Oèista tìla a orgánu

Oèista tìla

Mladý a zdravý èlovìk má dostatek ochranných látek a energie, aby se sám bez zvláštní pomoci oèistil od všech odpadù a škodlivin ve svém tìle. Pøibývajícími lety vázne harmonická souhra našich žláz a orgánù, které díky špatné skladbì potravin a pøejídání se zaèíná zhoršovat èinnost zažívacího traktu, který tvoøí dvacet jedna orgánù. Ze špatné èinnosti žaludku a støev vede ke zneèištìní krve. V cévách se ukládají odpadní látky, hlavnì cholesterol a anorganický vápník, èímž se cévy stávají neprùchodné. V kloubech se usazují vápenaté soli, kterými si zakládáme na rùzné aterosklerózy, artróza, infarkty, mozkové pøíhody, dny, zbytnìlé prostaty a rakovinu a to vše je pøíèinou až 90% všech nemocí. Proto je zapotøebí o své tìlo peèovat a udržovat v èistotì a zdraví. Existuje celá øada zpùsobù a receptù na vyèištìní vnitøních orgánù od usazenin a tak je jenom na nás, který z nich si vybereme jako nejvhodnìjší, nejjednodušší a nejúèinnìjší.

 

Výplach støev Normálnì fungující støeva jsou koøenovým systémem obrany a ochrany našeho tìla. Zanesené tlusté støevo, napìchované zbytky nestrávené potravy a rùznými kaly, nabývá na objemu a tlaèí na bránici a další pøilehlé orgány, které tím ztrácí svoji funkci a dochází k  poruchám a onemocnìním. Pravidelné oèišování organizmu ode všech usazenin by se mìlo stát souèástí péèe o své fyzické zdraví. Èisté tlusté støevo je základem pro zdraví a vitalitu èlovìka.

Image Hosted by ImageShack.us

Návod – Do 2 litrù pøevaøené vody vychlazené na teplotu tìla pøidáme lžíci citrónové šávy, nebo odvar z  heømánku, který nalijeme do nádobky klystýru. Klystýr pøijímáme v kleèe s hlavou opøenou o ruce. Dýcháme hluboce ústy s uvolnìným bøichem. Násadku a koneèník natøeme olejíèkem nebo mastí. Nálev držíme v tìle co nejdéle s pøípadným otáèením tìla nejprve na levou stranu a poté na pravou. Klystýr aplikujeme nejlépe ráno od pìti do sedmi hodin a nebo veèer pøed spaním pøi prázdném žaludku.

Doporuèené aplikace : 1 týden – dennì  2 týden – ob den 3 týden – ob dva dny 4 týden – ob tøi dny 5 týden – jednou týdnì a vždy po nìjakých hodokvasech, zabíjeèkách apod.

Oèista od škodlivých bakterií a plísní Èasté užívání lékù, kynutého tìsta a mléka, vede k zamoøení zažívacího traktu plísnìmi, kvasinkami a bakteriemi. Tito parazité pronikají do sliznice støev a živí se jejich krví. Pøitom produkují vìtšinou jedovaté látky, které pùsobí na nᚠorganizmus tak silnì, že lékaø mùže jen stìží odlišit symptomy skuteèné nemoci od symptomù zcela nepøedvídatelné èinnosti parazitù ve støevech. V boji s dysbakteriózou je napøíklad, úèinné léèení èesnekem.

Návod – Po dobu jednoho až dvou týdnù sníme stroužek èesneku každé ráno nalaèno hodinu pøed jídlem a dva stroužky veèer dvì hodiny po veèeøi. Odstranìní infekce poznáme, když po jídle se pøestane žaludek nafukovat a pøestane vás pálit žáha.

Další návod je podobný – ráno nalaèno sníst stroužek èesneku, potom hodinu pøed obìdem a dvì hodiny po veèeøi. V prùbìhu léèení obzvl᚝ ponièené sliznice, mùžete pociovat pálení v žaludku a ve støevech. To šáva z èesneku proniká do ponièených stìn sliznice kde nièí parazity. Také vám mùže zaèít silnìji bít srdce, z dùvodu posilování záklopek a chlopní z uvolòeného germánia. Ovšem jen èesnek k oèistì nestaèí a tak je zapotøebí dalších krokù. Je zapotøebí obnovit režim PH v trávicím ústrojí k èemuž poslouží velmi dobøe jableèný ocet se svými léèivými schopnostmi.

