòuje nadýmání, ulevuje pøi trávicích obtížích a spastické zácpì. Zevnì se používá šáva z èerstvé rostliny jako podpùrné léèivo pøi støedoušních zánìtù a na tìžko se hojící rány. Droga rovnìž podporuje vyluèování mateøského mléka a léèí bolestivé afty v ústní dutinì. Lze ji použít i na choroby urogenitálního systému a proti prùduškovému astmatu. Tlumí bílý výtok a podporuje èinnost jater, dále na opruzená místa nebo jako kloktadlo. Bazalka je souèástí posilujících koupelí (èásteèných nebo celých) – povzbuzuje nadledvinky k vyšší èinnosti. Podobné úèinky má i pøi vdechování par pøi inhalaci.

Bez èerný – Sambucus nigra – Sbírá se kvìt a na podzim bobule, ale sbírají se i listy a kùra. Kvìt i plod obsahují jiné komplexy úèinných látek, kvìt hlavnì silici, glykosidy, tøísloviny a cholin. Plod pøedevším cukry organické kyseliny, pektin, vitamíny A,B,C a jiné. Z kvìtù se pøipravuje diaforetický èaj který zároveò proèisuje krev, pøíznivì pùsobí pøi infekèních chorobách i jako úèinné metabolikum, proto je vhodný pro podpùrnou léèbu ekzémù. Pomáhá pøi spalnièkách a spále, urychluje výstup vyrážky, osvìdèil se pøi zánìtech horních cest dýchacích, revmatických onemocnìních a pøi vodnatelnosti. Bobule pùsobí jako analgetikum, antiflogistikum a mírnì laxans, zlepšují trávení a podporuje chu k jídlu, pomáhá pøi odkašlávání a je lehce projímavá. Sušené plody se rozvaøí na kaši. Mladé èerstvé listy rozemleté se používají na obklady pøi bolestivém zánìtu kloubu. Èaj je vhodný neslazený pøi žaludeèních nevolnostech, pøi žluèníkových obtížích, menstruaèních a neuralgických bolestech, migrénì a nachlazení, vyvolává pocení a je vhodný pøi rýmì a kašli. Pøi støevních potížích, plynatosti, a ve vlažném stavu pøi zácpì, nemocích ledvin a moèového mìchýøe. S ohledem na obsah rutinu pùsobí kvìty pøíznivì na tonizaci a pružnost cév. Plody pùsobí pøedevším jako úèinné analgetikum pøi neuralgiích a pøi bolestech kloubù a páteøe, podobnì pùsobí listy ve formì suchého zábalu. Má rovnìž protirakovinný úèinek na nádory pøístupné zevnì – používá se obklad z tinktury mírnì zøedìné destilovanou vodou. Tinktura se vyrábí z listù a s malým pøídavkem kùry. Nálev se pije 3x dennì, pøi infekci je užití èastìjší. Ocet k masážím namožených svalù a k osvìžení, užívá se jako koupel nohou pøi nachlazení.

Bobkový list – Vavøín – Laurus nobilis – Již od pradávna mají jeho vlastnosti dùležitou roli, vyznaèuje se silnou aromatickou vùní. Jeho vlastnosti v léèitelství se používají na pamì, koncentraci, racionální myšlení podmínìné aktivitou a iniciativou. Zbystøuje pamì, prohlubuje myšlení a soustøedìní, podporuje jasnozøivost, chrání zdraví, proèišuje a nastoluje klidný spánek vložením nìkolika listù pod polštáø. Používá se rovnìž k vyèištìní kloubù a tìla od usazenin a solí kyseliny moèové. Podporuje trávení a chu k jídlu. Pøi revmatických bolestech je bobkový list neocenitelný. Bolavá místa se mažou bobkovým olejem. Ten se pøipraví z – 50 g bobkového listu do láhve a zalít 70 % lihem – 24 hod.nechat louhovat – pøidat 1/2 L olivového oleje a ve vodní lázni 5-6 hod.zahøívat, olej se pøi tom nesmí vaøit – pøefiltrovat pøes jemné plátno Má rovnìž úèinky proti molùm, vložením pár lístkù do skøínì.

Borùvka èerná – Vaccinium myrtillus – Brusnice, nebo èerná jahoda. Borùvky mùžeme bez zvelièování nazvat zázraènou rostlinou, protože kromì omlazujících a organismus oèisujících vlastností obsahují také neznámé substance, které léèí nádorová onemocnìní. Dokazují to francouzští vìdci, kteøí èasto používají borùvkové listy jako pomocný a profylaktický prostøedek pøi léèení všech druhù nádorových onemocnìní. Obsahem manganu a železa pøedèí ostatní ovoce. Kromì toho obsahují vitamíny C,B1,B2,PP a provitamínu A, karoten, dále silice, pektiny, fenoly, katechiny a flavonoidy, soli, železa, chrómu, niklu, mìdi, asi 5-6% cukru, kyselinu jableènou, chininovou, janterovou a mléènou. Borùvky mají svíravé, celkovì posilující, normalizující úèinky, upravují výmìnu soli ,mají protizánìtlivé, moèopudné, žluèopudné a krev zastavující úèinky. Listy se sbírají v kvìtnu a èervnu. Hojnì se používají pøi nemocích zažívacího traktu, zejména pøi zánìtech žaludku se sníženou kyselostí, støevních infekcích, hepatitidì (zánìtu jater), pøi chudokrevnosti, ledvinových kamenech, dnì, revmatismu, kožních nemocích, problémech s játry a se slinivkou bøišní. Borùvky zlepšují zrak – ostrost vidìní, snižují obsah cukru v krvi a léèí poèáteèní stádium cukrovky, fytoncidy nièí rùzné bakterie, mikroby a viry. Nálev se užívá také pøi pálení žáhy, prùjmech, zánìtu støevní sliznice, pøi vøedovém onemocnìní žaludku a dvanácterníku, enterokolitidì, anémii, cystitidì, ledvinových kamenech, psoriáze a noèním pomoèováním. Pøi cukrovce 1 lžíce rozdrcených listù na šálek horké vody -3x dennì .Odvar z plodù se používá pro výplach úst a hrdla pøi angínì a nachlazení, pro posílení zraku, zejména noèního vidìní. Úèinný je též výluh z listí, který má podobné úèinky jako odvar z plodù se užívá zevnì pøi léèení hnisajících ran, jizev a ekzémù i jako nálev do klystýru pøi hemeroidech. Užívají se i sušené plody, které mají desinfekèní úèinek na žvýkání nebo do odvaru.

Brambory-bramborové hlízy – Solanum tuberosum – Od roku 1565 kdy byly dovezeny do Evropy se rozšíøilo jejich pìstování po celém svìtì. Jedním z nejdùležitìjších produktù hlíz je škrob – amylum solani. Je jednou z hlavních komponent hydrofilních mastí (tj.vodu a sekrety odnímající) a zásypù. Mírní tak dráždìní pokožky pøi svìdivých zánìtlivých onemocnìních. Bramborové hlízy obsahují bílkoviny, èetné aminokyseliny, pektiny, organické kyseliny, minerální látky a vitamíny, pøedevším vitamín C. Proto v naší výživì mají takový význam. V lékaøství jsou dobrým prostøedkem pøi tìžké chronické hyperacitidì. Neutralizuje žaludeèní kyseliny a tím snižuje pocit pálení žáhy. Dobré výsledky jsou pøi užívání šávy ze syrových brambor, která pøíznivì pùsobí pøi gastritidách, zácpì, vøedových chorobách trávícího traktu, moèových kamenech, hemeroidech, cukrovce a skorbutu a plynatosti. Užívá se ke kloktání a výplachùm krku a úst pøi zánìtech. Bramborový škrob se doporuèuje aplikovat pøi popáleninách prvního stupnì se pøikládá na poranìné místo obklad namoèený do èerstvé šávy, pøi opaøení, vøedech pokožky a vyrážkách nastrouhaný brambor s  olivovým olejem se pøikládá na bolestivá místa. Na popraskané ruce se použijí 2 oloupané a uvaøené brambory s jednou lžièkou glycerinu a lžièkou oleje, pøidá se voda až vznikne kašièka,která se nanese na 10 min. na ruce – poté umýt v teplém mléce, dá se použít i jako kosmetický obklad. Pøi cukrovce a vøedové chorobì se pije šáva z brambor 4x dennì 1/2 sklenice, pøidat med a citrónovou šávu po dobu 4 týdnù.

Bøíza bìlokorá – Betula pendula – K léèivému využití se sbírá v kvìtnu a èervnu list a pupeny. Listy obsahují silice, saponiny, flavonoidy, glykosidy, pryskyøice, tøísloviny, vitamin C, minerální látky, karoteny a fytoncidy. Je úèinným diuretikem, které prakticky nedráždí ledviny. Pupeny se užívají k výrobì masti.listy k èaji a ke koupelím. Vyplavuje z tìla soli a kyselinu moèovou, je dobrá pøi zánìtech moèových cest, dnì, revmatismu, nìkterých ekzémech, arterioskleróze a pøi zhoršené funkci ledvin, dobøe pùsobí pøi vodnatelnosti a ischiasu. Koupel pùsobí proti nadmìrnému pocení, hlavnì nohou, pøíznivì pùsobí proti lišejùm a ekzémùm. Koupel rukou a nohou pøi nálezu bílkovin v moèi. V èaji pomáhá pøi proèišování krve, vyplavování moèových kaménkù a písku pøi pøidání 1 g jedlé sody, pøi teplotì èaje 40*C. Koupele v bøezovém odvaru mohou být dobrým doplòkem redukèních diet v prevenci obezity. Asi 40 hrstí èerstvých listù se krátce povaøí v 10 L vody, po 20 min.stání se odvar pøecedí do pøíjemnì teplé láznì. 15-20 min.setrvat v lázni, neutírat se a poté cvièit rùzné cviky, 2x týdnì.

Celer – Apium graveolens – Všechny druhy celerù spolehlivì pùsobí na mužskou potenci. Mimo jiné obsahuje znaèné množství vitamínu C,dále B. B..,A a U. Dále obsahuje rostlinné hormony, silice, glykosidy, minerální látky – hlavnì draslík. Zvyšuje èinnost pohlavních žláz. Posiluje chu, funkci žaludku, pùsobí regeneraènì na složení krve, proti horeèkám, moèopudnì, proèišuje. Pomáhá pøi dietì léèící nadváhu, revmatismus, deprese, zánìty jater, ledvin, moèového mìchýøe, alergické vyrážky a zánìty pokožky. Má pozitivní úèinky pøi léèení žaludeèních vøedù. Olej vylisovaný z bulvového celeru má zklidòující úèinky, mùžeme jej užít i pøi léèení kožních a revmatických onemocnìní. Pøimìøené množství má posilující vliv na èinnost ledvin, doporuèuje se i pøi nervových slabostech. Pøíznivý obsah cukru jej pøedurèuje pro nemocné cukrovkou a pøi dietách. Je moèopudný a proto nevhodný pro tìhotné ženy a pøi ledvinových obtížích. Obnovuje krev, stimuluje nadledvinky, posiluje látkovou výmìnu. Konzumuje se syrový v salátech, vaøený nebo peèený – vnitønì nebo jako obklad. V lidovém léèitelství se užívá proti dnì, revmatismu, bolestem, artritidì, malárii, migrénì, vodnatelnosti a kurdìjím. Užívají se semena, šáva z èerstvé hlízy 1-2 èajové lžièky 3x dennì 30 min.pøed jídlem, nebo macerát 2 lžíce rozmaèkaných listù a koøen ve sklenici studené vody – užívá se 1/3 sklenice 3x dennì pøed jídlem.

