Plody

Plody, které léèí

Bez èerný- utišuje neuralgické bolesti, napomáhá látkové výmìnì (mírnì projímá a usnadòuje moèení), povzbuzuje èinnost žláz s vnitøní sekrecí, je dodavatelem vitamínu A,B,C,E a dalších látek.

image

Borùvky- snižují hladinu krevního cukru (pùsobí podobnì jako inzulín), užívají se pøi žaludeèních a støevních poruchách, jsou zdrojem vitamínu a tøíslovin.

Brusinky- úèinkují na ledviny a moèové cesty u zdravých, kdežto u nemocných (ledviny, moèové cesty) je nutno se vyvarovat požívání. Podporuje trávení, zvyšují chu k jídlu.

Døínky- pùsobí proti støevním chorobám a støevním parazizùm. Jsou jedním z nejbohatších rostlinných zdrojù vitamínu C.

Hložinky- se používají pro snížení krevního tlaku, k prokrvení srdeèních vìnèitých cév.

Jablka- povzbuzují støevní peristaltiku, posilují nervy, používají se v dietì proti otylosti.

Jahody- úèinkují pøi jaterních, žluèníkových a krevních chorobách.

Jalovèinky- pùsobí moèopudnì, zároveò dezinfekènì, proti revmatismu, povzbuzují chu k jídlu. Pøi akutních nemocech ledvin se nesmìjí používat.

Jeøabiny- podporují vyprazdòování, pùsobí moèopudnì, proti revmatismu, jsou zdrojem vitamínu C.

Maliny- pùsobí mírnì projímavì, jsou vhodné pøi nemocech látkové výmìny (proti otylosti).

Moruše- pùsobí proti zácpì, pøi srdeèních a cévních chorobách, proti zánìtùm ústní dutiny (jako kloktadlo) a podporuje tvorbu krve.

Ostružiny- šáva je krvetvorným a posilujícím nápojem (zejména pro chudokrevné a rekonvalescenty po nakažlivých chorobách), užívá se též pøi kašli a chrapotu.

Èerný rybíz- užívá se proti revmatismu, má antibakteriální úèinek a chrání organismus pøed pùvodci zánìtu plic; je zdrojem vitamínu C.

Èervený rybíz- pùsobí proti aterioskleróze, ledvinovým a jaterním chorobám, je zdrojem vitamínu C.

Šípky- užívají se pøi nachlazení a horeènatých nemocech, regulují stolici a moèení, jsou zdrojem vitamínu C.

Švestky- v malém množství jsou vhodným prostøedkem pøi zácpì, ve vìtším množství mohou zpùsobit zažívací potíže.

Trnky- pomáhají pøi chorobách srdce a krevního obìhu, pøi onemocnìní dolních cest moèových, pøi prùjmech a žaludeèní slabosti, jsou zdrojem vitamínu C.

Višnì- užívají se pøi chorobách jater, chudokrevnosti a jako prostøedek podporující trávení.

Je samozøejmé, že vhodné jsou pouze zralé a èerstvé (nezkvašené) plody. Šávy z nich mají zpravidla vysoký obsah vitamínù i nerostných látek, zejména Ca, K, Na, Mg a P. Proto pøi lisování šávy si musíme poèínat šetrnì. Malé množství je nejlépe vytírat z plodù pøes žínìné nebo plastikové sítko døevìným høíbkem do podložené porcelánové nádoby.