Sliznice našeho zažívacího traktu je nejen velice unikátní zaøízení produkující enzymy, hormony a sekrety, ale i úèinná pumpa se somatickým, výbìrovým a antiseptickým systémem. Kolik úsilí musíme vynaložit, abychom tento dùmyslný zázrak pøírody za dvacet èi tøicet let vyøadily z provozu. Pro obnovu sekretorických /vyluèovacích/ a vstøebávacích schopností sliznice zažívacího traktu je dobré používat nálevu z ovsa.

Oves promyjeme, vysušíme a umeleme v kávovém mlýnku. Do termosky nasypeme dvì lžíce mletého ovsa a zalijeme pùl litrem vroucí vody. Dají se použít i ovesné vloèky. Po tøech až ètyøech hodinách je nálev hotov a mùžeme ho použít k obnovì sekretonické funkce sliznice ve støevech a v žaludku, regeneraci parenchimotorických tkání, posílení èi obnovení pøirozené imunity.

Oèista kloubù od solí a vápenatých usazenin – Civilizaèní problém dnešní doby jsou úsady rùzných chemických látek a kalù v tìle. A tak i v kloubech se usazuje sùl kyseliny moèové a vápenaté usazeniny, které zpùsobují øadu nemocí jak o dnu, osteochondrózu nebo infekèní polyatritidu a další pro èlovìka nepøíjemné nemoci. I zde existuje øada rùzných receptù na oèistu.

Image Hosted by ImageShack.us

Návod – Na oèištìní od solí se doporuèuje – 2 lžíce pøírodní rýže zalijeme vodou a necháme 24 hod. stát. Ráno rýži uvaøíme po dobu 5 minut a nalaèno ji sníme. Po dobu ètyø až šesti hodin nepøijímáme žádnou potravu. Rýži jíme po dobu 14 dnù a dva krát do roka opakujeme jako úèinnou prevenci.

Na vápenaté usazeniny a soli – 5gramù bobkového listu povaøíme ve 3dcl.vody podobu 5-10 min a 3-4 hod. louhujeme. Pøecedíme a popíjíme malými doušky bìhem 12 hodin. Opakujeme po 3 dnech a poté po týdnu. Pozdìji postaèí 1x roènì, ale vždy po dokonalé oèistì støev jinak se staré kaly a jedovaté usazeniny rozpustí døíve než soli v kloubech. Odvar by se nemìl pít dlouhodobì, nebo by mohl vyvolat vnitøní krvácení. Jiný recept doporuèuje pít uvedený odvar z bobkového listu /podobné úèinky má i odvar z listu brusnice/ dva týdny nepøetržitì, 3x dennì asi tøetinu sklenice ètvrt hodiny pøed jídlem.

Další recept na oèištìní kloubù je s použitím citrónu a èesneku. Jeden neoloupaný citrón a jednu hlavièku èesneku umeleme v mlýnku,  vložíme do litrové sklenice a zalijeme 0,5 L studené nepøevaøené vody. Nádobu uzavøeme sklenìným víèkem a necháme 36 hod. stát na teplém místì. Po celý život mùžeme užívat jednu polévkovou lžíci této smìsi vždy pøed jídlem.

Pøi správné provedené oèistì dochází první den k bouølivému procesu v celém organizmu, který se projevuje jakoby chøipkovým onemocnìním. Tato reakce je ve spojitosti imunitního systému ve støevech v krku a hlavì. Pøi silném vyluèování solí a dalšího odpadu z tìla se na èas sliznice støeva zahltí a tím se zaktivizují obranné imunitní buòky a vyvolají zmínìnou reakci. Doporuèuje se pøi oèistì jíst lehká jídla a ovoce. Výsledek této èinnosti stojí zato, vždy i lékaøi kroutí hlavou nad dosaženými výsledky a tvrdí že došlo k chybné diagnóze.