Cibule zimní – Allium cepa – Cibule obsahuje nejvíce silic, enzymy, kyseliny, bílkoviny, minerální látky, cukry, draslík, vápník, fosfor, železo, etérické oleje obsahující síru, asi 5 mg vitamínu A, vitamíny B. B.biotin, a hlavnì až 15 mg vitaminu C ve 100 gr. zelené hmoty. Pøed nástupem mrazù obsahuje cibule l5 % cukrù. Pomáhá udržovat zdraví dlouhovìkost. Pùsobí proti zápalovì, posiluje a je moèopudná. Pomáhá pøi stavech oslabení, fyzické a psychické únavì hlavnì mladého organismu, kromì toho starším pomáhá pøi ateroskleróze a nadváze, pøi poruchách trávení a onemocnìní dýchacích cest. Je-li èasto konzumována, pomáhá pøedcházet stáøí, støevním parazitùm a onemocnìní prostaty. Látky obsažené v cibuli zimní podporují èinnost srdce, jater, žluèníku a slinivky bøišní, pøíznivì pùsobí na støevní mikroflóru, má úèinek moèopudný, podporuje chu k jídlu a snižuje krevní tlak a uklidòuje nervy. Po celý rok se sbírají èerstvé listy s vysokým obsahem vitamínu C pomáhá odstraòovat i jarní avitaminosu. Ovlivòuje pøíznivì štítnou žlázu. Pùsobí proti nachlazení a proti hlístùm. Potlaèuje tvorbu nádorù a má protiastmatické úèinky, to vše pouze v syrovém stavu, dále se používá vaøená nebo peèená k rùzným obkladùm.

Èajovník kapský- Rooibos – Aspalathus linearis – Má spoustu užiteèných vlastností a pozitivních úèinkù na lidský organismus. Obsahuje kvalitní tøísloviny a velké množství stopových prvkù a minerálù – železo, mìï, zinek, mangan, draslík, vápník, fluor, molybden a další. Obsahuje velké množství flavonoidù, organické kyseliny, vitamín C a další látky. Doporuèuje se zejména na utišení podráždìnosti, bolesti hlavy, nespavost. Uvolòuje napìtí a depresi, pùsobí na zvýšený krevní tlak a ovlivòuje celkovì centrální nervovou soustavu, pomáhá pøi žaludeèních a zažívacích potížích pøi nevolnosti, zvracení, pálení žáhy, vøedové chorobì, køeèích a zácpì. Je vhodný i pro dìti nebo neobsahuje kofein. Pomáhá u alergií, senné rýmì nebo ekzému. Nechá se použít i na obklady èi potírání pøi akné, svìdivosti kùže a ekzémy. Jeho pití je výborné pøi odtuèòovací kùøe a odbourává úèinky volných radikálù, které zpùsobují stárnutí a oslabování imunitního systému. Dokáže rovnìž naplnit denní spotøebu vápníku, manganu a fluoru, potøebného na prevenci zubù. Povzbuzuje a uvolòuje.

Èesnek – Allium sativum – Èesnek obsahuje glikosidnì vázané silice, hormony, vitaminy A,B a E a C a další fytoncidnì úèinkující složky, je jedním z nejpùsobivìjších pøírodních lékù na ozdravení støevní flóry a proti infekèním støevním neduhùm. Pùsobí na vyluèování trávicích šáv a žluèi a tím zlepšuje chu k jídlu, uklidòuje hladké svalstvo støev . Má vliv na dýchací ústrojí, na astma, bronchitidu, pneumonii i chronická onemocnìní, reguluje bakterie v tlustém støevì, prokrvuje koronární cévy srdce a prohlubuje práci srdeèního svalu, rozšiøuje cévy, chrání pøed trombózou a infarktem, snižuje krevní tlak. Pùsobí rovnìž jako imunostimulátor, tedy prostøedek povzbuzující vlastní obranné síly organismu. Užívá se pøi chøipce, proti støevním parazitùm a bakteriím, nadýmání a støevním bolestem, proti arterioskleróze. Mladé listy mají vliv na tvorbu krve a má antibiotické úèinky. Formou klyzmatu se užívá proti støevním parazitùm, v kombinaci s vnitøní léèbou. Patøí mezi nejlepší pøírodní prostøedky v prevenci arteriosklerózy. Užívá se vnitønì, jako kloktadlo ale i jako kapky do nosu

Divizna velkokvìtá – Verbascum densiflorum – Dvouletá bylina z níž se sbírá kvìt bez kalichu ihned po rozvití a list v prvním roce. Droga je pøedevším úèinným bronchospasmolytikem, expektorantem a sekretolytikem, proto se používá se pøi èerném kašli, zánìtu prùdušek, kašli, zánìtu plic, zahlenìní dýchacích orgánù, zánìtu horních cest dýchacích, chrapotu, bronchiálním astmatu a silné rýmì – používá se i jako kloktadlo. Je vhodná pro léèbu zánìtlivých chorob žaludku a støev, tiší bolesti a léèí choroby jater a sleziny. V homeopatii proti migrénì a bolestem v uších. Tinktura proti bolestem hlavy, pøi neuralgiích a revmatismu i dnì. Olej léèí vøedy, otoky a zmíròuje bolesti pøi køeèových žílách. Nálev ve formì obkladù se používá na bércové vøedy, z pomletého koøene na prevenci a léèení hemeroidù. Bližší údaje o používání jsou v receptech.

Dobromysl obecná – Origanum vulgare – Obsahuje hlavnì silici (thymol), tøísloviny a hoøèiny. Již od dávnovìkù se používala v léèitelství, na posílení nervù, malomocenství nebo proti køeèím a ke zvýšení tvorby žluèe a její vymìšování. Nálev z drogy stimuluje trávení a používá se též jako spazmolytikum pøi žaludeèních a støevních chorobách. Má protizánìtlivé úèinky, usnadòuje odkašlávání, pùsobí potopudnì a je vhodný na všechny formy bronchitidy, proto se užívá ve formì èajù proti kašli, zánìtu prùdušek a hlavnì jako choleretikum pøi zažívacích potížích, žaludeèních neurózách, nechutenství, pro zlepšení støevní peristaltiky. Je vhodná i pøi a proti neuralgii, celkovì mírnì uklidòuje, pùsobí antidepresívnì, zlepšuje náladu a prohlubuje spánek. Pùsobí též antisepticky a moèopudnì, podporuje jaterní èinnost, snižuje revmatické bolesti a má mírný žluèopudný úèinek. V podobì masti se užívá na kožní infekce a rýmì, v koupelích uklidòuje, používá se i jako kloktadlo pøi zánìtu dásní. Pùsobí též jako regulátor menstruace a lze ji užít v léèbì adenomu prostaty. Ovšem je dobré pøipomenout, že neuváženým dávkováním se mùže vyvolat podráždìní ledvin.

Dub letní – Quercus robur – K léèebným úèelùm se používá kùra, mladé vìtvièky ale i žaludy a pupeny. To vše obsahuje tøísloviny, kyselinu Galovou, katechin, pryskyøice, barviva a škrob. Žaludy kromì tøíslovin také škrob, cukry, bílkoviny a olej. Pražením obsah tøíslovin klesá, takže plody je možno konzumovat. Všechny látky pùsobí svíravì a protizánìtlivì, antibakteriálnì i protiprùjmovì. Vnitønì se užívá v léèbì krvácení všeho druhu, vèetnì prùjmù a hemeroidù. Dále k vyèistìní tìla od jedù toxinù a po léèbì antibiotiky, pøi žaludeèních a støevních katarech a pøípadné silné menstruaci. Jako kloktadlo se užívá pøi bolestech v krku, zánìtu hrtanu sliznice, aktech, paradentóze a k dezinfekci ústní dutiny. Zevnì k obkladùm a koupelím na popáleniny, krvácející a hnisající rány, hemeroidy, pøi plísòovém onemocnìní nohou a zánìtech pohlavních orgánù, to vše formou odvaru s dlouhodobým varem drogy. Na bolestivé klouby pøikládáme kašovitý obklad z èerstvých listù podle snášenlivosti až na celou noc. Lze použít i sušené listy. Zvláštì úèinné kloktadlo získáme vaøením hrstky zralých žaludù po dobu 20 min.v pùl litru vody. Necháme ustát a scedíme a tekutinu z poloviny zøedíme vodou.

Fenykl obecný – Foeniculum vulgare – Droga obsahuje silici s anetholem, dále fenikulin, fenchon, olej, cukr, bílkoviny a sliz. Jeho silice mají protikøeèové úèinky na støeva, zlepšují jejich èinnost. Užívá se na posílení žaludku, napomáhá zažívání, proti plynatosti, pøispívá k vyluèování a tvorbì mléka u kojících matek, uvolòuje køeèe hladkého svalstva, užívá se pøi kašli, uvolòuje hleny pøi zánìtech horních cest dýchacích pùsobí dezinfekènì a protizánìtlivì. Používá se ke zlepšení a posílení oèí a k jejich výplachùm pøi zanícení 3-4x dennì. Samotná silice se používala i proti rùzným parazitùm. Sirup pomáhá pøi kašli, krátkodechosti a sípání. Semena a koøen èistí játra, žluèník, slezinu a krev. Olej s medem se užívá na kašel, zmírní plyny a zevnì ho mùžeme použít na revmatické otoky. Doporuèuje se starým lidem, aby ráno a veèer zapili pùl lžièky drcených semen sklenkou bílého vína. Tento medikament prodlužuje život.

Heømánek pravý – Chamaemelum nobile – Kvìt se sbírá za suchého poèasí krátce po rozvití kvìtních úborù. Droga obsahuje silici, glykosidy, rozlièné organické kyseliny, tøísloviny, hoøèiny a další látky. Úèinek je podmínìn obsahem intenzivnì modré složky silice chemazulenu. Má spasmolytické úèinky pøi køeèích hladkého svalstva, pøi žaludeèních a støevních køeèích, bolestivé menstruaci a pøi zánìtech sliznice. Dobøe úèinkuje u prùjmu a prospívá pøi zánìtech moèových cest. Podává se pøi nachlazení, zažívacích potížích revmatismu, žaludeèních vøedech a má protizánìtlivé úèinky. Pøi silnìjší koncentraci vyvolává zvracení – pøi otravách, nesmí se nechat dlouho stát. Zevnì se používá na obklady a koupele. Je vhodný jako kloktadlo nebo má hojivé úèinky, urychluje hojení ran pøi poškození kùže. Koupelí oživuje pokožku pøi spálení sluncem nebo ošlehání vìtrem, lze ho použít jako pleovou masku a k ošetøení vlasù – svìtlejší odstín a lesk.

