Ovoce

Ananas

Ananas je mnohaletá tropická bylina s meèovitými listy (Ananas comosus), které tvoøí pøízemní rùžici. Uprostøed ní se vytváøí krátká kvìtní osa s noha pøitisklými kvìty. Po odkvìtu srùstají jednotlivé plody ve složené dužnaté plodenství až 3 kg tìžké. Dnes se pìstují v Èínì, Mexiku, Havaji, Brazílii a jinde. Ananasy mohou mít nejèastìji žlutou a nazlátlou, bronzovou barvu, ale i èervenou, fialovou nebo èernou. Uvnitø plodu je bìlavá nebo žlutá dužnina, u kulturních odrùd je bez semen. Ananas snáší dobøe pøepravu, ale chutná lépe konzervovaný. Pøi nákupu vybíráme pevné, neotlaèené plody. Nejjednodušší je, když èerstvý ananas nakrájíme na plátky, odøízneme slupku (se všemi tmavými teèkami) a vyøízneme uprostøed døevnatou osu. Ananas lze také pøekrojit a dužninu vyjíst lžièkou.

Ananas v prùmìru obsahuje 10% i více cukrù. Vitamínu C má ménì než citróny – 12 – 15 mg/100 g. Obsahuje provitamin A, vitamíny B, kyselinu listovou. Z minerálních látek draslík, hoøèík, také vápník a fosfor, zinek, železo, málo sodíku. Je v nìm obsažen enzym bromelin, úèinný pøi trávení zvláštì bílkovin.

 

Angrešt (srstky)

Angrešt, srstka obecná (Grossularia uva crispa) .

Plody srstky jsou dužnaté bobule s holou slupkou i s mìkkými chlupy, od bìlavé pøes žlutou, zelenou, naèervenalou i temnì èervenou barvu. Slupka je ponìkud obtížnìji stravitelná. Angrešt má vyšší obsah kyselin (hlavnì citrónové, nìco jableèné, vinné i šavelové). Cukrù má do 10%, pøedevším fruktózu. Obsahuje mnoho pektinù, dobøe želíruje, vitamínu C je do 35 mg/100 g (jako citróny). Dále obsahuje ménì karotenu, více vitamínu E, nìco málo vitamínu B. Z minerálních látek je angrešt bohatý na draslík, rovnìž obsahuje fosfor, vápník, hoøèík, také železo a zinek, jód, mìï, mangan, fluór, tedy cenné stopové prvky.

Angrešt se doporuèuje pøi ateroskleróze, zácpách, vysokém krevním tlaku, chudokrevnosti, obezitì. Není vhodný pøi vøedové chorobì.

Z angreštu se dìlají džemy, kompoty, èasto spolu s tøešnìmi a jiným ovocem, šávy, mouèníky.

 

Aronia – èerný jeøáb

Èerný nebo èernoplodý jeøáb, správnì arónie (Aronia melanocarpa). Arónie je keø, dá se však pìstovat i jako strom, naroubovaná na pøíbuzný jeøáb ptaèí. Pochází ze severní Ameriky a tam se pìstuje od poèátku 18. Století.  Plody jsou podobné jedlým jeøábùm, ale jsou temnì fialové až èerné. Šáva je natrpkle nakyslá, má rubínovì èervenou barvu. Plody jsou malé malvice, trvanlivé, natrhané vydrží mìsíc i déle. Mají až 16% cukrù, nejvíce fruktózy a glukózy, málo sacharózy, dále ovocné kyseliny, pektin, tanin, vitamín C, vitamíny skupiny B, hodnì provitamínu A, dále rutin. Z minerálních látek draslík, vápník, hoøèík, železo, mìï, mangan, molybden, kobalt, jód, fluór, antokyanová barviva. Biologicky je to nesmírnì cenné ovoce. Snižuje krevní tlak, tlumí bolestivost, zlepšuje metabolismus, je vhodné pro diabetiky.

V potravináøském prùmyslu se plody uplatòují jako pøírodní barvivo do cukrovinek, nápojù aj.

V domácnostech z nich mùžeme pøipravit šávy, sirupy, džemy ve smìsi s bezinkami, jablky, hruškami. Výborné jsou kompoty. Pøi jejich pøípravì však musíme v cukerném nálevu plody pøedvaøit a pak tímtéž nálevem zalít. Dají se, podobnì jako borùvky, použít jako náplò koláèù spolu s vrstvou strouhaných jablek a drobenkou na povrchu.

 

Banány

Je to dietní ovoce s velkou energetickou hodnotou asi 355 kJ/100 g dužniny. Málokdo ví, že existuje skupina zeleninových škrobnatých banánovníkù, tzv. plantejny (Musa paradisiaca). Vaøené nahrazují brambory.

Pro nás je rozhodující skupina ovocných banánovníkù (Musa sapientium a M. chinensis) s jedlými plody (jsou to bobule) v èerstvém stavu. Mají až 25% sacharidù, hlavnì sacharózu, fruktózu a glukózu. Vitaminózní hodnota není zvl᚝ vysoká: mají ve 100 g 10 – 15 mg vitamínu C, ale pomìrnì mnoho vitamínu B6 a více provitamínu A. Jsou dobrým zdrojem vlákniny, z minerálních látek mají mnoho draslíku a hoøèíku, dále fosforu a železa, ménì vápníku, nìco zinku a dalších složek. Banánovník je vytrvalá bylina s nepravým kmenem až 10 m vysokým.

Banány používáme ve studené i teplé kuchyni, v salátech, pohárech, opeèené s karamelem a šlehaèkou, smažené v tìstíèku. Ve vìtší míøe poškozují lymfatický systém a poškozují krvetvorbu. V kombinaci s mlékem je ale vhodné pro lidi, kteøí chtìjí pøibrat.

 

Borùvky

Borùvky, botanicky nazývané brusnice borùvka (Vaccinium myrtillus), se stávají stále dražším a vzácnìjším ovocem. Rostou v øídkých jehliènatých lesech, øíká se jim také èerné jahody. Kromì planì rostoucích borùvek se pìstují i kulturní, velkoplodé hroznovité sorty pùvodem z USA. Jsou vyšší, s vìtšími plody a nároènìjší na vláhu. Pocházejí z jiného druhu Vaccinium corymbosum. Na rozdíl od planých borùvek, jejichž šáva barví ústa, jsou velkoplodé borùvky nebarvící, mají zelenou dužninu.

Plody dozrávají o letních prázdninách. Obsahují 14% cukrù, tøísloviny, ovocné kyseliny, pektiny, cenná rostlinná barviva, karoten, vitamíny skupiny B, asi polovinu vitamínu C jako citróny, mnoho minerálních látek – draslík, hoøèík, fosfor, síru, železo, zinek aj. Borùvka je také léèivá, plody pùsobí proti infekcím, zánìtùm hrtanu, ústní dutiny, proti prùjmùm. Jejich barvivo regeneruje oèní purpur. Listy obsahují látky snižující hladinu cukru v krvi. Borùvky samozøejmì patøí na koláèe, lívance, do jogurtù, na kompoty, dobøe se zmrazují, èerstvé jsou skvìlé v ovocných pohárech.