Image Hosted by ImageShack.us

Oèista jater a žluèníku Játra jsou orgánem látkové výmìny, které produkují žluè do žluèníku a dále žluèovody do dvanáctníku. Zbavují nás jedù a škodlivin, vyrábìjí enzymy, hormony a ketolátky, podílejí se na tvorbì krve, tvoøí moèovinu, skladují sacharidy a mají mnoho dalších funkcí. Také ovlivòují kvalitu zraku – pøi pravidelné oèistì se obnoví èistota vidìní. Pokud jsou v poøádku, zvyšují sílu obranného systému a zabraòují spuštìní tìch nejhorších nemocí. Proto oèistu jater je nutné provádìt pravidelnì a s tím, že si nejprve vyèistíme støevo od kalových kamenù, aby produkty èištìní jater mohly rychle odejít z tìla. Bìhem èištìní dodržovat dietní stravu a prostøedky k èištìní. tj. olivový olej /Virgin oil/ a citrónová šáva musejí být èerstvé. Je nutné dodržovat nejvhodnìjší dobu oèisty – od 19 do 20 hodin. Oèista jater a žluèníku, stejnì jako ostatní procedury, jsou pøirozenými procesy s použitím èistých pøírodních látek a není tøeba se nièeho obávat

1 – kùra, kterou opakujeme každých ètvrt roku je zapotøebí 2 dcl.olivového oleje a 2 dcl.èerstvé citrónové šávy. Po tøi dny aplikujeme klystýr a pijeme jableènou šávu v neomezeném množství. Poté v19 hod.zaèneme s oèistou – zalehneme na oblast jater a pøiložíme teplý obklad. Každých 15 min.pijeme 3 lžíce olivového oleje a hned 3 lžíce citrónové šávy za stálého pøikládání teplého obkladu na oblast jater. Vylouèení škodlivin probìhne bìhem 24 hod.ve tøech fázích. Zmìklé a narušené kameny spolu s kaly odcházejí z tìla

2 – Pokud se nám zdá první recept drastický, mùžeme použít lehèího zpùsobu, ale delšího trvání. Tato metoda trvá asi pùl roku, kdy budeme každé ráno na laèno užívat 1,5 lžíce olivového oleje,1 lžíci medu a 1 lžíci èerstvé citronové šávy.

3 – Potøebujeme 40 g sušených kvìtù mìsíèku lékaøského nebo stejné množství celé sušené rostliny. Pøipravíme nálev z 1 L vroucí vody. Dávku vypijeme bìhem dne na 3x. Nálev pijeme po dobu 2-3 týdnù vždy asi 20 min.pøed jídlem.

4 – Smìs ze 100 g citronové šávy a 100 g olivového oleje vychladíme na 10*C. Bez veèeøe sedíme v posteli a za stálého míchání popíjíme po malých doušcích, zalehneme a pokud možno již nevstáváme. Ráno aplikujeme klystýr a po další dva dny totéž s klystýrem i veèer. Pijí se pøi tom ovocné šávy nebo voda slazená medem. Jíst mùžeme tøetí den ovoce a zeleninu. Proceduru opakujeme po pìti letech nebo podle potøeby.

5 – K odstranìní kamenù a prevenci zánìtù jater se v ruském léèitelství doporuèuje také odvar z kvìtù šafránu, pelyòku,vlaštovièníku a z rýže, vše ve stejné pomìru.

6 – Pro dobrou funkci žluèníku použít smìs – koøen pampelišky, koøen jalovce, kùra krušiny, a list máty peprné. 1 lžíce smìsi na sklenku vroucí vody 1 hod. louhovat. Pije se jedna až dvì sklenice pøed jídlem.

Image Hosted by ImageShack.us

Oèista ledvinLedviny filtrují z krve vodu, do které propouštìjí odpadové látky a øídí minerální hospodáøství. Kvalita fungování ledvin rozhoduje o osobnosti èlovìka a jeho délce života.Je to energetický zdroj životní síly a odolnosti. Poškozené ledviny signalizují rùzné nemocí jako jsou angíny, zánìty èelních dutin, revmatizmus, bolestí páteøe, ženských nemocí, impotenci, zánìtu prostaty, øídnutí kostí, kožních chorobách a dalších neduhù.

