Rady dìdka

Na skvrny od vína pomáhá citron

Skvrny od bílého vína-odstraníme pomìrnì snadno.Staèí znaèištìné místo navlhèit vodou a pak pøetøít lihem.Zašpinìný ubrus co nejdøíve vypereme v horkém roztoku nìjakého saponátu.

Skvrny od èerveného vína-mùžeme èistit nìkolika zpùsoby:

-Ihned je posypeme solí a po chvíli vypereme bìžným zpùsobem.

-Pokapeme je bílým vínem,pøetøeme vodkou a normálnì vypereme.

-Skvrny natøeme vepøovým sádlem a po delší dobì vypereme.

-Skvrny zakryjeme navlhèeným chlebem a vypereme v èisté teplé vodì.

-Z hedvábí nebo vlny odstraníme skvrny od èerveného vína nejlépe èpavkem.

-Skvrnu pokapeme citronovou šávou,vymneme a ihned vypereme.Mùžeme jí také roztokem kyseliny citronové nebo citronovou šávou vytøít.

-Skvrnu z bílého ubrusu odstraníme tak,že látku navlhèíme rozpuštìným odbarvovaèem a pod ubrus položíme mísu s vroucí vodou.

-Staré skvrny èistíme 1O% roztokem kyseliny vinné nebo citronové a bìžnì vypereme.

 image

image

image

Øezané kvìtiny mohou dlouho vydržet

-Pøineseme-li øezané kvìtiny,musíme je nejprve ostrým nožem seøíznout,nejlépe pod vodou,aby se do kapilár stonkù nedostal vzduch.Odstraníme všechny povadlé a pøebyteèné listy a necháme kvìtiny odpoèinout-až po hlavièky kvìtù je ponoøíme do odstáté vody a nechame je tam asi hodinu.Teprve pak je dáme do vázy s vodou.

-Máme li vlastní zahrádku,øežeme kvìtiny pouze  èasnì ráno,dokud je rosa pak déle vydrží.Nikdy je nenecháváme ležet na slunci.

-Témìø všem kvìtinám musíme dennì mìnit vodu.Vyjímku tvoøí narcisy a hyacinty,které vyluèují slizovitou šávu,a také gerbery a konvalinky,kterým vyhovuje teplejší voda.

-Když mìníme vodu,odøezáváme u kvìtin konce stonkù.Nesmíme stonek bramboøíku pøi tom ale  pøíliš stisknout,hùø by pak sál vodu.U rùží odøezávání není nutné,odstraníme však trny.

-Øezané kvìtiny déle vydrží,pøidáme-li do vody trochu cukru v množství asi pùl lžièky na litr vody.Musíme však brát v úvahu, že ve sladké vodì se rychle množí bakterie a nìkteré kvìtiny,napø. konvalinky a bramboøíky,ho vùbec nesnášejí.Nemáme-li pro tento úèel doma koupený speciální pøípravek.mùžeme si pomoci také tabletou acylpyrinu nebo špetkou soli.

-Chceme-li,aby se kvìtiny ve váze rychle rozvinuly,zkusíme pøidat do vody kapku èpavku.

-Jiøiny a astry øežeme rozkvetlé,ostatní kvìtiny je lépe øezat v poupatech,která jsou však již vybarvená.

-Na životnost kvìtin ve váze mohou mít vliv i jiné vìci v blízkosti kytice nebo sama kombinace kvìtin v kytici.Napøíklad karafiáty rychle uvadají,jsou-li poblíž zralá jablka.Sousedství jiných kvìtin nesnášejí orchideje,lilie,hrachor vonný nebo žluté primule,proto je nikdy nedáváme do kombinovaných kytic.Produkty ,které do vody vyluèují rùže,jsou pro jiné kvìtiny jedovaté a urychují jejich vadnutí.

image

image

image

Žvýkaèku obložte ledem

Žvýkaèky nejsou jen zlozvykem,ale posilují lícní svaly,pevnost zubù a poslouží i k nouzovému vyèištìní zubù.Podaøí-li se vám pøilepit žvýkaèku na koberec,obložte ji nejprve kousky ledu.Když zkøehne,rozlomte ji a odlepte.Skvrnu natøete kašièkou z benzínu a magnézia a nakonec doèistìte mýdlovou vodou.