Hloh obecný – Crataegus laevigata Poir – Používají se listy, kvìty i plody na èaje a tinkturu. Kvìt a list sbíráme tìsnì pøed rozvitím v kvìtnu a èervnu. Úèinnými složkami drogy je soubor krategových kyselin, glykosid a èervené barvivo, dále cukry, tøísloviny, vitamín B a organické kyseliny. Je mírné diuretikum a proto je nejvhodnìjší bylinou na léèení srdeènì cévních chorob. Podporuje prokrvení vìnèitých a koronárních cév výkonnost srdce a jeho zásobení kyslíkem. Pomáhá pøi angínì pektoris, poruch srdeèního rytmu, syndromu staøeckého srdce pøi souèasné arterioskleróze, na krevní obìh, proti vysokému krevnímu tlaku, a poèáteèní stádia degenerativních zmìn srdeèního svalu, samotné léèení trvá nìkolik týdnù. Droga je vhodná i pøi rehabilitaci po infarktu myokardu a v léèbì klimaterických obtíží. Zahranièní léèitelé doporuèují hlohový kvìt k léèbì závrati, šumu v   uších, podráždìnosti a ostatních symptomù, doprovázejících rozvoj sklerotických zmìn v cévách, hložinky pak do protiprùjmových smìsí. Ve formì tinktury pøi otocích (vodnatelnosti), jejichž pøíèinou je slábnoucí srdce. Pøidává se do protisklerotických èajù a pùsobí i jako afrodiziakum.

Hoøèice bílá – Sinapis alba.- Všechny druhy hoøèice v mírných dávkách zpùsobují prokrvení zažívacího traktu a tím lepší trávení a látkovou výmìnu. Protože ponìkud dráždí, není vhodná pøi nìkterých nemocích žaludku. Samo hoøèièné semeno se doporuèuje pøi nechutenství, špatné funkci støev, líné èinnosti žaludku a náchylnosti k zácpì. Zevnì se používá pøi revmatismu, neuritidì, onemocnìní z nachlazení apod. s použitím tinktury, náplasti nebo drcených semen. Známé je její zevní použití pøi revmatických potížích jako kašovité obklady z hoøèièné mouky a vody,èerstvé listy obsahují vitamín C a tak se dájí použít i salátech. Vnitønì neužívat pøi zánìtu ledvin a tuberkulóze plic.

Chmel otáèivý – Humulus lupulus – Pøedmìtem sbìru jsou samièí šištice s charakteristickou vùní, které obsahují lupulín. Úèinnou složkou jsou specifické hoøèiny, silice, pryskyøice a další látky. Chmel se využívá pøi nervové vyèerpanosti, nespavosti, pohlavní podráždìnosti, pøi bušení srdce nervového pùvodu. Snižuje reflexní dráždivost a souèasnì stimuluje èinnost trávícího traktu. Je to prostøedek moèopudný, tišící bolest, a protikøeèový. Pije se hlavnì veèer kdy pomáhá proti nespavosti, povzbuzuje chu k jídlu, mírní prostatické potíže a trampoty v pøechodu. Má mírný úèinek antibiotický a tuberkulostatický. Zevnì se používá formou obkladù pøi zánìtech nervù, zánìtech kùže a revmatismu na špatnì se hojící rány i do posilujících koupelí. V kosmetice má nálev z chmelových šištic pøíznivý vliv na ple, pøidává se i do rùzných èajových smìsí.

Jahodník obecný – Fragaria vesca – Jahody jsou nejen obèerstvením ale i lékem. Lesní jahody regulují výmìnu solí v organismu a mají vysoký obsah vitamínu C, tvrdí se že lze vyléèit dnu velkou konzumací jahod. Jahody jsou vhodné pøi onemocnìní srdce, arterioskleróze, na vysoký krevní tlak, na žaludeèní vøedy a onemocnìní nohou, èistí krev i støeva a doporuèuje se jejich týdenní konzumace pøi revmatických potížích a jaterních chorobách. Doporuèuje se je jíst rozmíchané s  medem. Nálev z listù jahodníku se užívá pøi prùjmech zánìtlivých procesech žaludku a støev jako antiskorbutický a vitaminový pøípravek, dále proti ledvinovému písku a kamenùm, pøi chudokrevnosti,prùjmu a nervozitì, podporují èinnost ledvin. Také k výplachùm a koupelím, hemeroidech, desinfekce ústní dutiny pøi paradentóze. Ve formì obkladù na mokvající a krvácející poranìní. Èerstvé rozmaèkané listy se pøikládají na staré rány, hnisající rány, ekzémy a poranìnou kùži. Rozmaèkané plody k ošetøení kazù a zubního kamene. Chrání játra a podporují vyluèování žluèi, mírnì snižují krevní tlak, podporují trávení a mají moèopudné úèinky, mírnì snižují teplotu. Èaj je vhodný pro rekonvalescenty nebo jako náhražku èaje pravého k dennímu použití. Bylo zjištìno, že èerstvé jahody obsahují rostlinné antibiotikum, látku podobnou acylpyrinu a kyselinu metylsalicylovou. To vysvìtluje její úèinky pøi revmatismu a horeènatých stavech.

Jitrocel kopinatý – Plantago lanceolata – Staré Øecké i latinské herbáøe ji doporuèují k širokému použití. Obsahuje fytoncidy, slizové látky, minerální látky a další složky, které pomáhají pøi plicních nemocích, odstraòuje hlen, léèí choroby moèového mìchýøe a žaludeèní vøedy, obklady hojí rùzná poranìní. Patøí k výborným krev èistícím drogám, tlumí silnou menstruaci a bílý výtok. Zbavuje bolestí zubù, oèí a také depresí, pití odvaru navozuje klidný spánek. Pùsobí proti zánìtlivì pøi nemocích dýchacích cest a prùdušek a poruchách trávení. Sirup dokáže léèit dìtský kašel a spolu s èajem proèišuje játra žaludek a støeva. Snižuje hladinu cukru v krvi a podporuje èinnost tlustého støeva. Pùsobí jako úèinné pøírodní projímadlo, pomáhá pøi nachlazení. Obklady z listù, nebo èajových obkladù jsou úèinné na odøeniny, otlaky, otoky, puchýøe, kožní defekty a poranìní. Silný odvar je vhodný i na obklady nežitu, kožních zánìtù, na akné, trudovitost zanícená oèní víèka i nehtová lùžka. Užívá se èaj šáva a sirup, který patøí k preventivním prostøedkùm proti katarùm horních cest dýchacích, zvláštì pro dìti.

Kmín koøenný – Kmín luèní – Carum carvi – Pøedmìtem sbìru je semeno druhým rokem po výsevu.Vùni a jeho chu dodává silice (s karvonem, terpenem a limonemem), oleje, flavonoidy, cukry a další složky. Silice je obsažená v plodech ale i v listech. Praktické využití: Užívá se pro povzbuzení èinnosti žaludku støev, odstraòuje nechutenství i nadmìrnou plynatost a potlaèuje køeèe hladkého svalstva žaludku a støev. Pomáhá vyluèovat trávící enzymy, omezuje kvasné a hnilobné procesy ve støevech a podporuje vyluèování žluèi. Významný je jeho bakteriostatický úèinek a pùsobení proti vnitøním parazitùm, je mírnì moèopudný. Podporuje vykašlávání, zvyšuje též tvorbu mléka a tím zlepšuje i trávení dítìte. Doporuèuje se dìtem, nemocným lidem, rekonvalescentùm a lidem se špatným trávením, kteøí trpí nadýmáním a žaludeèními køeèemi. Podává se formou nálevu nebo odvaru, užívá se i drcený v množství 3x dennì 1 gram. Zevnì se pøidává do prokrvujících mazání pøi revmatických a ischiatických bolestech. Hubí zákožku svrabovou, štìnice a vši a používá se i proti plísòovým onemocnìním a mykózám. Kmín povzbuzuje vášeò, bystøí a zlepšuje pamì, pùsobí proti chudokrevnosti. Užívá se èaj olej a tinktura.

Kopøiva dvoudomá – Urtica dioica – Kvete od èervna do záøí a právì v této dobì se sbírají listy a na k léèebným úèelùm. Lidová medicína si kopøivy vysoce cení pro její léèebné vlastnosti a obsahem vitamínù – provitamin A (beta – karoten) vitamin C, kyselinu køemièitou, tøísloviny, acetylcholin, minerálních látek (železa, vápníku, hoøèíku, manganu). Je naší nejlepší rostlinou na proèištìní krve. Obsažené látky pùsobí na harmonizaci látkové výmìny, zlepšování krvetvorby, vèetnì snižování hladiny cukru v krvi a odluèování zplodin. Výrazným moèopudným pùsobením se kopøiva stala nedílnou souèástí èistících èajù, pomáhá pøi otocích. Odstraòuje náchylnost k prochladnutí a pùsobí protirevmaticky, dnì a vnitøní léèbì ekzémù. Kvìt kopøivy napomáhá zvýšit u mužù poèet spermií a jejich životaschopnost, u žen pøíznivì ovlivòuje funkce vajeèníkù. Pùsobí protiastmaticky a mírnì stimuluje práci srdeèního svalu, cév a støev, celkovì posiluje organismus s podporou èinnosti jater, žluèníku a slinivky, prevencí zánìtu moèových cest a zmíròování kožních potíží. Kopøiva je souèástí prsních, urologických, žaludeèních i antirevmatických èajù. Pomáhá pøi rùstu vlasù, nejlépe ve formì tinktury. Pozor omezuje tvorbu mléka kojících matek.!

Kostival lékaøský – Symphytum officinale – Byl vždy cenìn pro své léèivé úèinky. ,,Kosti zaceloval, prsa a plíce èistil a všeliká zranìní zdárnì hojil”, prohlašovali o nìm už dávní léèitelé. Kostival kvete od kvìtna do èervence, koøen se sbírá zejména na jaøe, pøed zaèátkem vegetace nebo na podzim. Listy a koøeny obsahují nìkolik málo známých alkaloidù, dále allaitoin, cholin, silice, tøísloviny a další úèinné látky. Použití je široké – ovlivòuje krevní obìh a má projímavé úèinky, zastavuje krvácení, hojí rány, tiší bolesti, léèí popáleniny a poškozenou pokožku od nadmìrného slunìní, odvar lze použít pøi žaludeèních vøedech. Urychluje hojení ran a obnovu poškozené tkánì, má antiseptické, protizánìtlivé úèinky. Zevnì se používá pøi ošetøení ran, zlomenin, bércových vøedù, zánìtu svalù, žil a šlach. Pøi bolestech, revmatických obtížích a hemeroidù, má prokrvující úèinky. Používá se jako èaj, mast i jako lihová tinktura k mazání a k obkladùm.

Køen selský – Armoracia rusticana – je to vytrvalá rostlina s dlouhým a tlustým dužnatým koøenem. Koøen má bílou døeò a ostøe palèivou chu a pach. Úèinnou látkou je hoøèina silice obsahující alylisotiokyanát, glykosid sinigrin, vitamín C, enzym mirozin a fytoncidní látky s  antibakteriálním úèinkem, dále vápník, sodík a hoøèík. Používá se nejen v kuchyni na vaøení ale i k léèení, kde se osvìdèil jako stimulující prostøedek. Povzbuzuje èinnost žláz s vnitøní sekrecí, trávícího traktu vèetnì slinivky a jater, ledvin a moèových cest. Pøi gastritidì se sníženou tvorbou kyseliny, kameny v ledvinách, malárie, chudokrevnost, skorbut, poruchy menstruaèního cyklu. Navozuje pocení, zvyšuje produkci moèe, úèinkuje antibakteriálnì, podporuje krevní obìh, pomáhá pøi dnì a revmatismu i plicních infekcích, bronchitidì, pøi zánìtu jater, vodnatelnosti, neuralgii a pøi bolestech hlavy. Výraznì ovlivòuje nechutenství a špatné trávení. V poslední dobì se prokázaly podobné úèinky jako má koøen žen-šen t.j. protirakovinné úèinky. Dále se používá jako køenový ocet k masážím bolestivých míst, køenová šáva a køenová placka na bolestivá místa – blíže v lidových receptech.