Broskve

Jejich vìdecké jméno je Prunus persica nebo také Persica vulgaris – broskvoò obecná. Známe broskve pravé – to jsou ty ochmýøené a nektarinky – lysé broskve bez sametového povrchu. Pak je zvláštní skupina prùmyslových broskví pro mechanizovanou sklizeò urèené pro kompoty a šávy s pevnou dužninou – clingy.

Broskve obsahují asi 83% vody, 9% cukrù, vìtší množství provitamínu A, vitamíny skupiny B, vitamínu C do 10 mg ve 100 g, nìco kyseliny listové, dále hojnì draslíku (jsou moèopudné), mnoho fosforu, také hoøèík, železo, vápník, zinek aj. Mají uklidòující úèinky na lidský organismus, mírnì projímají.

Používají se k výrobì kompotù, džusù, džemù, zmrzlin. Jsou také používány v kosmetice.

Brusinky

Brusinky (Vaccinium vitis idaea)  keøík s vytrvalými listy je domácí ve støední a severní Evropì, Asii až k polárnímu kruhu.

Plody jsou známé èervené bobulky se zvláštní vlastností. Obsahují totiž kyselinu benzoovou, kvùli níž je nemusíme sterilovat. Množství této kyseliny neškodí zdraví.

Dále obsahují cukry, kyselinu citrónovou, jableènou i nìco šavelové, vitamínu C o nìco ménì než citróny, glykosidy úèinné proti zánìtùm moèových cest, dále flavonoidy, barviva, tøísloviny, hodnì draslíku, vápníku, hoøèíku, fosforu manganu, ale bohužel i pomìrnì více sodíku. Listy jsou léèivé – èaj z nich se podává pøi cukrovce. Pøíbuzná brusince je klikva-žoravina rostoucí na rašeliništích a použití je podobné. Velkoplodá klikva se pìstuje v Severní Americe.

 

Citróny a limety

Citroníkù je mnoho druhù, pro nás je nejdùležitìjší citroník limonový (Citrus limon) a limeta (Citrus limetta).

Citroník limonový, nᚠna trhu nejbìžnìjší citrón, se nejvíc pìstuje v Itálii (80% svìtové produkce). Citroník limeta je velmi podobný citroníku limonovému s malými kulovitými nebo zploštìlými plody, se zelenou dužninou, velmi aromatický. Rovnìž se nejvíce pìstuje ve Støedomoøí. V arabských zemích se nakládá do slaného nálevu a pojídá jako naše okurky. Citróny mají 45 – 50 mg vitamínu C/100 g, dále mnoho bioflavonoidù dùležitých pro zdravé cévy, mnoho pektinu, vonné silice, také provitamin A (více mají pomeranèe), vitamíny B, sacharidy (3%). Je zajímavé, že citróny obsahují mimoøádnì mnoho vápníku, dále draslík, fosfor, hoøèík, železo, zinek aj. Dùležitý je obsah kyseliny citrónové (až 8%). Citróny jsou pravidelnou souèástí naší kuchynì – saláty, omáèky, luštìninová jídla, kùra do mouèníkù, vánoèní peèivo, zmrzliny i potravináøský prùmysl. Jemným pokapáním dušené zeleniny, bramborového salátu nebo luštìninových jídel citrónovou šávou získáme zvláštní pøíjemnou chu.

Je velice vhodné v dnešní stresující dobì ráno na laèno vypít alespoò 1/2 hodiny pøed jídlem sklenièku teplé vody (teplota tìla) s vymaèkaným celým malým citrónem (nebo polovinou) a lžièkou medu. Celý den budeme cítit nádhernou energii v tìle. Mùžeme pít každý den s obmìnou napø. za pomeranè, hlavnì cítíme-li únavu a vyèerpanost.

Granátové jablko

Botanický název je Punica granatum, granátovník. Je to vyšší keø až malý strom rostoucí v subtropech. Pravdìpodobnì pochází z Iránu, kde dosud planì roste, dnes se pìstuje v podobných podmínkách po celém svìtì, také v jižní Evropì.

Plodem je až 15 cm velká kulovitá bobule s vytrvalým kalichem, s tuhým oplodím, hnìdé až temnìèervené barvy. Uvnitø je mnoho semen obalených dužninou – podle odrùdy s kyselou až sladkokyselou šávou. Mohou mít 14 – 21% sacharidù, 3 – 4% kyselin (hlavnì citrónové), obsahují vitamíny B, malé množství vitamínu C, hodnì draslíku, dále hoøèík, vápník, železo aj.

Pøi nákupu vybíráme co nejvìtší a neotlaèené, rovnomìrnì vybarvené plody. Konzumujeme je v èerstvém stavu. Nejprve odøízneme stopku s tenkým plátkem slupky. Pak plod naøízneme nìkolika øezy podélnì, ale úplnì jej nerozkrojíme. Rozevøeme je a vysajeme dužninu. Jinak rozøíznutý plod døevìným tlouèkem lisujeme pøes nerez nebo umìlohmotné síto, tak získáme osvìžující šávu. Šávou poléváme mouèníky, vyrábìjí se z ní limonády, sirupy. Zrna s dužninou se pøidávají do orientálních pilafù.

image

 

Grapefruit

Patøí do široké rodiny citrusù, ale na rozdíl od ostatních druhù pocházejících z oblasti Indie a Èíny, grapefruit je pùvodem z Antil. Nejvíce se pìstuje v USA, ale také v Izraeli, Jižní Americe, Støedomoøí.

Citrus paradisi – tak se nazývá grapefruit a je to až 10 m vysoký strom. Známe plody kulovité nebo zploštìlé, zabarvené zelenavì, žlutì nebo naèervenale. Jejich dužina je šavnatá, nahoøklá po glykosidu naringinu, zbarvená žlutì nebo èervenavì. Nìkdy se objevuje na trhu i šedok (pumelo) s velkými, až 5 kg tìžkými plody, se zeleným až žlutým povrchem (Citrus grandis).

Grapefruity jsou nejmladšími citrusy – vlastnì vznikly až v 18. Století. Šlechtìním se ztrácí hoøkost a poèet semen.

Grapefruit nebo šáva z nìj je “snídaòové ovoce”. Hoøèiny podporují trávení, proto patøí i mezi pøedkrmy – apetizéry. Grapefruit pøekrojíme, nožem oddìlíme dílky dužniny od kùry a pøepážek a vyjídáme lžièkou. Má podobné složení jako ostatní citrusy a 40 mg vit. C/100 g. Hodí se do ovocných salátù, používá se jako dezertní ovoce.