Žvýkaèku z odìvù odstraníme podobným zpùsobem.Opatrnì ji odloupnìte tøeba tupým nožem a skvrnu pak navlhèete trichlorethylenem.Rukojetí lžíce ji tøete a zbytek roztoku vytlaète do podložky z èistého hadøíku.Potom postižené místo pøetøete benzínem a nakonec vlhkou utìrkou.Je to trochu složité že? Nejlepší zøejmì bude dávat si pozor,abyste tuto proceduru nemuseli absolvovat.

image

image

image

Záclony vymáchejte v inkoustu.

-Záclonoviny z umìlých vláken mùžeme prát v praèce.Aby se nepoškodily,složíme je do tvaru knihy,podobnì jako pøekládámelistové tìsto.Navíc je mùžeme vložit do povlaku na polštáø.

-Kuchyòské záclony velmi rychle žloutnou.Aby se jim zase vrátila jejich bìlost,namoèíme je na noc do studené vody,v níž rozpustíme hrst soli.

-Chceme-li oživit záclony krémové barvy,ponoøíme je po vyprání do odvaru z èaje.

-Silonové záclony budou zase snìhobílé,když je po vyprání a dùkladném vymáchání ještì jednou vymácháme ve vodì,do níž pøidáme kávovou lžièku inkoustu.Tento trochu neobvyklý postup stojí za vyzkoušení.

image

image

image

Kùži pomùže pomeranèová kùra

-Kožený kabát nebo sako,který ztratil lesk,pøetøeme èerstvou pomeranèovou kùrou.Manžety a límec kožených odìvù obèas pøetøeme glycerinem.

-Výrobky z tmavé kùže mùžeme èistit kávovou sedlinou.Ještì vlhkou ji zabalíme do vlnìného nebo flanelového hadøíku a kùži jím pøetøeme.Bude se lesknout jako nová.

-Starým oblýskaným èi odøeným semišovým odìvùm nebo výrobkùm,pomùže když je pøetøete mìkkým hadøíkem namoèeným v roztoku èpavku (v pomìru ètvrt sklenice èpavku na tøi ètvrti sklenice vody).Potom ji opláchnìte èistou vodou a nakonec octovou vodou (v pomìru lžièka octa na litr vody)

-Starší kožené kabelky nejprve opatrnì omyjeme teplou mýdlovou vodou,do které pøidáme trochu èpavku,pak je vysušíme a pøetøeme hadøíkem namoèeným v ricinovém oleji.

-Jsou-li nám kožené rukavice tìsné,zabalíme je na dvì až tøi hodiny do vlhkého ruèníku,pak je obleèeme a usušíme na rukou.Jsou-li tvrdé,zlehka je potøeme glycerinem.

image

image

image

Sklo vyèistíme punèochami

-Skla a zrcadla,nejsou-li pøíliš špinavá,mùžeme umýt vypranými silonovými punèochami nebo punèocháèi.V tomto pøípadì je staèí omýt studenou vodou a pøeleštit.

-Zrcadla a sklenìné výplnì nábytku mùžeme èistit také smìsi ze stejného množství vody a èpavku.Rohy vyèistíme vatou namotanou na zápalce.Musíme však dávat pozor,aby se roztok nedostal na døevo. Omyté sklo dosucha vyleštíme mìkkým hadøíkem.

-Okenní skla,zrcadla a sklenìné pøedmìty snadno vyleštíme  do vysokého lesku,když je pøedtím omyjeme slanou vodou.Používá se lžíce soli na litr vody.

-Mušince z oken a zrcadel odstraníme hadøíkem namoèeným do lihu nebo do octa.Když omyjeme skla s pøídavkem trošky petroleje,nebudou mouchy na nì sedat.

-Okenní skla se nebudou potit,když je na vnitøní stranì pøetøeme roztokem jednoho dílu glycerinu a deseti dílu lihu.Potom je ještì pøeleštíme flanelem nebo jelenicí.

image

image

image

Jak na to

-Mosazné pøedmìty vyèistíme a vyleštíme do vysokého lesku smìsi octa a soli,kterou nanášíme flanelovým hadøíkem a pøetíráme kouskem vlnìné tkaniny.