Lapacho-rudé lapacho – Tabebula impetiginosa – Není to univerzální lék na rùzné neduhy, ale se nemùže zpochybnit jeho preventivní i skuteèný léèivý úèinek v pøípadì onemocnìní. Lapacho odstraòuje z tìla rùzné neèistoty jako jsou tìžké kovy a posiluje imunitní systém. Povzbuzuje látkovou výmìnu a posiluje srdce a krevní obìh, zlepšuje prokrvení tìla a má vliv na léèení leukémie, odstraòuje chudokrevnost. Normalizuje èinnost vnitøních orgánù jako jsou játra, ledviny nebo slezina. Podporuje trávení a upravuje disharmonii výmìny látek v tìle pop chemoterapii a užívání psychofarmak. Zamezuje vytváøení otokù a odstraòuje usazeniny v krevním obìhu. Normalizuje výmìnu cukrù v  tìle a tím je vhodný k léèení diabetu, celkovì uklidòuje, zvyšuje nervovou odolnost a normalizuje èinnost pohlavních orgánù. Léèí vyrážky a zahnisaná místa, zánìty, ekzémy, plísnì a bércové vøedy. Je moèopudný,ovlivòuje èinnost potních žláz a navozuje zdravý spánek. Užívá se: 2 lžièky drogy na 1 L vody, pøivedeme k varu, 5 min povaøit,15 min louhovat, pije se po doušcích bìhem dne. Pøi nádorovém onemocnìní zvýšit dávku na 3-4 lžièky na 1 L vody.

Libeèek lékaøský – Levisticum officinale – Tato pøíjemná a užiteèná rostlina má moèopudný a sedativní úèinek, podporuje trávení, snižuje svalové napìtí a spasmy , pùsobí jako expektorans a má antimikrobiální úèinky. Využívá se pøedevším jeho schopnost vyluèovat soli, což je dùležité pro prevenci chorob revmatického charakteru, urolitiázy a dny. Podává se pøi nadýmání a kolikách, bronchiálních infekcích, bolestivé èi vynechané menstruaci, pøi aftech a infekcích v ústní dutinì, dále pøi revmatických a dnavých bolestech. Droga se též používá pøi výskytu bílkovin v moèi a pøi zánìtu ledvinových pánvièek. Pro léèebné úèely se používá hlavnì koøen, který obsahuje tìkavé silice jako ftalidy, kumariny, bergapten, psoralen, umbeliferon, betasitosterol, lecitin a další potøebné látky. Libeèkový koøen se dává jako pøísada do prokrvujících koupelí pøi neèisté a trudovité pokožce, mírnì dráždící kùži a do koupelí nohou k odstranìní plísòových onemocnìní prstù.

Lípa srdèitá – velkolistá – Tilia platyphyllos scopoli – O užitku lípy pro èlovìka se ze starovìku dochovalo velice málo, snad proto že se stala symbolem Slovanù. Pøesto se používá v léèitelství pøedevším s využitím potopudného a protizánìtlivého úèinku lipového kvìtu. Pro vnìjší použití k  omývání a obkladùm, ke kloktání a výplachùm úst se doporuèuje nálev, má své místo i v  kosmetice pøi pìstìní vlasù. Lipový èaj pomáhá i pøi duševním vyèerpání – uklidòuje. Z kvìtù se dá pøipravit víno a likér, pøi zachování svých léèivých úèinkù.

Majoránka – Majorana hortensis – Na se používá nejen k vaøení ale i k léèení, sklízí se až 3x za rok. Na pøed kvìtem obsahuje nejvíce silic, tøíslovinu a hoøèinu. Urychluje trávení zvýšením sekrece žaludeèních šáv, uklidòuje zažívací trakt, podporuje tvorbu žluèi. Pùsobí proti neurózám, nadýmání, støevní kolice a pøi nachlazení a kašli. Je vhodná do koupele a masti na vtírání do nosu pøi rýmì. Používá se i kosmetickém prùmyslu pøi aromaterapii a pod.

Maliník – Rubus idaeus – Obsahuje asi 10% cukru, železo, mìï, sodík, vlákninu, pektiny, organické kyseliny, vitamíny C,E,B1,B12,P, karoten, foliovou kyselinu, katechiny a flavonoidy. V léèitelství se užívají plody a listy sbírané v dobì kvìtu – v èervnu, hlavnì pøi chudokrevnosti a nemocích zažívacího ústrojí, pøi ateroskleróze, ledvinových a jaterních nemocích a vysokém krevním tlaku. Obsahují fytoncidy, které nièí zlaté streptokoky, spory kvasinek a plísní. Plody se doporuèují proti skleróze, chronickém revmatismu, ekzémech, cukrovce a pro vystøízlivìní z opilosti. Z odvaru listù pøi akutních onemocnìních horních cest dýchacích a rùži. Èerstvé listy pùsobí hojivì na rány a uhry, døevnaté èásti se užívají pøi akutních, chronických a infekèních nemocích. Odvar je proti nachlazení a krèním nemocím ke kloktání. Plody jsou mírnì moèopudné a žluèopudné. Sirup z malin zøedìný vodou je vhodný pøi horeènatých onemocnìních. 2 lžièky øezaného listu povaøíme 10 min.ve 1/4 L vody necháme 15 min.odstát a pøecedíme. Pijí se 2 šálky dennì pøi revmatických potížích, horeènatých onemocnìních, pøi neduzích jater a ledvin.

Máta peprná – Máta citrónová – Mentha piperita – (balšám). Jsou to nenároèné rostliny, které se dají pìstovat i v kvìtináèi. Kvete od èervence do záøí, listy a na se sbírají krátce pøed rozkvìtem za pøíznivého poèasí. Na se odøezává asi 10cm nad zemí, listy se zdrhují a ihned suší, obsahují silici s hlavní souèástí mentolem a dalšími složkami, dále tøísloviny a hoøèiny. Støedovìké herbáøe uvádìjí, že posiluje žaludek, vzbuzuje chu k jídlu a je vhodná pøi slabosti. Pravidelné užívání dodává pleti zdravou barvu. Také vyhání bolest z hlavy, rozehøívá tìlo, zbavuje nachlazení a èaj oslazený medem odnímá huèení v uších. Užívá se jako antiseptický prostøedek pøi nachlazení, i uklidòující lék pøi neuralgických bolestech, melisa otevírá mozkové ucpávky, èistí cévy, uklidòuje pøi úzkostech a strachu. Máta snižuje køeèe zvláštì zažívacího traktu, léèí koliky jater, ledvin a žaludku, zahání nevolnost a moøskou nemoc. Je bìžným léèivem proti rýmì a chorobám dýchacích cest a plynatosti, povzbuzuje vyluèování trávicích šáv a sekreci žluèe, ovlivòuje èinnost slinivky bøišní. Má svíravý a protizánìtlivý vliv, obsažený mentol pùsobí na prokrvení tkaniva, potlaèuje a snižuje citlivost nervových zakonèení. Dokonce byla doporuèována jako erotický prostøedek. Mátový odvar pomáhá pøi zánìtu dásní, bolestech zubù a úèinkuje i proti zápachu úst.

Mateøídouška obecná – Thymus serpyllum – Nìžná, vonná a skromná kvìtina obsahuje silici (s thymolem cymolem), tøísloviny, látky usmrcující bakterie a plísnì (Fytoncidy) a další souèásti. Díky svým obsahovým látkám, tymolu a karvakrolu, má antiseptické, proti bakteriální a protikøeèové úèinky. Využívá se jich pøi zánìtlivých onemocnìních dutiny ústní ke kloktání a výplachùm, na obklady pøi zánìtech pokožky, nehojících se vøedech a proleženinách, k posilujícím koupelím a masážím pøi revmatismu olejovým mazáním. Nálev se užívá pøi špatném trávení, posiluje žaludek a nervy, pøi kašli, nespavosti, bolestech hlavy, nervové slabosti, prùjmu, nadýmání a nechutenství, pomáhá pøi léèbì onemocnìní dýchacích cest a nemocích zažívacího traktu vùbec. Užívá se i ke kosmetickým úèelùm a v léèbì roztroušené sklerózy. Doporuèuje se užívat vnitønì i zevnì pøi pohmoždìninách, hnisajících ranách a pod. Pomáhá pøi léèbì závratí tlumí žaludeèní i plicní krvácení, snižuje propustnost cévních stìn. Dále se užívají k léèení rùzné oleje a tinktury.

Maté – Cesmína paraguayská – Ilex paraguiensis – Pøedmìtem sbìru je pøedevším list, ale také drobné vìtvièky. Je nejoblíbenìjším nápojem Jižní Ameriky. Hlavní úèinnou látkou je kofein, dále theofylin, tøísloviny, nìkteré vitamíny a minerální látky, látky flavonoidní povahy a další nedefinovatelné alkaloidy. Právì pro svùj vysoký obsah kofeinu v kombinaci s ostatními látkami má pozvolný a rovnomìrný povzbudivý úèinek. Podobnì jako u èaje má kofein obsažený v maté pozitivní vliv na èinnost mozku, pøièemž srdce není zatíženo. Kromì kofeinu obsahuje více než 20 aminokyselin, vitamíny B1,B2 a C. Zastoupeny jsou také minerální látky jako magnézium, mangan, vápník, železo a fosfor. Pùsobí silnì stimulaènì a léèebnì jej lze využít, kde je potøeba mírnì povzbudit ochabující èinnost organismu. Pùsobí zároveò moèopudnì, podporuje trávení a napomáhá odbourávat tukové vrstvy v tìle a tím ke snížení tìlesné váhy. Je výborné tonikum a adaptogen, kladnì pùsobící pøi vyèerpání a doléèování po t잚ích nemocích.

Meduòka – Melissa officinalis – Sbírá se list nebo na. Droga posiluje centrální nervový systém a podle nìkterých pramenù pùsobí pøímo na mozek. Úèinkuje sedativnì a spasmolyticky, jako gastrosedativum a kardiosedativum u vegetativnì podmínìných dystonií. Je vyhledávanou bylinou ve fytoterapii, aromaterapii i v léèení koupelemi. Má pøíjemnou na jeho poèátku. Listy obsahují silici (citral a jiné složky), tøísloviny, hoøèiny a flavonoidy. Její hlavní úèinky jsou sedativní, kdo pije meduòku, má klidný spánek a pøíjemné sny. Má podobné úèinky jako máta peprná. Lístky se nevaøí nebo potom ztrácejí chu a vùni. Snižuje vyluèování adrenalinu z ledvin, dokáže zklidnit organismus, zbavit následkù napìtí a posílit. Pomáhá též pøi nejrùznìjších bolestech v bøiše a v malé pánvi, pøi nadýmání, prùjmových infekèních chorobách, menstruaèních bolestech a v klimakteriu. Je vhodná pro celou populaci vèetnì kojencù jako èaj, esence do koupele, jako masážní prostøedek a v aromalampì. Je vhodná pøi nervovém pøetížení, uklidòuje, tiší nervozitu, léèí chvìní a bušení srdce. Snižuje teplotu, navozuje pocení, uvolòuje køeèe, stimuluje zažívání, pøi nechutenství a žaludeèních obtížích, odstraòuje plynatost a nadýmání, zvyšuje tvorbu žluèi. Pomáhá i pøi bolestivé menstruaci a vysokém krevním tlaku, bolestech hlavy a nespavosti i proti rùzným virùm. Zevnì se používá formou obkladù na revmatické otoky, pohmoždìniny a krevní podlitiny, u kojících matek pøi nebezpeèí ztvrdnutí mléka v prsech.

