Olej jako lék

Jsou pøípady,kdy lidé nesouhlasí s jednoduchostí léèení, pøestože tento zpùsob dìlá divy.Vyléèí rùzné nemoci pouze jednoduchým zpùsobem,který se obejde bez chirurgických zásahù a polykání práškù.Tímto jednoduchým zpùsobem se léèí všechny tkánì a orgány lidského organismu. Uvolòováním na shromaždìných škodlivých látek (toxiny,soli apod.)

image

Léèení trvá tak dlouho,pokud je potøebné na vyléèení nemocného organismu.Sám pacient mùže zjistit jak dlouho má proceduru provádìt.Porovná svùj zdravotní stav pøed a bìhem doby léèení.Bìhem léèení se stává,že se objeví bolestivá reakce,zvláštì u lidí,kteøí mají chronická neléèená onemocnìní. Pacientovi se zdá,že se jeho zdravotní stav zhoršuje.Tato skuteènost znamená,že jde o opak.Bolestivá ložiska se rozptylují,lék zaèíná pùsobit a a pacient se zaèíná uzdravovat.Nìkdy se stane,že se objeví i teplota – i v tomto pøípadì je nutno v léèení pokraèovat.

image

Tímto zpùsobem se vyléèí mnoho nemocí definitivnì,protože v tomto pøípadì se léèí celý organismus.Prudké onemocnìní se vyléèí mimoøádnì rychle (za 2 – 4 dny).Chronické onemocnìní potøebuje delší dobu,nìkdy i rok.Takto se léèí – bolesti hlavy,bronchitida,,bolení zubù,tromboza,chronické onemocnìní krve,arthroza,paralyza,exemy,nádory na žaludku,nemoci støev,plic,ledvin,srdce,encefalitida,ženské nemoci a jiné.Slouží i jako prevence proti zhoubným nádorùm,léèí se jakož i infarkt myokardu.

image

Použití je neškodné,úèinné a vyzkoušené na mnoha jiných nemocech.I pøechodné zhoršení zdravotního stavu je známkou,že se nemoc lepší a organismus uzdravuje.

image

 

Zpùsob léèení

Rostlinný olej,zvláštì sluneènicový (pø.Vegetol),né více než jednu lžíci,se zadržuje v pøední èásti dutiny ustní a v klidu,pomalu,bez napìtí se vsrkává vpøed a za zuby pøi zavøených ústech 15 až 20 minut,ale nesmí se spolknout.

image

Toto se provádí každé ráno na laèný žaludek,ale pro zrychlení léèby se mùže opakovat dennì 2x  i  3x  ,v jiné dobì.Po 20 minutách se olej vyplivne pøímo do výlevky,protože tato tekutina je toxická.Pak je nutné si dokonale vypláchnout ústa. Ve vyplivnuté tekutinì se nachází velké množství bakterii rùzných chorob a zhoubných novotvarù.Pod mikroskopem bychom tyto mikroby vidìli v prvním stádiu svého vývoje.

image

Jedním ze zcela zøejmých výsledkù této procedury je , že upevòuje uvolnìné zuby,zamezuje krvácení z dásní a viditelnì zbìluje zuby.

image

Zvláštì zdùrazòuji,že v dobì srkání oleje se v lidském organismu zvìtšuje výmìna tekutin jako výsledek jejich dosavadního složení zlepšuje se látková výmìna,získává se zdraví.

image