-Po delším nošení mohou být kolena kožených kalhot èi lokty kožených bund a kabátù vytahané.Tento nedostatek napravíme tak,že vytahaná místa z rubu jemnì poklepeme mírnì zahøátou žehlièkou.

-Rezervní prádlo,které nepoužíváme,nikdy neškrobíme,ale èas od èasu vypereme,aby nezežloutlo.Škrob nìkdy plesniví a skvrny od plísnì by se pak tìžko odstraòovaly.

-Døevìné nádobí èasem èerná.Ztmavnutí není na závadu,ale mùžeme mu zabránit.Pøedmìty ponoøíme asi na hodinu do roztoku vlažné vody a trochu chlóru.Pak je opláchneme èistou vodou.

-Žloutky pøidáváme do polévek a omáèek pro zjemnìní a vylepšení chuti.Vléváme je až na poslední chvíli a v tekutinì je jen prohøíváme,už je nevaøíme.Varem by se totiž srazily v krupièku,která by pokazila hladkou konzistenci pokrmu.

image

image

image

Støíbro

Støíbrné pøedmìty lze èistit nìkolika zpùsoby:

-Umyjeme je saponátem,opláchneme èistou vlažnou vodou a do sucha utøeme hadøíkem.Oxidaèní skvrny zlikvidujeme speciální vatou,nemáme-li ji po ruce,stejnì dobøe poslouží cigaretový popel na kousku obvazové vaty.

-Umyjeme je v mýdlové vodì s trochou èpavku a po zaschnutí je vyleštíme.

-Pokapeme je citrónovou šávou,umyjeme horkou vodou a pak do sucha vytøeme a vyleštíme.

-Mùžeme také umýt 90% lihem,pak dùkladnì vyleštit.

-Odolné skvrny odstraníme kašièkou z cigaretového popela a jedlého oleje.

-Vyèistíme a vyleštíme je vatou namoèenou v octì.

-Ponoøíme je na pìt minut do vroucí vody s vìtším množstvím soli a ještì horké je utøeme a vyleštíme.

-Støíbrný pøíbor dobøe umyje voda z vaøených brambor nebo nastrouhaná køída s denaturovaným lihem.

image

image

image

Jak na skvrny

-Skvrny od kávy zkuste z bavlny vyèistit vodou s èpavkem nebo vodou s kuchyòskou solí.Na vlnìnou látku použijte vodu s alkoholem.

-Vosk pøežehlete pøes savý papír a doèistìte jej terpentýnem.

-Látku zneèištìnou èokoládou perte støídavì v teplé a studené vodì.

-Skvrny od kávy a ovoce namoète do kyselého mléka.

-Mastnotu posypte dìtským zásypem a nechte ho asi hodinu pùsobit.Potom tampónujte benzínem nebo terpentýnem.

-Na skvrny od inkoustu použijte kyselé mléko nebo teplou citrónovou šávu.

-Místa zneèištìná propisovací tužkou zkuste vyèistit alkoholem.

-Skvrny od rzi èistíme stejným zpùsobem jako inkoust,ale jde to o nìco hùøe,zvláštì jsou-li staršího data.

-Jodová tinktura zmizí hned ponoøíme-li ji do horké vody.

image

image

image

Pøi žehlení si pomozte papírem

Místa pøipálená žehlièkou mùžeme vyèistit nìkolika zpùsoby:

-Pøipálené místo ihned pøetøeme èerstvì rozøíznutou cibulí. Musí však jít o látku z pøírodních vláken.

-Ve vodì rozpustíme trochu chlorového vápna,pøecedíme ji, do roztoku namoèíme hadøík ,kterým postižené místo tøeme tak dlouho ,až pøipálení zmizí. Pak je ještì vytøeme èistou vodou.

-Skvrnu potøeme citrónovou šávou a posypeme práškovým cukrem.Po chvíli dùkladnì vypereme  ve studené vodì.