Oèistu je nejlépe provádìt v létì kdy jsou k dispozici melouny, které se k tomuto úèelu hodí nejvíce. Po celý týden jíme melouny a èerný chléb a v rámci biorytmu ledvin se nahøíváme ve vanì v teplé vodì mezi druhou a tøetí hodinu noèní. Pokud nedošlo k vyèištìní, celá procedura se opakuje po dvou až tøech týdnech.

Ledvinové kameny lze také rozpustit odvarem z koøene šípku. 2 lžíce koøene šípku zalijeme sklenicí vody a 15 min. vaøíme. Necháme vychladnout a pijeme 3x dennì vždy 1 tøetinku odvaru po dobu 1-2 týdnù. Uvádím dále ještì nìkolik receptù na oèistu ledvin.

1 – Je nutné 24 hod. hladovìt a pít pouze vodu. Poté aplikovat klystýr a následnì vypít 2 dcl.. olivového oleje a 2 dcl. grapefruitové šávy. Pøitom cucáte citron, abyste zamezili pocitu dávení. Proces opakujeme po 24 hodinách a sledujeme odchod ledvinových kamenù. Nepít vodu !

2 – Šávu z èervené øepy pijeme tak dlouho, až se zbavíme všech kamenù. Údajnì se rozpouštìjí a vycházejí bolestivì. Šáva se pije nìkolik hodin odstátá.

3 – Nìkolik bulv èervené neloupané øepy umelete a vaøíte tak dlouho až vznikne hustý sirup. Ten se pak užívá nìkolikrát dennì po 1 dcl. Kameny se pomìrnì rychle rozpouští a odcházejí.

4 – Tento recept je pouze na èištìní ledvin. 1 lžièku lnìného semínka zalijeme sklenicí vody a uvedeme do varu. Po dva dny pak pijeme každé dvì hodiny pùl sklenice tohoto odvaru. Mùžeme naøedit vodou a pøichutit citrónovou šávou.

Image Hosted by ImageShack.us

Oèista krevní lymfy Solný roztok, který se pije pøed zahájením oèistné kùry, pùsobí na jedovatý, tìlesný a lymfatický odpad jako magnet. Celkové množství tìchto látek a jedù mùže tvoøit až 4 litry. Teï už víme,že kromì otravy, zpùsobené pøevážnì zahnívajícími bílkovinami v našich støevech, je druhým zabijákem pøekyselení organizmu. Pøi oèistné kùøe z nìj bude vylouèeno asi 12 L lymfy nasycené otravnými látkami a nahrazeno 12 L alkalické šávy plné enzymù a vitamínù. To prospìje k obnovení zásadité reakce tìla a jeho celkové detoxikaci. Pøi této kùøe se vyèistí lymfa a odejde i tìlesný odpad z odumøelých bunìk a tkání a potravin, který odchází všemi vyluèovacími kanály, které tvoøí plíce,kožní póry,ledviny a støeva. Je vhodné si rovnìž aplikovat klystýr pro uspíšení odchodu škodlivých látek.

1 – Ráno na laèno vypijeme roztok 1 lžíce Glauberovy soli ve sklenici vody. Pøipravíme si smìs ze 2 litrù šávy citrusových plodù a 2 litrù vody. Je zapotøebí 4-6 grapefruitù a 1-3 citróny, celkové požadované množství mùžeme doplnit šávou z pomeranèù. Smìs zaèneme pít 30 min. po vypití Glauberovy soli a pijeme ji každých 30 min po 2-3 dcl.až do spotøebování celé dávky. Tato kùra se provádí po 3 dny a vždy se stejnou dávkou šávy. Nepøijímáme žádnou potravu, ale mùžeme sníst nìkolik pomeranèù.