 

image

Jahody

Poèátek pìstování jahodníku spadá do 14. Století v jižní Francii. Jahody však byly sbírány už v neolitu. Velkoplodé jahody se vlastnì objevily až v 18. Století, když byly dovezeny 2 druhy amerických jahodníkù a zaèalo køížení.

Jahody jsou zdravé a chutné ovoce. Obsahují asi 87% vody, do 7,5% cukrù, dále tøísloviny, barviva, organické kyseliny (jableèná, málo citrónové, chininové, šavelové a salicylové), pektiny. Vitamínu C mohou mít od 60 – 100 mg/100 g, dále dost vitamínu E, také vitamíny skupiny B, kyselinu listovou. V jahodách byly zjištìny slouèeniny draslíku, vápníku, hoøèíku, fosforu, síry, z mikroelementù železo, bór, vanad, jód, kobalt, mangan, zinek, mìï, molybden aj. Plody posilují metabolismus, jsou prospìšné pøi chorobách srdce a cév, pøi chudokrevnosti, dnì, moèových a žluèových kamenech. Mají protizánìtlivý a antiseptický úèinek, mírnì projímají, také snižují horeèku. Nìkteøí lidé mají alergii na jahody, ke zmírnìní se doporuèuje med a mléèné výrobky. Jahody se zmrazují, vyrábìjí se z nich zavaøeniny, kompoty, šávy, zmrzliny, mouèníky, polévky, poháry. Jsou dobré se šlehaèkou.

Jeøáb sladkoplodý

Jeøáb obecný (Sorbus aucuparia) mùžeme nalézt po celé Evropì. Sladkoplodý jeøáb má plody èervenavì oranžové (malvièky) vìtší – až 1,5 cm a ty obsahují ménì tøíslovin a kyselin než bìžný jeøáb.

Jeøabiny jsou léèivé. V èerstvých plodech mùže být až 550 mg vitamínu C ve 100 g (až 15x více než citróny), i v šetrnì sušených plodech mùže být 150 mg. Obsahuje dále velké množství provitamínu A, vitamín B, organické kyseliny, cukry, pektiny, tøísloviny, hoøèiny, cenné minerální látky. Plody mají mírnì projímavý a moèopudný vliv, také žluèopudný. Doporuèují se revmatikùm. Cukry jsou ve formì sorbitu, takže výrobky z jeøabin bez pøidání cukru jsou ideální pro diabetiky. Doporuèují se konzumovat pøi infekcích (chøipky apod.). Z plodù lze vyrábìt kompoty (plody pøedvaøit, v nálevu až zesklovatí), zavaøeniny, sirupy, dají se sušit na èaj nebo jako hrozinky.

image

 

Karambola

Zvláštní protáhlá, v nezralosti zelená, pak voskovì žlutá bobule s 5 výraznými žebry se obèas u nás objevuje ve vybraných obchodech. Pochází z nižšího tropického stromu karamboly obecné (Averrhoa carambola), pìstovaného hlavnì v Malajsii, jihovýchodní Asii, ale i na Antilách a na Floridì. Kvete a plodí po celý rok.

Plody mají tenkou slupku, ale dopravu snášejí velmi dobøe. Anglicky se nazývají Star fruit.

Plátky karamboly mají tvar hvìzdice a pùsobí velmi dekorativnì. Obsahují hodnì vitamínu C, ale také nìco kyseliny šavelové. Karambola je totiž pøíbuzná s naším šavelem. Plody jsou chutné, šavnaté, køupavé konzistence, sladkokyselé, osvìžující chuti. Používají se èerstvé na ozdobu ovocných i zeleninových salátù, mouèníkù, nejlépe v kombinaci s tvarohem. Prùmyslovì se zpracovávají na šávy, sirupy, kompoty, džemy apod.

Kaštan jedlý

Kaštanovník setý (Castanea sativa) je botanický název rozložitého, vysokého stromu nesoucího jedlé kaštany, také nazývané marony. Pochází z oblasti kolem Støedozemního a Èerného moøe. Roste i v teplých lokalitách jižní Moravy. Plody – kaštany jsou vlastnì nažky s kožovitým obalem, uložené zpravidla po 3 v ostnité, pøi zrání pukající èíšce. Uvnitø nažky je žlutavé jádro. Plody se sklízejí v listopadu.

Kaštany obsahují mnoho sacharidù, hlavnì ve formì škrobù – 35 – 50%, èást je ve formì sacharózy, málo bílkovin a tukù. Mají mnoho vitamínù skupiny B (hlavnì B5 a B6), málo vitamínu C, dále vitamín E, z minerálních látek pøedevším draslík, také dost fosforu, hoøèíku, vápník, železo, málo sodíku. Plody obsahují také tøísloviny. Peèou se na másle, pøipravuje se z nich pyré, náplnì do mouèníkù. Peèou se a pojídají se se solí a pepøem aj.

Kdoule

Kdysi po nich vonívalo prádlo z babièèiny truhly. Do jisté míry odpuzovaly také hmyz.

Kdoule je dávno známá, už od starovìku. Pochází z oblasti Kavkazu, Íránu. Její vìdecký název Cydonia oblonga (kdouloò podlouhlá) pochází od starovìkého mìsta Kydonu na Krétì. Byla symbolem lásky a plodnosti.

Kdoule plodí keø až strom a jsou to malvice podobné jablku èi hrušce, plstnaté, žluté, velmi aromatické. Zrají v øíjnu. V té dobì je dužnina tvrdá, však se také kdoule v èerstvém stavu nepožívají, ale jsou skvìlou surovinou pro potravináøský prùmysl. Dužnina obsahuje mnoho pektinu, kyseliny, slizy, asi 10% cukrù (hlavnì fruktóza), silice, tøísloviny, provitamín A, vitamín C, skupinu vitamínu B, dále minerální látky – draslík, vápník, železo, mìï, fosfor. Kdoule se mohou uplatnit i léèebnì proti trávícícím potížím, prùjmu, v kosmetice. Vyrábìjí se z nich džemy, kompoty, mošty i hoøèice, rosoly, pasty, kdoulový sýr, dají se i sušit.

Kiwi

Vyšlechtìné velkoplodé odrùdy kiwi vznikly na Novém Zélandì, odtud jejich obchodní název. Ale vlastní pùvod mají ve východní Asii, v Èínì. Odtud botanický název Actinidia chinensis, aktinidie èínská. Jsou to plody døevité liány, bobule vejèitého nebo i témìø kulovitého tvaru, které dosahují hmotnosti až 150 g. Dnes se nìkteré odrùdy pìstují ve Francii, na jižním Slovensku a jižní Moravì. Nový Zéland a Èína jich pìstuje nejvíce.