-Spálené místo namoèíme studenou vodou,posypeme jemnou kuchyòskou solí a po chvíli vypereme.

-Zažloutlé místo od spáleniny na vlnìném svetru se pokusíme odstranit tak, že je tøeme støídkou ze staršího chleba.

-Hedvábné halenky a šaty žehlíme po rubové stranì, jinak hedvábí na nìkterých místech získá nepøirozený lesk, kterého se už nezbavíme.

-Aby se naškrobené prádlo nelepilo na žehlièku,pøidáme do roztoku na škrobení malé množství soli.

-Puky budou pevnìjší a trvanlivìjší,když je pøi žehlení podložíme mokrým balícím papírem.

-Ruèní práce žehlíme tak,že látku vložíme na žehlící desce mezi dva hedvábné papíry.Pak opatrnì žehlíme z obou stran a dbáme na to,aby se papír nekrèil.

image

image

image

Lednièka

Lednièka je dnes tak bìžnou souèástí našich domácnosti ,že ji bereme jako samozøejmost a vìtšinou ji nevìnujeme moc pozorností.

Jak tedy správnì lednièku odmrazovat?Zpùsobu je mnoho a je tìžké øíci,který je nejvhodnìjší.Dobøe se však osvìdèuje tento:Lednici vypneme,misky na led naplníme teplou vodou (ne vaøící) a postavíme je na výparník.Vodu podle potøeby vymìòujeme.Námraza se odlupuje ve velkých kusech a nezanechává v lednièce ani okolo ní vodní spouš.

Po odmrazení lednièku vymyjeme teplou vodou s trochou octa,který odstraòuje zápach.Nezapomínáme na povrch lednièky a její zadní stranu,která bývá plná usazeného prachu.Po umytí necháme lednièku chvíli vìtrat.Gumové tìsnìní myjeme jen teplou vodou a èas od èasu ho natøeme glycerinem.

Do lednièky nikdy nedáváme teplé pokrmy,protože by se rychleji tvoøila námraza.Lednièku také také nepøeplòujeme a pokrmy neukládáme na sebe,protože tím zabraòujeme proudìní vzduchu.

Zápach z lednièky odstraníme tak,že do ní postavíme sklenici vody s octem.

Potøebujeme-li lednièku nahradit napøíklad na chatì,staèí postavit láhev s pivem do vìdra s pískem,jeho povrch posypat pùl kilogramem soli a nìkolikrát na ní nalít vodu.Za pùl hodiny bude obsah láhve doslova ledový.

image

image

image

Jak na to

-Mladou a stále svìží ple si mùžete uchovat i bez nákladných kosmetických pøípravkù.V 1 litru vody povaøte hrst otrub a šávu z pùlky citronu.Scezeným odvarem si každý den omývejte oblièej.

-Petrželová na je osvìdèeným prostøedkem sloužícím k vybìlení pleti.Pihy a tmavé skvrny omývejte šávou z rozmixované èerstvé nati,nebo si na oblièej pøikládejte obklady-gázu namoèenou v petrželové šávì.

-Na akné pomáhají obklady z dobøe omytých a rozmixovaných lístkù hlávkového salátu.

-Vaše ple bude zaruèenì lesklejší,èistší a hladší,vypijete-li každé ráno nalaèno sklenici teplé vody,do které vymaèkáte šávu z pùlky citronu.

-Ztratily vaše vlasy lesk a sílu?Zkuste jednou místo obvyklého šamponu tento recept: v misce smíchejte 3 žloutky, 1 dcl rumu a nìkolik kapek citronu. Takto získaný krém dobøe vetøete do vlasù a nechte 10 – 15 minut pùsobit. Pak vlasy dùkladnì opláchnìte teplou vodou a do poslední láznì pøidejte ocet,jehož pøièinìním zmizí zápach vajec. S výsledkem budete spokojeni.

image

image

image

Jak na to

-Skvrny od vajeèného žloutku necháme zaschnout,a pak je vykartáèujeme a vypereme ve vlažné vodì s trochou èpavku.