Mìsíèek zahradní – Calendula officinalis – Drogou je kvìt, slabì páchne, chuti je slané trpké a nahoøklé. V lidovém léèitelství se užívají hlavnì okrajové jazykovité kvìty z úboru. Je velmi vhodný pro své široké použití pro vnitøní i vnìjší léèbu. Vnitønì pøíznivì ovlivòuje èinnost jater a žluèníku, pùsobí proti infekèním nemocím, uplatòuje se v léèbì astmatu, kašle, bušení srdce, upravuje menstruaci,zmíròuje zánìty trávícího traktu, uvolòuje køeèe, které nìkdy doprovázejí koliky. Mírnì snižuje krevní tlak,pøíznivì pùsobí na žlázy s vnitøní sekrecí. Pùsobí protizánìtlivì a baktericidnì. Mùže se použít po chirurgických zákrocích, operacích žaludku, støev a pod.V minulosti byla žádaná mìsíèková mast ze šávy z kvìtù a listù. Pomáhá pøi omrzlinách, køeèových žilách, zduøelých žlázách a rùzných kožních chorobách. Infùze se podává pøi støevních potížích a k proèištìní krve a lymfy, ordinuje se jako spasmolytikun a choleretikum, pùsobí sedativnì a antibioticky. Nálev zvyšuje sekreci žluèe pøi nedostateèné funkci žluèníku, pøi žloutence a jaterních neduzích. Využívá se jeho protizánìtlivého a hojivého úèinku v obkladech na rány všeho druhu, zánìty pokožky, uší, ale i oèních spojivek, v mastích z èerstvých kvìtù k ošetøení špatnì se hojících a hnisavých ran. Obvyklejší formou užití je mìsíèková tinktura. Užívá se v kosmetice a zjemòuje ple. Jako kloktadlo se užívá pøi afekcích v ústní dutinì, v léèbì køeèových žil apod. Ve stomatologii se užívá k zastavení krvácení po extrakci zubù.

Mrkev obecná – Daucus carota – Pøedmìtem sbìru je koøen, sklízí se i plody pøed dozráním, pùsobí regulaènì, mineralizuje, posiluje, oèišuje a regeneruje. Mùže se používat ve formì šávy, sušiny, kaše a semen. V lidovém léèitelství se využívá mrkve v rekonvalescenci, pøi stavech vyèerpanosti a podvýživì. Èistá šáva pomáhá pøi astma, bronchitidì, chrapotu, dále pøi avitaminóze, chudokrevnosti a všeobecného vyèerpání. Brání vzniku ledvinovým kamenùm, zvyšuje produkci moèe a pùsobí proti nadýmání a kolikám. Též se osvìdèuje pøi srdeèních chorobách a pøi hypertenzi. Dobré výsledky jsou pøi chronických chorobách a zánìtech støev, nadýmání, zácpì i hemeroidech. Karoteny obsažené v mrkvi chrání prùdušky pøed rakovinou. Vitamín A a beta karoten zvyšují obranné schopnosti vùèi infekcím, usnadòuje hojení poranìní a zánìtu kùže. Mrkvová šáva èistí krev a u dìtí podporuje rùst, pøíznivì pùsobí pøi poruše vidìní, infarktu myokardu a pøi srdco-cévních onemocnìních. Èistí žaludek a støeva, pomáhá pøi záduše, kašli, dnì, TBC nespavosti i rakovinì. Pøíznivì pùsobí na plíce a játra, podporuje tvorbu mléka. Nálevu se užívá pøi zánìtech dolních moèových cest a zadržování vody v organismu pøi poruchách látkové výmìny. Pøi obkladech se používá na vøedy, popáleniny, lišeje, omrzliny, na afty a popraskanou kùži ale i proti vráskám.

Ostružiník køovinný – Rubus fructicosus – Droga má svíravou chu a obsahuje zejména tøíslovinu, flavon, stopy silice a organické látky, sbírá se v letních mìsících mladé lístky, když jsou nejkvalitnìjší. Koøen je svým obsahem proèišovacích látek úèinným prostøedkem pøi onemocnìní moèových cest a ledvin, zbavuje organismus kaménkù. Podporuje vyluèování moèi, proèišuje krev, pomáhá pøi zánìtu dutiny ústní a nosohltanu a pøi akutním i chronickém prùjmu. Podává se pøi žaludeèních obtížích a kašli, ulevuje pøi støevním kataru, vykašlávání krve, žaludeèní krvácení, pøi zvýšené dráždivosti, nespavosti a kolitidách.Koncentrát ze šávy snižuje výskyt rakoviny. Používá se i ke koupelím pøi kožních neduzích a špatnì se hojících ran a ke kloktání. Plody z nichž se pøipravuje sirup a šáva, obsahují organické kyseliny, anthokyan, sliz, vitamíny C a B, soli hoøèíku a vápníku, pektin a cukr.

Ostropestøec mariánský – Silybum marianum – V léèitelství se používá hlavnì semeno, užívá se též list, který se sbírá v kvìtnu a v èervnu v odpoledních hodinách. Ojedinìle se používá i koøen, kopaný v jarních mìsících. Droga je podávána formou prášku nebo v nálevu. Je vynikajícím prostøedkem pøi všech chorobách jater a žluèníku vèetnì poškození jater rentgenovými paprsky. Nejen, že léèí pøetuènìní jater a pùsobí pøi regeneraci jaterních bunìk, ale léèí i poškození jater alkoholikù. Mùže úèinnì napomoci pøi menstruaèních problémech, zápalu plic zvláštì se zánìtem pohrudnice. Utišuje deprese ale pøedevším ovlivòuje jaterní èinnost, brání vzniku jaterní cirhózy, žluèníkových kaménkù a je vhodný k doléèení žloutenky všech typù. Podporuje tvorbu mateøského mléka, tlumí úèinky volných radikálù a tím ochraòuje pøed vznikem rakoviny. Rovnìž má úèinek protialergický a protizánìtlivý, pøíznivì ovlivòuje cévní systém, léèbu psoriázy a léèbu jater. Je vhodné kombinovat ostropestøec mariánský s pampeliškou, èekankou, øepíkem, kvìtem mìsíèku a oddenkem pýru – jsou rovnìž jaterní byliny. V rekonvalescenci po infekèní žloutence, se podává nálev z ostropestøece v kombinaci s vlaštovièníkem, který ho umocòuje.

Oves setý – Avena sativa – Pøedmìtem užití pøi léèení jsou obilky, ovesná sláma a škrob. Loupaný oves je nejen výživný prostøedek, ale i mucilaginosum. Má všeobecnì posilující, tonizující, moèopudné, horeèku snižující a vìtropudné úèinky. Polévky pro rekonvalescenty po tìžkých nemocích, prùjmech a nechutenství a pod. Je vzpruhou pøi duševní skleslosti, nervové slabosti a vyèerpání. Nálev zmíròuje podráždìnost a upravuje èinnost štítné žlázy. Rovnìž se užívá pøi depresích, melancholii a pøi onemocnìních související s postižením nervového systému – pøi roztroušené skleróze èi pásovém oparu. Pro obsah slizu se užívá k ochranì sliznic pøi chorobách trávícího traktu a zvláštì tlustého støeva a žaludku. Odvar se podává jako podpùrný prostøedek pøi zánìtu slinivky bøišní, mírnì snižuje krevní tlak a u diabetikù snižuje hladinu cukru v krvi – lze použít i ovesné vloèky. Koupele ze slámy se osvìdèily pøi revmatismu, dnì, chorobách ledvin, urolitiáze, jaterních chorobách, svalové únavì, nervové a tìlesné slabosti, špatném prokrvení, ischiasu, ale též pøi rùzných ekzémech a lišejích a dalších kožních obtížích, obklady pomáhají uvolòovat kameny. Uklidòující koupel mùžeme pøipravit i z ovesných vloèek, nebo odvar z ovesné slámy. Sedací koupele se doporuèují pøi potížích v oblasti malé pánve, pøi bøišních kolikách, chorobách moèového mìchýøe a nežádoucím noèním pomoèováním. Dílèí koupele mají hojivý a utišující úèinek.

Petržel zahradní – Petroselinum crispum – Pøedmìtem sbìru je koøen, plod a na obsahující silici apiol a èerstvá má vyšší obsah vitamínu C. Na po usušení musí mít tmavì zelenou barvu. Koøen a plod pomáhá pøi anémii a oslabení, pùsobí jako diuretikum, podporuje trávení, odstraòuje nechutenství, zlepšuje pokožku, zpevòuje stìny krevního obìhu, povzbuzuje menstruaci a nepøímo pomáhá i pøi onemocnìní ledvin, které ponìkud dráždí a moèového mìchýøe. Nálev z plodù má silnìjší úèinek než z koøene. Na i koøen, pomáhá pøi moèových kamenech, revmatismu, dnì, støevních parazitech neurózách, zánìtu prostaty a menstruaèních potížích. Nálev z natì nelze pøedávkovat, pùsobí hlavnì proti únavì, anémii, upravuje krevní obìh i krevní tlak, pomáhá pøi onemocnìní oèí a infekèních onemocnìních. Reguluje èinnost žaludku, pùsobí proti špatné náladì a šerosleposti, užívá se i jako afrodisiakum. Tìhotné ženy a lidé se zánìty v  ledvinách neužívat vìtší množství.

Pelynìk brotan – Pelynìk pravý – Artemisia absinthium – Toto hoøké koøení a lék užívají lidé už nìkolik tisíciletí. Má silnì koøenitou vùni a velmi hoøkou chu. Obsahuje silici, hoøèiny a fytoncity (látky usmrcující baktérie). Podává se pøi nechutenství, žaludeèních, støevních a jaterních potížích, pøi poruchách vyluèování a tvorby žluèe, pøi opoždìné nebo vynechané menstruaci. Podporuje tvorbu žaludeèních šáv a zabraòuje nadýmání. Podporuje èinnost žláz,zvláštì hormonálních. Nálev použitý zevnì formou obkladù nebo koupelí pøi gynekologických potížích, bolestech v køíži, na rány a pøi napadení parazity, jako je svrab. Nesmí se užívat dlouhodobì, pøi žaludeèních vøedech, v tìhotenství a ani ho pøedávkovat. Vnitønì se užívá formou nálevu nebo tinktury, zevnì odvarem.