Nemají sice lákavý vzhled, lákavá je ale jejich chu a biologická hodnota. Pøi nákupu vybíráme zralé, nepøíliš tvrdé plody, neotlaèené a nerozmìklé. Oloupeme je ostrým nožem a krájíme, pojídáme i s drobnými semeny. Nejlepší jsou èerstvé nebo v ovocných salátech, ale dáváme je i do všech mouèníkù a dezertù. Skvìlá je také zavaøenina ze smìsi kiwi a angreštu nebo hrušek. Zelená dužnina s výraznou kresbou je znaènì bohatá vitamínem C – 300 – 500 mg ve 100 g (10x více než citrusy).

image

 

Kvajáva – psidium

Tohle zajímavé ovoce pochází z Brazílie, ostatní pøíbuzné druhy ze Støední a Jižní Ameriky, také z Antil. Dnes se pìstuje na Havaji, Floridì a v Kalifornii, ve Støedomoøí a severní Africe i jinde.

Kvajáva (Psidium quajava) je biologicky nesmírnì cenné ovoce. Je to vyšší keø až strom rostoucí v tropech až subtropech. Plody jsou malvice, velikosti témìø jako jablka ve tvaru oválném, kulovitém nebo hruškovitém. Jsou na nich zøetelnì zaoblené hrany. Zralé plody jsou slámovì žluté, hladké, poseté drobnými teèkami. Dužnina je bílá nebo narùžovìlá až èervenavá s drobným semenem. Chutná velmi sladce a má zvláštní vùni.

Plody mají 10 – 15% cukrù, až 5% vlákniny, provitamín A, vitamíny skupiny B a mnoho vitamínu C (200 – 300 mg/100 g), více než èerný rybíz a 5 – 6krát více než citrusy. Kromì toho obsahují i množství draslíku, vápníku, fosforu a hoøèíku, málo sodíku a další látky. Plody se konzumují pøedevším èerstvé, rozøíznuté na ètvrtiny, pokapané citrónovou šávou. Pojídají se vèetnì semen. Jsou vhodné do ovocných salátù, samozøejmì mouèníkù, zmrzlin aj. Zpracovávají se na džusy, šávy, želé, kompoty. Pøidávají se do šáv z jiných druhù ovoce pro obohacení vitamínem C a aromatizaci.

image

 

Lískové oøíšky

Líska obecná (Corylus avellana) známý nᚠpùvodní keø plodí oøíšky v lupenitém obalu. U nás se vyskytují plané lísky a pìstují šlechtìné velkoplodé odrùdy. Vìtšina oøíškù pro trh je však dovážena.

Oøíšky obsahují 36% tukù, 10 – 12% bílkovin, 7 – 8% sacharidù. Jsou znaènì energeticky vydatné. Jsou dobrým zdrojem fosforu a draslíku, také hoøèíku a vápníku, obsahují železo, mìï a další stopové prvky. Provitaminu A obsahují málo, nìco vitamínu C, ale z oøechù mají nejvíce vitamínu E, také obsahují vitamíny B.

Lískové oøíšky se doporuèují lidem duševnì pracujícím, studentùm, dìtem. Nejlépe se dají jíst samotné, opražené, ve smìsi se studeným ovocem, do musli, jogurtù, jako doplnìk snídanì. Je z nich možno pøipravit oøíškové mléko, pøidávají se do salátù z ovoce i zeleniny, do mouèníkù, oplatek, cukrovinek, èokolád.

Maliny

Kulturní odrùdy maliníku (botanický název je ostružiník maliník (Rubus idaeus) mají plody od žlutooranžových pøes èervené, fialové až temnìfialové, jsou odrùdy jednou až dvakrát v roce plodící. Maliny mají kolem 8% cukrù (glukóza a fruktóza), do 2% kyselin – hlavnì jableèné, také saliczlové, citrónové a nìco málo šavelové. Kyselina salicylová pùsobí protizánìtlivì a potopudnì. Maliny mají až 5% vlákniny – podpora odbourávání cholesterolu. Mají asi 20 mg/100 g vitamínu C, množství dalších vitamínù, více kyseliny nikotinové a listové. Vynikají vysokým obsahem železa, zinku, mìdi a manganu – což pøíznivì pùsobí pøi anémiích. Jinak obsahují draslík, vápník, hoøèík, fosfor a málo sodíku. Nedoporuèují se však pøi dnì pro vysoký obsah purinù. Zato pomáhají pøi nachlazení, ke snižování horeèky, pøi ateroskleróze, vysokém krevním tlaku.

Maliny se skvìle uplatòují v nápojovém prùmyslu, oblíbené jsou malinové šávy, kompoty, protlaky, zmrazují se. Jsou oblíbeným doplòkem dezertù a mouèníkù. Podobné využití má i loganberry – køíženec maliníku s ostružiníkem.

Mandarinky

Mandarinky – to je vlastnì celá skupina citrusových druhù.

Satsuma nebo také unšiu (Citrus unshiu) pochází z Japonska, pìstuje se i v Gruzii, je raná, pøichází na trh nejdøíve. Má støednì velké ploché plody bez semen, s hladkým oplodím, èasto s pupkem.

Mandarinka støedozemní – (C. Deliciosa) vznikla zøejmì v Itálii a pìstuje se v oblasti Støedomoøí. Má vìtšinou mnoho semen kulovitého tvaru. Je velmi chutná – stolní ovoce s aromatickou kùrou.

Klementiny (C. Clementina) vznikly køížením ze støedozemní mandarinky, ale mají podstatnì kvalitnìjší plody, také jsou výnosnìjší.

Tanžerina (C. Tangerina) má velké výraznì èervenooranžovì zbarvené plody – mívá semena.

Dužnina obsahuje øadu cenných látek, vitamin C – 45 mg/100 g, bioflavonoidy, provitamin A, dost vitamínù B, asi 20 – 30% pektinu (v oplodí), silici dùležitou pro prùmysl, mnoho kyseliny listové, cukrù až 14%, ovocné kyseliny aj. Také minerální látky – hlavnì draslík, vápník a fosfor, ale i hoøèík, zinek, nepatrnì sodíku aj. Mandarinky se užívají k výrobì džusù, sirupù, kompotù, džemù, jako stolní ovoce, do mouèníkù, s tvarohem, jogurtem aj.

 

Mandle

Mandloò obecná (Amygdalus communis) je strom blízce pøíbuzný s broskvoní a dalšími peckovinami. Plodem je peckovice s ochmýøenou kožovitou rubinou, uvnitø je dìrovitá pecka a v ní je jádro – vlastní mandle. V Evropì zavedli sladkoplodé mandlonì Øekové a Øímané. Pìstují se v teplých oblastech po celém svìtì. Kromì sladkých mandlí existují i hoøké typy.