-Skvrny od vajeèného bílku vypereme ve vlažné vodì s trochou èpavku.Používáme-li èpavek na barevnou látku,musíme nejprve na kousku materiálu vyzkoušet,jestli ho èpavek nepoškodí.

-Skvrny od hoøèice za èerstva vypereme v saponátovém roztoku nebo octové vodì.

-Skvrny od keèupu odstraníme octovou vodou.

-Skvrny od majonézy vypereme ve vodì se saponátem,na stálobarevné materiály pøikápneme do láznì trochu èpavku.

-Skvrny od medu vypereme v horkém mýdlovém nebo saponátovém roztoku a látku dobøe vymácháme.

-Skvrny od èerstvé kávy na chvíli ponoøíme do studeného mléka,pak látku vypereme v saponátovém roztoku a dobøe vymácháme.

-Skvrny od tuku nejprve vyžehlíme mezi dvìma savými papíry,zbytek pak odstraníme benzínem.Na pleteninách je vyèistíme kašièkou z pracího prášku a vody.Kašièku vetøeme do skvrny a za 20 minut vymyjeme teplou vodou.

image

image

image

Sýr balíme do mokrého ubrousku

-Sýry ukládáme na chladných místech, ne však na mraze.Sýr je pøírodní produkt,který postupnì dozrává a nejvhodnìjší teplota pro jeho uskladnìní je kolem 12°C.V chladnièce ho mùžeme skladovat i v pøihrádce na zeleninu, máme-li však k dispozici chladnou komoru,lepší místo si ani nemùžeme pøát.

-Sýr vyndáme z lednièky nebo komory asi hodinu pøed podáváním,aby se v pokojové teplotì mohla naplno rozvinout jeho vùnì.

-Aby nám sýr neztvrdnul,zabalíme ho do alobalu nebo do plátna namoèeného ve slané vodì.Rada našich babièek – navlhèený lnìný ubrousek – platí i dnes.

-Tvrdý sýr lépe naøežeme,když nùž pøedem nahøejeme. Ztvrdlý sýr bude znovu chutný a použitelný,když ho asi na hodinu dáme do studeného nebo do vlažného mléka. Ztvrdlé zbytky sýra mùžeme také namoèit do mléka a po zmìknutí je nastrouhat na špagety apod.

-Na smažení jsou nejvhodnìjší ménì tuèné sýry eidamového typu.Smažíme-li tuènìjší sýr,obalíme ho z obou stran šunkou nebo salámem,aby se úplnì neroztekl.Sýr po usmažení ihned servírujeme, necháme-li ho vychladnout je “gumový” a nechutný.

image

image

image

Máte problémy s vlasy?

-Máte-li “elektrické vlasy”, rozšlehejte 6 lžic bílého jogurtu s jedním vajíèkem.Smìs vmasírujte do pokožky na hlavì a necháme asi 10 minut pùsobit.Potom vlasy dobøe opláchnìte vodou.

-Mastí-li se vám vlasy,vyzkoušejte tento recept:smíchejte 5 lžièek citronóvé šávy a 5 lžic bílého jogurtu.Vetøete do vlasù a po deseti minutách opláchnìte.Pøi pravidelném používání by se vám vlasy mìly pøestat mastit.

-Tvoøí-li se vám ve vlasech lupy,zkuste alespoò dvakrát týdnì masírovat vlasovou pokožku vodou,ve které jste vaøili celer.

image

image

image

Zdravotní problémy

-Žáha nás pøestane pálit,napijeme-li se osolené vody.

-Krvácení z nosu zastaví zøedìná citronóvá šáva.

-Rozpraskané rty se lépe hojí,natøeme-li je smetanou.

-Chrápání vašeho partnera ustane,dotknete-li  se jeho ohryzku.

-Škytavku zastaví rychlé polknutí lžièky cukru.

-Proti prùjmu jsou velmi úèinné sušené borùvky.

image

image

image

Nìco pro hospodyòky

-Mìkký chléb se nebude drolit,budeme-li jej krájet náhøátým nožem.

-Tuhé maso zmìkne,potøeme-li je na noc po celém povrchu hoøèicí.

-Máslo zùstane dlouho èerstvé,když jej polijeme vystydlou povaøenou slanou vodou.