Plicník lékaøský – Pulmonaria officinalis – V kvìtnu se sbírá seøezáváním kvetoucí na. Má mimoøádnì vysoký obsah kyseliny køemièité, dále slizové látky, saponin, tøísloviny, vitamín C a minerální látky zejména vápenaté soli. Celkovì slouží k ochranì, oèišování k upevnìní zdraví, odvahy a povzbuzení mysli. Používá se pøi zánìtech horních cest dýchacích, zduøelých mandlí, pøi úporném kašli a tuberkulóze, je moèopudný, zvyšuje srážlivost krve a vyznaèuje se svíravým a zmìkèujícím úèinkem. Používá se i vylisovaná šáva s medem na dýchací cesty. Odvar z dvojnásobné dávky se osvìdèil pøi omývání hnijících ran a hemeroidech .Jednu nebo dvì lžíce øezané natì na pùl litru vody, krátce povaøit, osladit medem a popíjet bìhem dne. Èaj ulevuje pøi kašli, prùduškovém zánìtu, menstruaèních obtížích. Zevnì na obklady a omývání.

Podbìl lékaøský – Tussilago farfara – Pro léèivé úèely se sbírají kvìty i listy, které jsou zespodu plstnatì bìlavé s obsahem tøíslovin, silice, hoøèin, inulinu aj. Má zmìkèující, antiseptické a protizánìtlivé úèinky, podporující vykašlávání. Proto se užívá pøi nachlazení, kašli, zahlenìní, pøi onemocnìní plic a pøi bronchiálním astma. Užívá se pøi akutních i chronických zánìtech dýchacích cest, zvláštì tiší noèní kašel, uvolòuje hleny pøi kašli, chøipce a chrapotu, snižuje teplotu. Odstraòuje pøekyselení žaludku, peptického vøedu a zánìtu žaludku. Dá se použít jako podpùrná léèba pøi revmatismu, krevní hypertenzi a arterioskleróze. Zevnì se používají èerstvé listy k obkladùm pøi revmatismu, dnì a úrazech kloubù, na otoky, zánìty žil, vøedy, špatnì se hojící rány a ekzémy. Dokáže vyléèit i ránu po rezavém høebíku..

Proskurník lékaøský – Althaea officinalis – Zvaný též ibišek, slézová rùže nebo øímský sléz. Koøen ibišku obsahuje až 35% slizových látek, škrob 37%, cukr 10% a jiné látky vèetnì vitamínù. Listy a kvìty obsahují silice, mastné oleje, minerální látky, vitamín C a karoten. Slizovitých látek je zde dvakrát ménì než v  koøenech. Zdravé listy se protrhávají od kvìtna do èervence a rychle se suší.V øíjnu nebo v listopadu se opatrnì vykopávají koøeny, naøežou na kousky a suší pøi teplotì do 40*C. Droga obsahuje sliz, škrob, pektin, sacharózu, asparagin, olej, minerální látky, silici a tøísloviny. Je nedílnou souèástí prsních èajù a sirupù ulevujících pøi dýchacích onemocnìních. Uplatòuje se v  nálevech k omývání pokožky nebo souèást v bylinných maskách. Macerát pøi poškození žaludeèní sliznice i pøi žaludeèních vøedech, chrání poškozenou a podráždìnou sliznici. Využívá se pøi léèbì dýchacích cest, ke kloktání a výplachùm, pøi ledvinových a moèových zánìtech. Slizy drogy pomáhají pøi léèení prùjmu a zánìtech trávícího traktu. U dìtí je oblíben proskurníkový sirup proti kašli. Octový macerát se používá k výplachùm a zmírnìní bolesti dásní. Teplé obklady, na jeèné zrno, otoky, a zánìtlivá kožní onemocnìní. Horký nálev ke kloktání 3 lžièky na 2sklenice vody. Oslazený medem mùžeme pít pøi oslabení organismu, pøi potížích zažívacího ústrojí, støev a moèového mìchýøe.

Pøeslièka rolní – Eguisetum arvense – Je rozšíøenou plevelní rostlinou polí, pastvin a lesù, užitou èástí k léèebným úèelùm je na sbíraná od èervna do øíjna, tedy její jalové lodyhy. S obsahem kyseliny køemièité, flavonových glykosidù, saponinù, organických kyselin, minerálních solí a dalších látek. Pùsobí jako diuretikum, hemostatikum a desinficiens. Využití pøeslièky je mimoøádnì rozsáhlé ke koupelím nebo k užívání. Má výborné hojivé úèinky a pøíznivì ovlivòuje funkci ledvin, krevní obìh, pružnost a pevnost cévních stìn, podporuje tvorbu bílých krvinek pøi jejich nedostatku (leukopenie) a také krvinek èervených pøi anémii. Pùsobí dobøe jako antisklerotikum, na zánìty dýchacích cest, prùdušek, a také plicních i kožních TBC, regeneruje postižené tkánì, tlumí zánìty a je vhodná k prevenci i léèbì moèových kaménkù, zánìtu moèových cest a látkové výmìnì. Pøi zevním a vnitøním podání zastavuje krvácení, hodí se na žaludeèní obtíže všeho druhu, zabraòuje vstøebávání tukù do cévních stìn, má protirevmatické úèinky, pomáhá pøi zánìtech mandlí a v ústní dutinì – jako kloktadlo. K výplachùm pøi gynekologickém a nosním krvácení, zastavuje krvácení. Zevnì na nehojící se místa, strupovitost, lupenku, na zhnisané zánìty nehtových lùžek, bércové vøedy, pištìle a pod. Na bederní páteø, ledvinové a žluèníkové koliky formou koupelí. Sedací koupel pøi hemeroidech a bércových vøedech, pøi únavì nohou a køeèových žilách.

Rajèe jedlé – Solanum lycopersicum – Má silné antibakteriální a vitamínové úèinky. Sbírají se zralé plody, které pùsobí moèopudnì, projímavì a antitoxicky. Jsou výborným prostøedkem pøi odtuèòovacích kùrách, a vhodným prostøedkem pøi zácpì, ledvinových a srdeèních chorobách, poruchy trávení, avitaminózy a látkové pøemìny. Pùsobí protiskleroticky a v kombinaci s pohankou léèí køeèové žíly, hemeroidy a zlepšuje stav cév a kapilár, pùsobí antibioticky, zlepšují trávení, èinnost žaludku a støev, zlepšují krvetvorbu a mají vliv na tvorbu hemoglobinu. Jsou vhodnou potravou pro diabetiky. Pùsobí jako nezávislý ochranný faktor u rakoviny prostaty a chrání pøed rakovinou žaludku a plic. Užívá se nejlépe èerstvá šáva asi 3,5 dcl.dennì. Na se dá použít do osvìžující koupele a k  odpuzení hmyzu. Rajèata se hojnì používají v kosmetice jako obklady na unavenou a povadlou pokožku. Zhoršují dnu a revmatická onemocnìní všeho druhu.Na hnisající rány, vyrážky apod. potírat rozkrojeným plodem.

Rakytník øešetlákový – Hippophae rhamnoides – Pùvodní sibiøská plodina se pìstuje i u nás. Jeho šavnaté oválné peckovice, jsou znaènou zásobárnou vitamínu C,B.,B..,B……,E,F,A a P, proto bývají pokládány za vitamínovou bombu a je srovnatelný s èerným rybízem. Obzvláštì vysoký má obsah karotenu a mnoho dalších minerálních látek. Vykazuje pøíznivé úèinky pøi onemocnìní plicních, krèních a jaterních, stimuluje trávení, reguluje krevní obìh, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi, pøíznivì pùsobí na srdeèní sval. Šáva obsahuje olej, který má výrazné regeneraèní, protirakovinné i protisklerotické úèinky, pøíznivì pùsobí na vøedová onemocnìní, onemocnìní oèí, zažívací a støevní potíže, ekzémy, poškození kùže ozaøováním nebo popálením má schopnost snižovat bolest a hojit rány. Pøi konzumaci šávy z plodù se posiluje imunitní systém, zlepšuje se i celkový fyzický a psychický stav organismu jakož i jeho výkonnost.

Rozmarýna lékaøská – Rosmarinus officinalis – Pøedmìtem sbìru jsou listy na kvetoucí nati,které mají pøíjemnou kafrovou vùni i chu. Obsahuje silici, tøísloviny, ytoncidy, éterické oleje cineol, borneol a gafor, které mají povzbuzující úèinek, jako i kyselinu rozmarýnovou. Pùsobí jako spasmolytikum, diuretikum, cholagogum a analeptikum. Drogou je list, pùsobící antisepticky a analgeticky. Povzbuzuje kùru nadledvinek, tiší køeèové stavy, povzbuzuje mysl, pomáhá k  soustøedìní a zlepšuje pamì dále se užívá proti nadýmání, nechutenství, únavì, nervové vyèerpanosti zlepšuje hlavnì u starších lidí. Má též mírné žluèopudné a moèopudné vlastnosti. Mírnì zvyšuje krevní tlak, posiluje krevní obìh, zrychluje puls a urychluje prokrvení. Pøi revmatických a neuralgických bolestech se vtírá na poškozená místa mast, nebo tinktura, víno se užívá pøi neplodnosti. Omezuje rùst bakterií. Jinak se užívá èaj, tinktura, víno mast, vonný olej a extrakt s alpou. POZOR – pøi vyšších dávkách se mohou poškodit ledviny a játra

Rùže šípková – Rosa canina – Úèelem sbìru jsou okvìtní plátky – pro vysoký obsah tøíslovin mají adstringentní úèinky, dále šípky a dokonce lze uvaøit èaj z lístkù a mladých vìtvièek. Obsahuje zejména vitamín C, dále karoteny z nichž se tvoøí vitamíny A,B1,B2,P,K a kyselina nikotinová. Byly zjištìny také tøísloviny, cukry, pektiny, barviva, flavonoidy, silice a organické kyseliny. Pro svùj vysoký obsah vitamínu C jehož obsah je desetkrát vyšší než v èerném rybízu a padesátkrát více než v citronech se užívá pøi rekovalescenci, virových chøipkách, nemocích z nachlazení, pøi jarní únavì, v tìhotenství, pøi infekci ledvin a moèových cest, jako diuretikum a pøi delším užívání snižuje cholesterol v krvi a tím zabraòuje rozvoji aterosklerózy, zpevòuje cévy a mírnì staví krvácení. Pomáhá též pøi mírnìjších prùjmech a gastritidì, pøi krvácení dásní, køeèových žilách, pøi hojení fraktur a poranìní a dalších poruch lidského tìla. Pije se i v tìhotenství, pøi horeèkách a zvyšuje odolnost proti infekèním chorobám. Dlouhodobé užívání se nedoporuèuje u lidí s vyšší srážlivostí krve, se sklonem k tvorbì trombù a zvyšuje nebezpeèí oxalátové urolitiázy.

Rybíz èerný – Ribes nigrum – Pøedmìtem sbìru je plod a list v dobì odkvìtu, má typickou aromatickou vùni. Droga obsahuje velké množství vitamínu C a B , dále rutin, silice, cukry a tøísloviny. Má potopudné a moèopudné úèinky užívá se pøi léèbì nemocí z prochladnutí, revmatismu, dnì, vodnatelnosti, zánìtu moèových cest, na ledvinové a moèové kameny, proti prùjmu a pøi èerném kašli. Rutin obsažený v listech snižuje køehkost cév a zastavuje krvácení z drobných cév. Ve smìsích se používá k vyèištìní, ozdravení a povzbuzení organismu. Èaj se používá i jako kloktadlo pøi zánìtu ústní dutiny a angínì. Plody se užívají pøi revmatismu, prùjmech, poruchách jater, nervovém a fyzickém vyèerpání. Užívá se odvar, šáva bobule nebo i džem.