Sladké mandle mají 40 – 50% oleje, 16 – 30% bílkovin, 4 – 8% cukrù, mají vysokou energetickou hodnotu. Obsahují mnoho vitamínu B, nejvíce B2, dále mnoho vitamínu E, kyseliny listové. Z minerálních látek mají mimoøádnì velké množství vápníku a hoøèíku, také fosforu a draslíku, dále železo, zinek, velmi málo sodíku. Sladké mandle obsahují glykosid amygdalin v nepatrném množství, hoøké mandle až 5%. Proto hoøké mandle nepožíváme . jen v malém množství.

Mandle jsou velice zdravé pro lidi s bolestmi páteøe – je vhodné jich dennì sníst asi 10. Nebo je dobré je namoèit pøes noc do vody a ráno sloupat a pomalu jíst – to je zase vhodné pro studenty, zlepšuje to koncentraci a posiluje pamì.

image

 

Mango

Je to vlastnì jablko tropù. Pùvodem mangovníku indického (Mangifera indica) je sice Indie, ale dnes se produkuje ve velkém rozsahu v tropech celého svìta.

Plody tohoto vysokého vždyzeleného stromu jsou vlastnì velké, oválné nebo ledvinkovitì prohnuté peckovice, zelené až oranžové barvy s naèervenalým líèkem. Mají pikantní, chutnou, vláknitou, šavnatou dužninu, žlutavé nebo oranžové barvy s velkou plochou kožovitou peckou s jedlým jádrem. Pecka se tìžko oddìluje od dužniny, proto musíme mango nakrojit po obvodu až po pecku a toèením oddìlit.

Mango mùžeme jíst syrové nebo v salátech, dá se použít i v teplé kuchyni. Vyrábìjí se z nìj džusy, kompoty a ostré omáèky èatní (chutney). Ze sušeného manga se mele prášek amšúr (amchyr) a pøidává se do koøenicích indických smìsí. Tento prášek je výborný napø. k okyselení luštìninových jídel. V salátech se kombinuje s okurkami, cibulí, banány, ananasem, citrusy, s ostatním koøením.

image

 

Meruòka

Meruòka má vyhranìné požadavky na prostøedí, v nevhodném trpí mrtvicí – odumíráním vìtví nebo stromù. Zvláštì nesnáší køížení geopatogenních zón. U nás šlechtitelé intenzívnì pracují na otužilejších odrùdách, a to s dobrými výsledky.

Plod meruòky je peckovice se žlutou, oranžovou nebo naèervenalou barvou. Semena uvnitø pecky jsou jedlá, vìtšinou sladká a využívají se prùmyslu i v domácnostech místo mandlí. Oloupaná semena pøidáváme po nìkolika kusech do meruòkového džemu.

Meruòky jsou právem považovány za jeden z nejzdravìjších ovocných plodù. Mají mnoho cukru – 6 – 10% i mnohem více, mimoøádnì vysoký obsah provitamínu A, vitamíny skupiny B, vitamínu C ménì – 7 mg ve 100 g. Dále mnoho draslíku, témìø žádný sodík, hodnì hoøèíku, železa, vápníku, fosforu, síry, køemíku, manganu, mìdi aj. Podporují imunitu organismu proti nákazám, zlepšují stav zraku, pokožky, léèí srdce, astma, podporují rùst aj.

Vyrábìjí se z nich džusy, chutné džemy, kompoty, marmelády, suší se. Známé jsou meruòkové knedlíky a mouèníky.

Mochynì peruánská

V podstatì se jedná o zeleninu, jejíž plody se využívají spíše jako ovoce. Je pøíbuzná vytrvalé, u nás pìstované okrasné mochyni obecné zvané židovská tøešeò, jejíž nafouklé oranžové kalichy “lampiónky” se používají do suchých kytic.

Mochynì peruánská (Physalis peruviana) je lilkovitá rostlina, pøíbuzná rajèatùm pùvodem z Jižní Ameriky. Ale už dlouho se pìstuje v Africe, Asii i Austrálii. Arabsky se nazývá harankaš. Pìstují se i jiné druhy jedlých mochyní se zelenými nebo fialovými plody.

Mochynì peruánská je jednoletá rostlina, plodí žluté aromatické sladkokyselé bobule uzavøené v hnìdooranžovém nafouklém kalichu. Zahrádkáøi ji nazývají indiánské bobule nebo inky. V našich obchodech má rozlièné názvy – napø. capuli, pasa capuli nebo aquaymanto a její cena je nadsazená skuteèné enormnì.

Plody obsahují sacharidy 3 – 9%, kolem 0,3 – 0,8% ovocných kyselin, pektiny, ve 100 g asi 30 mg vitamínu C, provitamín A, vitamín B a další. Z minerálních látek hlavnì draslík a fosfor, vápník aj. Považují se za léèivé pøi moèových kamenech, revmatismu, žluèníkových a žaludeèních potížích. Plody se pojídají èerstvé, nebo se pøidávají do salátù, zpracovávají se na kompoty, zavaøeniny, kandují se a suší se jako hrozinky.

image

 

Muèenka – granadilla

Také pod názvem passion-fruit nebo maracuja jsou známy plody tropických lián pocházejících z Brazílie, dnes pìstovaných v Indii, Austrálii, na Srí Lance, v Jižní Americe a Africe, také v Kalifornii. Okrasný druh muèenky zvaný “Kristova koruna” s krásnými kvìty býval pìstován v našich domácnostech. Rod muèenka je velice rozsáhlý a zahrnuje asi 350 druhù. Jako ovocné jsou nejznámìjší 3 – 4 druhy. Muèenka jedlá (purpurová, Passiflora edulis) nesoucí ovoce velikosti slepièího vejce, fialové barvy, uvnitø podobnì jako u granátového jablka vyplnìná semeny obalenými rosolovitou, šavnatou dužninou (míškem). Má asi 17% sacharidù, 2,2% kyselin. Obsahuje velmi mnoho provitamínu A, také vitamíny B, PP a vitamín C jako citrusy. Šáva je chutná a velmi aromatická.

Muèenka køídlatá (P. Quadrangularis) má žlutozelené plody. Muèenka ètyøhranná má velké žlutavé plody a dužninu èervenou. Muèenka pruhovaná (P. Ligularis) má tvrdé žluté až oranžové oplodí a uvnitø èerná semena obalená prùsvitnou dužninou. Všechny muèenky se jedí èerstvé, jsou chutné, sladkokyselé, po rozkrojení se obsah vyjídá lžièkou. Èasto se pøidávají do tropických nápojových smìsí, které zchutòují a zvýrazòují. Také se jimi aromatizují ovocné èaje, vyrábìjí se zmrzliny apod. Šáva nebo džus z uèenek se osvìdèuje pøi poruchách spánku a vysokém krevním tlaku.