2 – U této kùry potøebujeme 900 g grapefruitové šávy, 900 g pomeranèové šávy, 200 g citronové šávy a 2000 g vody získané roztátím ledu/pøipraveného v lednièce/. Ráno si pøipravíme roztok Glauberovy soli ve 100 g vody a vypijeme ho. Pøi intenzivním pocení každých 30 min. vypijeme 100 g smíchaných ovocných šáv. Procedura trvá 3 dny za stejných podmínek a veèerního použití klystýru

Image Hosted by ImageShack.us

Oèista cév – Pøi souèasném zpùsobu života dochází k zanášení cév odpadními látkami, hlavnì vápníkem a tuky. Vinou snížené prùchodnosti tepen se omezuje nebo dokonce zastavuje výživa. Pak dochází k nedokrevnosti srdeèního svalu neboli ischemické srdeèní chorobì – pøi úplné neprùchodnosti cév k infarktu. Podobnì vzniká i mozková mrtvice èi zasažení dolních konèetin. Hlavní pøekážka proudìní krve se tvoøí sražením krevních destièek a vytvoøením krevní sraženiny, kterým øíkáme trombus. Nᚠorganizmus a tepny mají obnovovací schopnost, pokud jim dáme pøíležitost,  a dokáží se i pøi znaèném poškození zbavovat cholesterolu a dalších škodlivin, v pøípadì tepen je vyplavovat do jejich okolí. Rovnìž i zde je nìkolik receptù na oèistu.

1 – Z namíchané smìsi asi 2 dcl. koprového semínka, 2 lžíce mletého kozlíku lékaøského a 4 dcl. medu. Smìs dáme do dvoulitrové termosky a dolijeme vroucí vodou. Necháme 24 hod. louhovat. Pije se 1 lžíce pùl hodiny pøed každým jídlem až do vyèerpání celé dávky. I zde je dobré dodržovat zásadu lehké stravy a dùkladnou oèistou støev.

2 – K oèistì cév a ledvin je i tento levný recept – rozemeleme 3 lžíce plodu šípku, 5 lžic rozmìlnìného chvojí borovice nebo smrku a 2 lžíce slupek z cibule a to vše se zalije ètyømi sklenicemi vroucí vody (8 dcl.), 10 min. povaøit a pùl hod.nechat louhovat. Scedit pøes gázu a užívat 3x dennì pøed jídlem a na noc jednu sklenici odvaru po tøi dny.

3 – Z léèivých rostlin – heømánek, tøezalka, suchokvìt a bøezové pupeny. 100 g z každé rostliny nasypeme do tøílitrové sklenice, promícháme a pevnì uzavøeme. 1/2 litru vody pøivedeme k varu, pøidáme 1 lžíci smìsi, necháme 30 min. odstát a pøecedíme pøes husté plátno. Do 250 g nálevu pøidáme lžièku medu a vypijeme pøed uložením k spánku. Druhou pùlku ráno ohøejeme a s medem vypijeme. Celou proceduru opakujeme po 5 ti letech.

4 – Na jaøe mùžeme použít kvìtù kaštanù. Tøi kvìtenství zalijeme 1 L vroucí vody a necháme 20 min.ustát. Pijeme bìhem dne po tøech doušcích po dobu 2-3 týdnù. Na podzim použijeme nadrobno nakrájené slupky z plodù kaštanu. 2 lžíce na 1 litr vroucí vody. Tento odvar pijeme stejnì jako odvar z kvìtù po dobu 2-3 týdnù.

Uvedenými etapami oèisty našeho tìla je nutné procházet postupnì. Teprve potom mùže každý, kdo èistí své tìlo ode všech usazenin, které se v nìm usazovaly celé roky, mùže pocítit, co znamená radovat se ze zdravého tìla. Oèista jako taková mùže vyvolat v tìle rùzné odezvy v podobì bolestí, nebo alergií v oblasti oèištìných vnitøních orgánù, což je jen pøechodné a svìdèí to o tom, že se oèistný proces dal do pohybu. Organizmus se zbavuje úsad a toxických látek nashromáždìných za celá desetiletí a pøes bolestivé pøíznaky dochází k uzdravování celého organismu. K úplné obnovì organizmu dochází zpravidla po devíti mìsících, kdy se obnovují buòky lidského tìla, které žijí právì takový èas. Samozøejmì nesmíme tvrdit, že na podobné oèistné kùry nemáme èas, když naproti tomu vìnujeme svému psovi stejný a možná i delší dobu než sobì samému. Svému zdraví a tìlu se budeme vìnovat hodinu dennì, bez ohledu na to zda je zrovna pracovní den, sobota nebo nedìle. Èeká nás však nádherný výsledek – když v nás energie nìkolika násobnì vzroste a tím nám vše pùjde snáze bez únavy a nemocí.