Øebøíèek obecný – Achillea millefolium – Drogou je øebøíèková na i s kvìty, obsahuje až 0,8% silice, která obsahuje chemazulén. Dále flavonoidy, tøísloviny a hoøèiny, má charakteristické aróma a koøenitou hoøkoslanou chu. Pùsobí protizánìtlivì, spasmolyticky a hemostaticky. Má rozsáhlé použití v gynekologii pøi úpravì menstruace a v pøechodu. Pøíznivì ovlivòuje tonus dìlohy a tím i možnost otìhotnìní. Dobøe pùsobí v oblasti malé pánve pøi køeèovitých bolestech. Na se užívá pøi onemocnìní zažívacího traktu – žaludku, vøedové choroby prùjmu, úplavice apod. Dále na odkašlávání pøi kataru dýchacích cest, pøi krvácení z nosu a dásní, pro stimulaci tvorby žaludeèní šávy, vyluèování žluèe a k zlepšení èinnosti slinivky. V léèitelství se užívá pøi onemocnìní jater (doprovázených žloutenkou) a také pøi zánìtech moèových cest a ledvin. Pøi poruchách srdeèního rytmu v dávce 20-30 kapek šávy v malém množství vína. Dále se používá k výplachùm úst, kloktání, koupelím a k omývání hnisavých vyrážek a ekzémù, zastavuje krvácení. Èaj z kvìtù se užívá k èištìní krve, jarním kùrám a èistícím smìsím. Má hojivé a desinfekèní úèinky. Pøíznivì ovlivòuje cévy, využívá se v léèbì hemeroidù, bércových vøedù, køeèových žil a jiných cévních poruch, zvyšuje krevní srážlivost. Používá se k pití èaje, obkladùm, sedacím koupelím, výplachùm a ke kloktání.

Øedkev setá – Raphanus sativus – Sbírá se vyvinutý koøen a užívá se syrový nebo se z nìj získává šáva. Užívá se jako choleretikum, vnitønì se podává dennì asi 100-200 g èerstvého koøene pøi žluèových kaméncích a žaludeèní dyspepsii. Pro svoje antimikrobiální vlastnosti se též užívá pøi nachlazení a proti kašli, bronchitidì astma, revmatismu, èernému kašli a nìkterých druhù alergií. Èistí játra, plíce, žaludek, podporuje èinnost ledvin. Povzbuzuje svalovinu tenkého støeva, urychluje proces trávení, pøíznivì ovlivòuje floru tenkého støeva a nièí škodlivé bakterie. Je výborným preventivním prostøedkem proti tvorbì moèových a ledvinových kamenù a napomáhá k jejich rozpuštìní. Nedoporuèuje se ji užívat delší dobu nebo vyšší dávky hlavnì pøi srdeèních, žluèníkových a jaterních poruchách, vøedového onemocnìní žaludku a dvanácterníku,

Øepík lékaøský – Agrimonia eupartoria – Svým vzhledem pøipomíná malou diviznu. Sbìr nakvétající natì lze provádìt dvakrát a to od èervna do srpna. U øepíku je pøíznaèná osvìžující nahoøklá chu a zlatá až naèervenalá barva. Léèivé pùsobení je dáno obsaženými látkami. Katechinové tøísloviny se stahujícími a svíravými úèinky, hoøèiny, flavonová barviva, silice, kyselina køemièitá a fytoncidní látky, které potlaèují nìkteré kmeny mykobakterií. Odvar pøíznivì pùsobí na nemoci jater, žluèových cest, na poruchy trávení a látkové výmìny. Užívá se pøi zánìtlivém onemocnìní žaludku a støev, chorobách žluèníku a pøi dyspepsiích a pøi kapilárním krvácení trávícího ústrojí. Hojivé, stahující, protizánìtlivé a desinfekèní úèinky se uplatòují zevnì k výplachùm pøi rýmì, zánìtech mandlí, dutiny úst a proti plísním. Používá se i pøi gynekologických zánìtech, bílém výtoku apod. V podobì koupelí a obkladù se aplikuje na hnisavé vyrážky, pohmoždìniny a špatnì se hojící rány.

Sedmikráska – Bellis perenis – Je medonosnou kvìtinou našich luk. Sbírají se pøedevším kvìty (kvìtní úbory), pøípadnì i mladá celá rostlina. Lístky z jara se pøidávají do salátù. Èerstvé kvìty se hodí k obkladùm na popáleniny, rùzných kožních zánìtù a poranìní. Droga má mírnì stahující a protizánìtlivé úèinky, je vhodná pøi zevním léèení ran, krevních podlitin, vøedù a rùzných kožních vyrážek. Vnitønì se užívá pøi léèbì kašle a zahlenìných plic (zvláštì pro dìti), zpevòuje cévy, zlepšuje èinnost žaludku, vhodná je i pøi léèení revmatismu, pùsobí proti krvácení a horeèce. Pøíznivì stimuluje èinnost jater, ledvin a moèového mìchýøe, také pùsobí blahodárnì na trávící procesy.

Sluneènice roèní – Heliánthus annus – Sbírají se pøedevším kvìty (kvìtní úbory) pøípadnì i mladá celá rostlina. Zralé terèe se odøezávají, když má žluté zbarvení a kvìty se ohýbají. Droga se užívá vnitønì formou odvaru nebo tinktury jako antineuralgikum a antipyretikum. Hrstka semen nebo 15 kapek oleje se 3x dennì užívá pøi zánìtu ledvin, kašli a úplavici. Nálev z kvìtù pøi léèbì bronchiálních spasmù a gastrointestinálních kolik. Má stahující úèinky a ochranné úèinky na pokožku, pøi zánìtlivých kožních onemocnìních, nadmìrné potivosti, pálení, konèetin èi jiných partií tìla, jsou vhodné dílèí a celkové koupele. Odvar se používá hlavnì na špatnì prokrvenou pokožku, po celkových vyèerpávajících chorobách a špatné životosprávì.

Smetánka lékaøská – Taraxacum officinale – Nìkteré prameny uvádìjí, že již staøí Øekové používali mléko z pampelišky pøi zánìtech oèí, arabští lékaøi ji ordinovali na èištìní krve a pìstìní pleti. Užívá se hlavnì koøen a list, který se sbírá brzy na jaøe, koøen se sbírá pøed rozkvìtem nebo na podzim po skonèení doby kvìtu. Obsahuje hoøèiny, sliz, tøísloviny, pryskyøice, vitamíny A,B,C,D a další složky. Vzhledem k hlavní úèinné látce, kterou je hoøèina se užívá pøi nechutenství a žaludeèních chorobách. Zvyšuje produkci moèi, pùsobí protirevmaticky a projímavì, zvyšuje produkci žluèi. Pomáhá zejména pøi onemocnìní žluèníku, žluèových kamenech, žloutence, zduøení jater a zánìtu jater, hemeroidech, horeènatém kataru žaludku a støev, onemocnìní ledvin a moèového mìchýøe a pøi vodnatelnosti. Jako diuretického prostøedku se jí užívá pøi zvýšeném krevním tlaku a retenci (zadržování) vody v organismu. Zevnì se používá šáva na bradavice. Pøi onemocnìní kùže, nedostatku vitamínù, chudokrevnosti a revmatických potížích. Podpùrnì se doporuèuje proti cukrovce, nemocní by mìli pro obsah inulinu v dobì kvìtu sníst dennì až šest stonkù po odstranìní kvìtu. Stvoly se pomalu žvýkají, koøen rovnìž obsahuje inulin a proto se používá v u diabetických èajù.

Šalvìj lékaøská – Salvia officinalis – neboli Babské ucho. Již ve støedovìku se používala jako koøení do jídel a šalvìjová voda na kašel a nemoci jater. Její silnì koøenìnou vùni a aromatickou svíravì nahoøklou chu šalvìjových lístkù vytváøejí pøedevším silice obsahující thujon, salviol, cineol, borneol a kamfor, flavonoidy, tøísloviny a hoøèiny. Obsahuje i nìkteré hormony a slouèeniny kyseliny nikotinové. Silice snižují vyluèování potu a slin, pùsobí protizánìtlivì, baktericidnì, antisepticky a mírnì diureticky, ve vìtších dávkách jedovatì. V lidovém léèitelství se užívá jako odvar ke kloktání onemocnìlé sliznice dutiny ústní, hrtanu, zánìtu dásní, bolestech v krku, zahlenìní a angínì. Je vynikající desinfekcí k vymývání ran, jako obklad na špatnì se hojící a mokvající rány. Vnitønì upravuje žaludeèní šávy,zastavuje prùjem,posiluje krevní obìh, povzbuzuje vyluèování moèe a zvyšuje produkci žluèi. Posiluje a uklidòuje nervy, snižuje sekreci mateøského mléka, povzbuzuje organizmus ve stáøí. Užívá se ke koupelím,jako èaj, k obkladùm i jako tinktura pøi onemocnìní žluèníku a jater, poruch krevního obìhu i nachlazení..

Topinambur – Heliánthus tuberosus – Obsahuje škrob z kterého se uvolní až 96% ovocného cukru ,z nìhož mùže lidský organismus zužitkovat 30-80 g dennì. Kromì toho obsahuje více vlákniny než brambory. Tím tlumí vstøebávání uhlohydrátù ve støevech, zvyšuje pocit sytosti a omezuje vznik zácpy. Nejbohatší složkou sušiny jsou cukry ve formì inulinu, glukózy a fruktózy, dále jsou pøítomny dusíkaté látky, vláknina, tuk a z vitamínù obsahuje vitamín A,B1,B2,C,aD. Pøíznivý úèinek je obsah ovocného cukru, který pøi metabolizaci nevyžaduje inzulín. Má vysoký obsah biotinu, zinku a mnoho jiných užiteèných prvkù. Proto je vhodný pro dietetické úèely a ke slazení pro diabetiky. Vysokým obsahem biotinu a zinku dochází k ochranì organismu pøi odbourávání tukù, což pùsobí jako zábrana proti obezitì, vlákniny normalizují støevní flóru a zajišují syntézu vitamínu C. Pomáhá pøi stabilizaci cukru v krvi, normalizuje výkyvy hladiny glukózy u diabetikù. Topinambury mají pozitivní význam pøi koronárním riziku, pøíznivì ovlivòují dnu, ledvinové kameny a funkci ledvin, redukuje zubní kaz a choroby dásní, je pøínosem pro prevenci a okamžitý pøísun energie.