 

Opuncie – nopál – tuna

Nopál (Opuntia ficus indica) má plody šavnaté se sladkou chutí. Nazývají se také indické fíky nebo kaktusové hrušky. Pìstování nopálu se znaènì rozšíøilo na Sicílii. Sklízí se zde v srpnu a druhá úroda je v listopadu. Hodnì se vyváží do USA. Existuje i další “kaktusové ovoce” – jiného druhu opuncií, tzv. tuna (Opuntia megacantha) – vìtší a chutnìjší, pìstovaná hlavnì v Mexiku.

Bobule opuncií se jedí za syrova, obsahují mnoho semen. Plané rostliny mají na plodech trny, zušlechtìné nìkdy jen jemné chloupky, které se stírají pøed jídlem. Mají až 14% cukru, vitamíny C, B. Pøipravují se z nich dezerty, mouèníky, saláty, zavaøeniny, nápoje.

image

 

Oøech pekan

Oøechy pekan nebo také puma, jsou plody subtropického stromu pøíbuzného našemu oøešáku vlašskému. Pochází z jižní èásti severní Ameriky, kde roste na bøezích velkých øek a kde jeho plody už pøed mnoha staletími sbírali Indiáni. Oøechovec pekanový (Carya pekan nebo C. illinoiensis), tak se botanicky nazývá strom, který plodí oøechy podobné vlašským. Mají však hladkou skoøápku svìtlehnìdou nebo zlatavou, zakonèenou špièkou. Jádro je podobné jádru vlašského oøechu. Má však jemnìjší chu.

Pekan se považuje za velmi kvalitní oøech. Má až 71% tukù, do 10% bílkovin. Zajímavý je vysoký obsah provitamínu A, dále obsahuje B vitamíny, vysoké množství draslíku a fosforu, také vápník, železo aj. Obèas se u nás objevuje ve velkých supermarketech, nìkdy se prodávají oøechy naložené v sirupu. Oøechy pekan se konzumují pøímo nebo ve smìsi s ostatními oøechy, musli apod

 

Ostružiny

V naší pøírodì se vyskytuje nejèastìji ostružiník køovitý (Rubus fruticosus) a jeho køíženci. Na zahrádkách se pìstuje beztrná odrùda Thornfree a stará sorta Wilsonùv raný. Ostružiník sice snáší lépe sucho, ale silné mrazy jej poškozují.

Ostružiny sbíráme v srpnu a záøí. Obsahují kolem 5% cukrù, dále organické kyseliny (jableèná, vinná, citrónová, také salicylová), tøísloviny, barviva (s protisklerotickým a protizánìtlivým úèinkem), pektin aj. V plodech jsou i èetné vitamíny, mnoho provitamínu A, vitamíny skupiny B, vitamín C (20 – 30 mg ve 100 g), velmi mnoho vitamínu E, vitamín K, mnoho vlákniny. Z minerálních látek má nejvíce draslíku, fosforu, hodnì vápníku a hoøèík, málo sodíku, dost železa.

Ostružiny se doporuèují pøi nachlazení, revmatismu, otylosti, vysokém krevním tlaku a ateroskleróze.

Syrové doplòují pudinky, poháry, ovocné saláty spolu s medem. Zpracovávají se na nápoje, do mouèníkù, na džemy, kompoty, sirupy. Výborný je džem z jablek a ostružin. Také se kombinují s bezinkami.

 

Papája

Za pùvodní domov papáji melounové (Carica papaya) se považují tropy jižního Mexika a Støední Ameriky. Po objevení Ameriky se rychle šíøila po tropech celého svìta. Vypadá sice jako palma, ale je to vytrvalá, asi 10 m vysoká døevnatìjící bylina, na vrcholu s rùžicí velkých dlaòovitých listù s dlouhými øapíky. Nìkdy se nazývá melounový strom, protože velké plody kulovitého, oválného i jiného tvaru pøipomínají melouny. Mají žlutozelenou až oranžovoèervenou barvu a váží až 10 kg, nejèastìji ale 1 – 3 kg. Plody – jsou duté bobule uvnitø vyplnìné semeny. S èerstvými plody se u nás mùžeme setkat zøídka. Jinak máme možnost ochutnat skvìlé džusy, kompoty, džemy, sušené a kandované plody. Pojídají se na slano – s pepøem, chilli, na sladko s jiným sladkým druhem ovoce. Rostlina obsahuje latex s enzymem papainem, pomáhajícím rozkládat bílkoviny. Má využití ve farmacii, potravináøství. Plody mají dobrou vitaminovou hodnotu o nìco vyšší než citrusy. Semena se užívají jako pepø. Dužnina obsahuje až 90 mg vitamínu C ve 100 g, mnoho provitaminu A, B vitamíny, hodnì draslíku, fosforu, vápníku a železa aj. Èerstvá papája se èasto užívá jako souèást snídaní.

 

Piniové oøíšky

Pøekrásná borovice – pinie s deštníkovou korunou dotváøí kolorit Støedozemí spolu s cypøiši – hlavnì v Itálii, Øecku, Portugalsku, Španìlsku, bývalé Jugoslávii. Ale najdeme ji také v Sýrii, Íránu, Indii, u Èerného moøe aj. Borovice pinie (Pinus pinea) má široce vejèité šištice, které ukrývají štíhlá semena až 2 cm dlouhá, v èervenohnìdé nebo šedavé slupce. Po oloupání jsou smetanovì bílá a nazývají se piniové oøíšky, pinelky nebo italsky pignoli (piòoli).

Semena mají velké množství – až 31% bílkovin, 47% tukù, jsou sladká – až 12% sacharidù. Obsahují nìco vitamínù skupiny B, chuovì se blíží mandlím, se slabou, pøíjemnou pryskyøiènou pøíchutí, èerstvá jsou mìkká. Vìtšinou se praží a užívají v cukráøské výrobì, ale i pøi pøípravì nádivek, k peèení, do omáèek, salátù, do rýžových pokrmù. Chutná jsou i samotná a pojídají se jako arašídy.

 

Pistácie

Botanicky se pistácie nazývá øeèík pistáciový (Pistacia vera) nebo pistácie pravá. Pochází ze støední Asie a odtud se rozšíøila do Turecka, Íránu, Itálie, Sicílie, Sýrie, Øecka, Tunisu i jinam. Pistácie je strom nebo vysoký keø. Plodem je peckovice s dužnatou slupkou, která brzy vysychá. Ve slupce je tenká pecka a uvnitø známé zelené semeno, zvané také zelená mandle. Roste ve stepních, suchých subtropech.