-Hoøèice nevysychá,pøidáme-li do ní špetku mouky nebo soli.

-Zralé semeno kopru je výborná náhražka kmínu.

-Kapusta není pøi vaøení cítit,vaøíme-li ji s chlebovou kùrkou.

-Rozkrojená cibule se nebude kazit,když potøeme øez máslem.

image

image

image

Na sklo zkuste gumu

-Sklenìné nádobí se bude více lesknout,umyjeme-li ho ve vodì s pøípravkem octa a soli.Potom ho opláchneme v èisté vodì a vyleštíme. Zašlé sklo nejlépe umyjeme v osoleném roztoku vlažného lihu nebo v roztoku 8 dílu vody a 1 dílu kyseliny solné.Velmi dobrým prostøedkem je také použitý citron – staèí jím sklo dùkladnì vytøít a pak opláchnout èistou vodou.Stejnì dobøe poslouží i noviny natrhané na kousky, které vhodíme do nádoby (tøeba do láhve), zalijeme teplou slanou vodou, dobøe protøepeme a opláchneme nejprve slanou vodou a pak èistou. Sklo dobøe èistí také brambor a kávová usazenina.

-Pøipálená a tmavá místa na varném skle nikdy neèistíme hned. Nádobu naplníme vlažnou vodou a odmašovacím prostøedkem a po èase ji zlehka, nikdy ne drátìnkou,umyjeme.

-Broušené sklo dokonale vyèistíme a vyleštíme,když ho umyjeme smìsí ze ètvrt litru octa a šest lžic soli.

-Kousky rozbitého skla slepíme tvarohem s náhøátým vápnem nebo vodním sklem s arabskou gumou.Potøebujeme-li prùhledné lepidlo, pøipravíme si ho ze stejných dílù želatiny,lihu a vinného octa.

image

image

image

Bílek

Vajeèný bílek v domácnosti používáme pøedevším k pøípravì snìhu,který je dùležitou souèástí mnohých jídel.Chceme-li ušlehat pevný a tuhý sníh, pøidáme do bílkù pøed šleháním špetku soli.Bílky na šlehání nemají být studené,nejlépe se šlehají pøi teplotì 20°C.Sníh z bílkù je také dobrým pøípravkem k lepení papíru na sklo.Sníh necháme,aby se roztekl,papír jím natøeme,pøiložíme na sklo a èistým mìkkým hadøíkem ho na chvíli pøitlaèíme.Tento postup mùžeme úspìšnì použít pøi lepení štítkù na sklenice apod.Jeho výhodou je ,že tímto zpùsobem nalepený papír lze potom lehce smýt teplou vodou.Vajeèný bílek ale stejnì dobøe lepí i porcelán a sklo,èistí tašky a zašlé kožené vazby knih.

Èerstvou skvrnu od bílku odstraníme vypráním ve studené nebo vlažné vodì(nikdy ne v teplé nebo dokonce vaøící),starší vyèistíme èpavkem.

image

image

image

Jak na to

-Vaøíme-li vejce natvrdo,èasto popraskají.Zabránit tomu mùžeme tak,že je vyjmeme z lednièky o chvíli døív než je dáme do vody.Tu ještì pro jistotu trochu osolíme a pøidáme na lžièku octa.Vejce oloupeme snadnìji, zchladíme-li je po uvaøení proudem studené vody.

-Bílek lépe ušleháme,pøidáme-li do nìj špetku soli. Stejný postup mùžeme zvolit pøi pøípravì šlehaèky. Pøidáme-li do ní ještì kapku octa,bude velmi pevná a chu se nezmìní.

-Rýže,pøestože je energeticky dost bohatá,osvìdèuje se v mnoha redukèních dietách a rùzných návodech na zdravou výživu. Neprohloupíte tedy, zkusíte-li s jedním rýžovým dnem v týdnu, hladovìt pøi tom nebudete. Na osobu uvaøte 250 g rýže a rozdìlte jí na pìt stejných dávek. Ty podle chuti doplòte zeleninou,ovocem nebo houbami, trochu osolte a bìhem dne postupnì zkonzumujte.