Tøapatka nachová – Echinacea purpurea – Rudbeckie nachová – Je rozšíøená bylina našich zahrádek. Droga patøí mezi pùsobivá léèiva bez vedlejších úèinkù a bez nutnosti stanovit výši dávkování. Pùsobí jako imunostimulans, antirevmatikum a antialergikum s  obsahem echinacosidu, pryskyøic, stopami silice a inulinu. Drogu tvoøí koøen, popøípadì i okvìtní lístky s pùsobením na odolnost organizmu s pøímým pùsobením na lymfatický systém. S antibiotickým vlivem pùsobí proti chøipkovým a herpetickým virùm a alergickým obtížím. Dále úèinkuje protizánìtlivì a antirevmaticky, proto je vhodná pro podávání ve smìsích. Dále se užívá v urologii a gynekologii, zevnì pomáhá hojit staré a nehojící se rány, omrzliny, kožní zánìty a proleženiny. Podobné úèinky má i Rudbeckie nažloutlá. Neúèinnìjší forma jejího použití je tinktura nebo v masti, krému a kapkách, v èaji ztrácí svoji úèinnost. Obsahuje látky zvyšující imunitu organismu má pøíznivé úèinky na kloubová vaziva, urychluje proces srážení krve,je vhodná jako podpùrná léèba pøi virových onemocnìních, pøi prevenci chøipky a zánìtù horních cest dýchacích. Je vhodná i pro dìti pøi oslabení imunity, pøi oslabení nemocí, stáøím, úrazem, stresem, operací, chemickými léky vèetnì antibiotik, nebo vysokém pracovním vypìtím a pobytu v nepøíznivém prostøedí. Zevnì se používá k léèení popálenin, karbunklù, nežidù a hnisajících ran. Jako obklad se používá na zánìty, rány, bolestivé namoženiny, pohmoždìniny a potíže po kousnutí jedovatými živoèichy. Kaše ze suchých rostlin se pøikládá na zduøené žlázy a bolavé zuby.

Tøezalka teèkovaná – Hypericum perforatum – Úèelem sbìru je na, sbíraná v èervenci a v  srpnu. Droga obsahuje silice, tøíslovinu, pryskyøièné látky, glykosidy, fenolická èervená barviva a jiné látky. Má mírnì sedativní úèinky, podporuje krevní obìh, vyluèování žluèi a pùsobí protizánìtlivì. Bylina která èistící krev a podporuje krvetvorbu, pùsobí vlastnì proti leukémii. Osvìdèila se u zánìtlivého onemocnìní mozku, léèí vìtšinu ekzémù hojí poškozenou tkáò a tlumí otoky. Je vhodná na slinivku bøišní, játra, léèí žaludek a dvanácterník, pøidává se do ledvinových èajù, bezpeènì léèí v nitøní i venkovní hemeroidy v   poèátcích. Ovlivòuje zánìty pohlavního ústrojí. Je výborná pøi tìžkých chøipkách, pùsobí proti neklidu úzkosti a psychickému napìtí, urychluje rehabilitaci po mozkové mrtvici a poruch hybnosti pøi rùzných obrnách, je základem v léèbì roztroušené sklerózy. Doporuèuje se užívat vnitønì i zevnì pøi pohmoždìninách a pod. Pomáhá pøi léèbì závrati, tlumí žaludeèní a plicní krvácení, snižuje propustnost cévních stìn. Doporuèuje se pít dennì 2-3 šálky v dobì dospívání pro vývin ženských orgánù, pomáhá léèit nepravidelnosti menstruace, odstraòuje bolesti hlavy a hlavnì je výborná na játra. Dále se k léèení používají rùzné tinktury a oleje.

Tymián obecný – Thymus vulgaris – Sbírá se na a to vždy tìsnì pøed rozkvìtem od kvìtna do èervence. Obsahuje silici(s thymolem, cymolem a karvakrolem), dále tøísloviny a další látky. Pùsobí desinfekènì proti støevním parazytùm. Je dobrý dezodorant, protože odstraòuje pachy. V léèitelství se užívá k uvolòování hlenù a tišení kašle a bronchitidách, pøi žaludeèních potížích, nadýmání a prùjmech. Zvyšuje obranyschopnost organismu proti infekèním chorobám chøipkového typu, má moèopudný úèinek, je vhodný pøi duševních depresích, nespavosti, nervozitì, migrénì a potížích s krevním obìhem. Zevnì se používá pøi zánìtu nervù a zánìtu míšního koøene /radiculitis/, na nehojící se rány, vøedy, pøi revmatických bolestech, dnì, proti zápachu v ústech a pøi zánìtu ústní dutiny. Olej z tymiánu je výraznì antiseptický a protiplísòový. Užívá se èaj i olej,.

Violka vonná-fialka – Viola odorata – Jedná se o starou nádhernou a voòavou léèivku, která se k  léèení používá celá od koøene, natì a kvìtu. Obsahuje glykosid violamin, alkaloid violin, saponiny, tøísloviny, slizy, cukry, stopy kyseliny salicylové, dále vápník a hoøèík. Pùsobí protizánìtlivì, protirevmaticky a jako expektorans, zvyšuje produkci moèi. Je výborným prostøedkem k uvolnìní hlenù pøi kašli a bronchitidì, pomáhá pøi odkašlávání. Pùsobí rovnìž moèopudnì a mírnì antirevmaticky, doporuèuje se k proèištìní krve, kožních vyrážkách, oparech, trudovitosti a lišejích, také pøi vodnatelnosti a bolestech v údech. Odvar z listù se používá jako kloktadlo, na naložená ve vinném octì k obkladùm pøi dnì a svìdìní celého tìla. Zevnì se pøikládají listy na popraskané prsní bradavky. Rovnìž se traduje, že je úèinným prostøedkem pøi léèbì zhoubných nádorù, pøedevším proti rakovinì tlustého støeva, hrtanu a jazyku, v obkladech na rakovinu prsu. Bylo známo, že spolu s levandulovou vùní je mocným afrodiziakem. Pøi vypadávání vlasù se doporuèuje vymývat pokožku odvarem violky. Výluh se užívá pøi zánìtu plic a pøi èerném kašli. -1 polévkovou lžíci kvìtù fialek na šálek vroucí vody, nechat 10 min.louhovat. Pijí se 2-3 šálky dennì pøed jídlem.

Vlaštovièník vìtší – Chelidonium majus – Dar nebes – na se nejlépe sbírá v rukavicích, protože na i koøen obsahují jedovatou šávu, která má leptavé úèinky. Je lepší drogu sbírat na podzim kdy obsahuje nejvìtší množství alkaloidù asi 14. Nìkteré z nich povzbudivì pùsobí na hladké svalstvo dìlohy a srdeèní funkce, upravují krevní tlak a rozšiøují koronární cévy ,uvolòují køeèe prùdušek a støev. Celkovì ozdravuje a omlazuje organismus. Nálev ulevuje pøi astmatu, dráždivém kašli, zmíròuje žluèníkové potíže a uvolòuje køeèe žaludku, ve formì zábalù léèí ekzémy, opary a skrofulózu. V masti léèí poèáteèní stádium tuberkulózy, lupénku, rakovinu a tuberkulózu kùže a mozoly. Døíve se ho užívalo pøi jaterních neduzích, zlaté žíle, vodnatelnosti, žluèových kaméncích a proti hlístùm. Zevnì na oèní choroby, kožní vøedy, svrab a lišeje, má vynikající protiplísòový úèinek. Žvýkání koøene pak ulevovalo pøi bolestech zubù.

Vrba bílá – Salix alba – Používá se vrbová kùra která je léèivá. Loupe se na jaøe z dvou až tøíletých vìtvièek a suší se. Obsahuje až 10% tøíslovin, kumariny, flavonoidy a kyselinu salicylovou-aspirin. Pùsobí desinfekènì a protizánìtlivì, snižuje horeèky, zmíròuje bolesti hlavnì pøi revmatismu, dnì a neuralgiích, posiluje nervy a je dobrá proti nespavosti. Staví krvácení, a proto se používá pøi prùjmech a støevních katarech, pomáhá i pøi otravách jídlem a úplavici. Používala se místo chininu pøi malárii, zevnì jako obklad na špatnì se hojící rány a do koupelí proti pocení nohou.

Vøes obecný – Calluna vulgaris – V dobì kvìtu, v èervenci a v srpnu se sbírá na seøezáváním a sdrhnutím. Obsahuje flavonový glykosid, guercitrin, myricitrin, tøísloviny, množství kyseliny køemièité, saponiny, slizy a pravdìpodobnì alkaloid erikodinin a další složky. Užívá se pøi léèení ukládání kyseliny moèové, dny a revmatizmu, vøes uklidòuje, pøináší klidný spánek, ulevuje kašli a horeèce, bolestem zažívacího traktu, ozdravuje a omlazuje ple. Je moèopudný, potopudný a protizánìtlivý, hlavnì pùsobí pøi ledvinových kolikách, pøi zánìtu moèového mìchýøe v dùsledku zvìtšení prostaty, podporuje látkovou výmìnu a zmíròuje obtíže pøi onemocnìní ischiasem, pøi zánìtu mezižeberního nervu a také pøi bolestech hlavy a posiluje srdeèní èinnost s ovlivnìním krevního tlaku. Pùsobí svíravì a proto je vhodný k vymívání ran.

Zázvorník lékaøský – zázvor – Zingiber officinale – Používá se koøen, který obsahuje tìkavé silice obsahující, cineol, zingiberen, kamfen, citral, bisabolen a pryskyøice. Je rostlina nejen do kuchynì ale i k léèení tìla. Stimuluje krevní obìh, zmíròuje nadýmání a koliky, navozuje pocení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Je pálivý, horký,vysušující a velmi zdravý, protože napomáhá rozvoji energie. Strouhaný a zalitý vodou se popíjí jako èaj, rozemletý a vmíchaný do mastí jako hojivá mast. Jako horký a vysušující je zázvor vhodný pøi nachlazení, pøi katarech dýchacích cest, podává se pøi nedokonalé periferní cirkulaci krve projevující se chladnými konèetinami a jako stimulaèní prostøedek obìhu pøi plicních infekcích, pøikládá se na omrzliny, je vhodný pøi nízkém krevním tlaku a závratích. Všichni zimomøiví by ho mìli užívat ve formì nálevu, koupelí nebo obkladù na zamrzlé rameno èi koleno. Pomáhá pøi artritidì a revmatismu, pøi melancholii a depresích. Doporuèuje se žvýkat oddenek pøi nevolnosti v letadle nebo v autì, osvìdèil se i pøi nevolnostech v prvních mìsících tìhotenství. V masti se používá jako náplast na bolestivá kolena, svaly,rameno èi jiné èásti tìla, pøikládá se ještì teplý a na noc. Není vhodný pøi vysokém krevním tlaku. Užívá se ve formì tinktury, nálevu v masti nebo v prášku.

Zelený èaj – obsahuje katechiny, alkaloidy, theofylin, flavonoidy, vitamín C,E,P a fluor. Je vhodný pro prevenci proti rakovinì, zlepšuje stav pøi kardiovaskulárních chorobách, má antivirové a antibakteriální a antioxidaèní pùsobení. Pùsobí proti únavì, podporuje èinnost srdce, má diuretické pùsobení, podporuje vyluèování trávicích šáv, je vhodný na astmatické obtíže posiluje krevní stìny, obsažené látky zabraòují kornatìní tepen a odbourávají cholesterol v krvi, upravuje vysoký krevní tlak a je úèinný proti nachlazení, zapáchajícímu dechu, má protistresové úèinky, zpomaluje proces stárnutí bunìk, krvácení oèního pozadí, na kapilární toxikózu a proti kazivosti zubù. Zevnì na unavené oèi jako obklad, a k výplachùm støev (klystýru). V jedné japonské vìdecké práci se píše, že nálev zeleného èaje pùsobí preventivnì proti 61 nemocím a 21 chorob dokáže léèit.