“Zelená mandle” obsahuje 43 – 62% tukù, 19 – 23% bílkovin, asi 15% sacharidù. Mají vysoký obsah provitamínu A, vitamíny skupiny B. Ze všech oøechù mají nejvíce železa, hojnì draslíku, fosforu a vápníku. Konzumují se syrové, pražené. Používají se ve slané i sladké kuchyni. Do mouèníkù, dortových náplní, zmrzlin, na saláty, opražené napø. do rýže, do nádivek. Je vhodné dennì sníst alespoò 5 pistácií. Je to vhodné pro nervový systém.

image

 

Rakytník

Rakytník øešetlákový (Hippophae rhamnoides), trnitý vyšší keø, nenároèný, se støíbøitými úzkými listy nese plody s vynikající biologickou hodnotou. Je to módní ovoce propagátorù zdravé výživy. Kosmonauti bývají dokonce vybavení výrobky z rakytníku, chrání totiž pøed poškozením z ozáøení. Chceme-li sklízet pøisedlé, nakyslé žluté až oranžové drobné peckovièky, které obalují vìtve, musíme mít samèí i samièí rostlinku. Dá se dobøe pìstovat u nás. Je to rostlina rozšíøená v Evropì, na Sibiøi, ve Støední Asii. Její nevýhodou je obtížná sklizeò plodù.

Peckovièky ve velikosti od 0,5 – 1,5 cm jsou šavnaté, kyselé, s pøíjemnou vùní. Obsahují ve 100 g ovoce až 100 i více denních dávek vitamínu A, dále vitamíny B, P, velké množství minerálních látek (draslík, železo, bór, mangan) a dalších cenných složek. Mají ochranné protiinfekèní složky, posilují peristaltiku støev, pùsobí proti žaludeèním potížím, odstraòují únavu. Pøipravují se z nich šávy, džusy, sirupy, kompoty, džemy – èasto ve smìsi s dalšími druhy ovoce, suší se. Pøidávají se také do omáèek.

 

Rambutan

Pochází z jihovýchodní Asie ze støednì vysokého stromu Nephelium lappaceum. Pìstuje se v Malajsku, Indii, Srí Lance, Thajsku, na Zanzibaru, Kostarice i v Jižní Africe a jinde ve vlhkých tropech. Plody jsou oválné nebo kulaté bobule velikosti vìtší švestky, se slupkou pokrytou množstvím mìkkých, zahnutých èervenavých ostnù. Uvnitø je velmi chutná, pevná rosolovitá dužnina s jedním podlouhlým semenem, které je po upražení jedlé. Rambutan patøí k nejlahodnìjším tropickým plodùm, nejèastìji se k nám dovážejí kompoty.

Èerstvé plody nemají být zelené (málo zralé). Pøi konzumování plody rozloupneme, odstraníme ostnitou slupku a pojídáme sladce navinulou dužninu. Nìkdy bývá ovoce dováženo i se zbytky stopek, nebo plody jsou uspoøádány v øídkých hroznech. Z vypeckovaného rambutanu lze pøipravovat mouèníky, rýžové pudinky, ovocné saláty, lehké knedlíèky z tvarohového tìsta sypané mletými oøechy apod.

 

Rybíz

Dnešní kulturní odrùdy øadíme do 2 skupin: èervené rybízy (Ribes sylvestre, R. rubrum), bílé rybízy (Ribes niveum). Bílé rybízy obsahují mnoho organických kyselin – 2,5% pøedevším ovocné, ale i menší množství šavelové, znaèné množství pektinu, také tøísloviny. Provitaminu A je více v èerveném než bílém rybízu. Rybíz má skupinu vitamínù B, zvláštì mnoho biotinu a také kyselinu listovou. Vitamínu C má 30 – 80 mg/100 g podle odrùdy.

Rybíz podporuje chu k jídlu, zlepšuje trávení, posiluje peristaltiku støev. Celkovì osvìžuje a doporuèuje se pøi horeèkách. Rybíz je žádaná surovina pro nápojový a konzervárenský prùmysl. Výborná je napø. rybízovomalinová šáva. Dále se používá na domácí mouèníky, džemy, sirupy aj.

 

Slívy, renklódy a mirabelky (špendlíky)

Z celé této skupiny se nejvíce cení renklódy a mirabelky s pevnou dužninou. Slívy mají mìkkou dužninu, mnoho šávy a jdou hùøe od pecky. Jsou velmi sladké a chutné. Botanicky patøí tato skupina ke slivoni obecné Prunus insititia.

Mají podobné složení jako švestky, ale mohou mít mnohem více cukru od 5 – 20%, také více vitamínu C do 20 mg ve 100 g, i vìtší obsah vody – až 82%. Minerálních látek mají více než jablka a hrušky, a to pøedevším zásadité – draslík, fosfor, vápník, hoøèík, železo, mìï, jód, zinek. Stejnì jako švestky se doporuèují pøi zácpì, ledvinových chorobách, ateroskleróze, dnì, revmatismu, vysokém krevním tlaku. Jsou moèopudné.

Slívy mohou být kulovité, oválné, od èervených a žlutých po modré.

Mirabelky jsou drobné a žluté. Nìkdy se pletou s myrobolanem . i ten je jedlý – dužnina jeho malých peckovic ale nejde dobøe od pecky, má rùzné barvy a pøevážnì se jedná o podnož. Mirabelky jsou vhodné na kompoty. Stejnì se používají vìtší renklódy. Ty mohou být zbarvené od žlutavých pøes èervenavé po fialové.

Ze slív se pøipravují zavaøeniny, želé, knedlíky, mouèníky, ale ménì vhodné jsou na kompoty.

image

 

Šípky

Pùsobí proti hypovitaminózám, zlepšují patologickou pigmentaci, odolnost organismu, omezují krvácení z vláseènic, kladnì ovlivòují krvetvorbu, pùsobí na dobré vymìšování i vyprazdòování støev. A to proto, že mají vysoký obsah vitamínu C do 250 – 300 mg na 100 g, obrovské množství vitamínu P, provitamínu A, dále flavonoidy, B vitamíny, vitamín E a K. Mnoho minerálních látek – draslík, vápník, hoøèík, železo, fosfor, síru aj. Rovnìž obsahují tøísloviny, slizy, antokyany, cukry, pektin, silice, kyselinu jableènou a citrónovou aj. Je vyšlechtìna øada nových odrùd velkoplodých šípkù s vysokým podílem dužniny. Jednu odrùdu “Karpatia” možná znáte. Na zahrádce se dá pìstovat i rùže svraskalá s velkými šípky (Rosa rugosa) a další druhy. Plody sklízíme zralé, ale nepøemrzlé. Sušíme je pøi 40oC. Vyrábìjí se z nich protlaky, rosoly, marmelády, džusy. Sušené podrcené šípky nebo pøes noc namoèené ve studené vodì jsou dobré k pøípravì lahodného šípkového èaje vhodného zvláštì pøi nachlazení. Sladíme medem. Ve Finsku a Švédsku pøipravují z šípkù chutné polévky.

Švestky

Mezi skupinou slivoní (to jsou pološvestky, švestky, renklódy, slívy a mirabelky) byly odedávna nejvíce cenìny pravé švestky – tj. aromatické plody s pevnou dužninou, nahoøklou slupkou a jdoucí dobøe od pecky. Botanický název mají švestka domácí pravá (Prunus domestica, conv. domestica).

Švestky mohou mít až 15% cukrù (glukóza a sacharóza), dále obsahují organické kyseliny (jableènou, citrónovou, stopy chininové a salicylové), dále flavonoidy s protisklerotickým úèinkem. Z vitamínù jsou pøítomny karoteny, vitamíny B1, B2, B6, kyselina nikotinová, málo vitamínu C – do 10 g/100 g, pomìrnì mnoho vitamínu E. Z minerálních látek je nejvíce draslíku a vápníku, dále fosfor, hoøèík, železo, zinek, jód a mìï. Syrové švestky i sušené, také kompoty a døeò mají mírnì projímavý úèinek. Sušené švestky podporují vyluèování cholesterolu z organismu. Doporuèují se také pøi vysokém krevním tlaku a mají moèopudný úèinek, tedy i pøi revmatismu a dnì. Diabetici by mìli mít spotøebu švestek omezenou, ale nemìli by je vyluèovat.

Ze švestek se vaøí skvìlá povidla, klevely (rozvaøené švestky se skoøicí), kompoty, døenì, nápoje. Oblíbené jsou švestkové knedlíky, mouèníky.

 

Tomel

Tohle bezesporu zajímavé ovoce je oblíbené ve východní Asii, Americe, v arabských zemích. Je to prastarý zušlechtìný východoasijský druh, èasto oznaèovaný jako churma, kaki, persimon, botanicky Diospyros kaki – tomel japonský. Jeho plody znáte i ze zemí kolem Støedozemního a Èerného moøe. Jsou po celém svìtì, hlavnì tam, kde rostou citrusy.

Možná, že jste si zakoupili na našem trhu jeho plody, vìtší dužnaté bobule podobné rajèatùm, s velkým vytrvalým zeleným kalichem, žlutavé, oranžové nebo èervenavé barvy. A byl-li plod nezralý, nechutnal vám. V té dobì má svíravou, trpkou chu a køupavou konzistenci. Po uležení jakoby zprùsvitní a dužnina je pøíjemnì sladká, natrpklá a chutná jako želé.

Ovoce je to velice zdravé. Má až 90 mg vitamínu C ve 100 g (2x více než citróny), velké množství provitamínu A, dále jednoduché cukry, minerální látky, tøísloviny. Pøíznivì ovlivòuje trávení. V kuchyni se z tomelu pøipravují marmelády, želé. Jsou vhodné k pudinkùm a do ovocných salátù, sladkých rýžových jídel.

Tøešeò

Z volné krajiny známe øadu typù planých tøešní – ptáènic. Tøešeò je nᚠpùvodní druh, léty prošlechtìný v øadu odrùd. Známá je napø. chutná odrùda “Van”, která je dobrá èerstvá, v mouènících i kompotech.

Tøešeò (Cerasus avium nebo Prunus cerasus) je starý ovocný druh, kulturní tøešnì vznikly pravdìpodobnì v jihovýchodní Evropì.  Tøešnì se dìlí na chrupky s pevnou a srdcovky s mìkkou dužninou. Plody jsou vhodné zvláštì pro dìti, podporují rùst. Pro velký obsah jódu jsou vhodné pro všechny, kteøí trpí problémy se štítnou žlázou a bolestmi páteøe. Obsahují 82% vody, 12 a více % cukrù. Obsah vitamínù není vysoký, nìco vitamínu C, dále obsahují karoten, vitamíny skupiny B, nìco málo vitamínu E. Mají vyšší obsah železa, draslíku, hoøèíku a fosforu, dále zinek, bór, mìï, mangan, rubidium aj. Barviva (v tmavých tøešních více) posilují kapiláry. Tøešnì obsahují také tøísloviny. Doporuèují se dìtem i starším lidem. Jsou prospìšné pøi ateroskleróze, hypertenzi, zácpách, chudokrevnosti.

Z tøešní se pøipravují skvìlé mouèníky, kompoty, džemy (s rybízem), mošty, lze je sušit (jako hrozinky), kandovat.

 

Vinné hrozny

Víno, hrozny, hrozinky a také vinný list – to vše nám poskytuje podivuhodná rostlina s dávnou minulostí – réva vinná. A jak je ve vztahu s touto rostlinou nᚠobchod a tisk nepouèený: vinné hrozny nazývá hrozno (to je slovensky) nebo hroznové víno (ale to je pøece tekutina, správnì révové víno). Réva vinná nám poskytuje stolní hrozny – drobné i velkozrnné, urèené jako ovoce a moštové hrozny – ty, ze kterých se lisuje mošt.

Stolní odrùdy révy vinné mají ménì cukru než moštové a obsahují jednoduché cukry – 10 – 30%, kyselinu jableènou a vinnou, pektin, tøísloviny, barviva, minerální látky (hlavnì draslík, fosfor, vápník, železo, stopové prvky), pomìrnì málo vitamínu C, dále skupiny vitamínu B, karoten aj. Hrozny zlepšují žaludeèní sekreci, støevní peristaltiku, èinnost jater. Pøíznivì ovlivòují srdeèní èinnost, dýchání, rozšiøování cév, èinnost ledvin i výmìnu vody v tìle.

V kuchyni užíváme hrozny na ozdobu pohárù, na mouèníky, do ovocných salátù. Hrozinky používáme po spaøení (aby se odstranil olej, kterým jsou pøi sušení ošetøovány – mùže žluknout a zpùsobit nám potíže) do rùzných mouèníkù, vánoèního peèiva, do tvarohové nádivky, k pøímé konzumaci k vyrovnání acidobázické rovnováhy (protože jsou zásadotvorné), do halvy, vánoèky apod.

 

Višeò

V obchodech èerstvé plody višní témìø nekoupíme, pouze kompoty, džemy, skvìlé šávy a limonády. Také se kandují a suší jako rozinky, nakládají se s cukrem do medu.

Višeò obecná (Cerasus vulgaris) dává množství odrùd višní pravých (kyselek) s tmavou šávou, amarelek s nebarvitou šávou a sladkovišní (skleòovky, sladkovišnì pravé). Obsahují od 8 do 14% cukru, do 1,5% ovocných kyselin (jableèná, citrónová, jantarová, také salicylová), pektin, minerální látky (vápník, železo, draslík, hoøèík, mangan, bór, zinek, fosfor aj.), málo vitamínu C, karoten a vitamíny skupiny B, dále tøísloviny a barviva. Višnì jsou tedy spíše zdrojem minerálních látek a mají také vliv na snižování horeèky, posilování kapilár, jsou dobré proti zánìtùm. Pro vysoký obsah jódu jsou vhodné pro nemocné se štítnou žlázou a s bolestmi páteøe.

 

image