-Vìdci spoèítali,že sníme-li týdnì pouhých 200 g ryb, zajistíme svému organismu tolik vitamínu D,kolik bychom naèerpali bìhem pìtidenního pobytu na slunci. To je jistì zajímavé zjištìní, nejen kvùli tomu,že ultrafialové záøení není v poslední dobì zrovna to co bychom si mìli ze všeho nejvíce dopøávat.

-Sušené ovoce je doslova koncentrátem nìkterých látek, které k životu nezbytnì potøebujeme – tøeba vitamínù,draslíku , vápníku, fosforu a stopových prvkù. Proto bychom si ho mìli dopøávat v hojné míøe, ale dobøe rozžvýkané, protože ve støevech bobtná.

image

image

image

Okna

-Èistá okna jsou vizitkou všech dobrých hospodynìk. Èistíme je pøípravky koupenými v drogerii nebo octem, v tom pøípadì je však musíme dobøe opláchnout vodou. Zamrzlá okna myjeme vlažnou vodou s jarem a solí. Použijeme-li tento zpùsob,nebudou se okna zamlžovat ani zamrzat.

-Pøi mytí oken nezapomínáme na rámy.Použijeme nìkterý z odmašovacích pøípravkù. Velmi dobrý pro tento úèel také roztok vody,èpavku a malého množství soli. Skvrny od vápna na okenních rámech odstraníme silnìjším roztokem octové vody.

-Skla leštíme jelenicí, kterou používáme jen k tomuto úèelu. Zamlžování oken  zabráníme také natøením jejich vnitøních stran roztokem glycerínu a lihu (v pomìru 55 g na 1 litr). Mušince nejlépe odstraníme pivem. Aby nám mouchy na okna nesedaly vùbec, natøeme v letních mìsících skla vodou s octem.

-Nakonec poslední rada – aby se okna po nátìru emailovými barvami nelepila k rámùm, namažeme je kouskem slaniny nebo tukem.

image

image

image

Aby nám vlasy nepadaly

-Kopøivový odvar – uvaøíme si silný kopøivový odvar (100 g kopøivy na 3/4 litru vody, necháme 10 minut povaøit). Ve 1/4 litru odvaru pak rozšleháme celé vejce tak,aby se vytvoøila pìna. Touto smìsí si umyjeme vlasy, necháme chvíli pùsobit a pak je opláchneme vodou. Po druhé vlasy spláchneme èistým kopøivovým odvarem a do poslední dávky vymaèkáme polovinu citronu nebo pøidáme lžíci octa. Tuto smìs už vodou nesplachujeme.

-Panthenolová výživa – pìna panthenol,která se používá na spáleniny, je dobrým prostøedkem k výživì vlasových koøínkù. Nanášíme ji na vlasy co nejblíže ke kùži hlavy a pak ji prsty vmasírujeme do pokožky. Tento postup mùžeme opakovat nìkolikrát za týden, protože pìna vlasy nemastí jen je ztuží.

-Citrónový lak na vlasy – dva citrony,rozkrájené na malé kousky,nechte zvolna vaøit v hrnci ve dvou šálcích vody. Když úplnì zmìknou, vodu odstavíme , necháme vychladnout a vymaèkáme pøes jemné plátynko. Vymaèkanou citrónovou šávu,mùžeme zøedit malým množstvím vody, nalijeme do lahvièky s rozprašovaèem a používáme jako lak na vlasy. Vlasy dobøe drží,lesknou se a voní.

image

image

image

Moli

Nejúèinnìjším bojem proti molùm,jako nakonec proti všemu je prevence. Neèekejte ,až se objeví,nebo si zpùsobíte nepøíjemné problémy. Èasto vìtrejte skøínì, proklepávejte šatstvo, prohlížejte ho a do skøínì ukládejte jen vyprané nebo chemicky vyèištìné vìci. Pozor dávejte hlavnì na kožešiny. Pøi uklízení vyluxujte ve skøíních všechny rohy a spáry a vytøete je vlhkým hadrem. Do skøínì s odìvy dejte nìkterý z prostøedkù proti molùm zakoupený v obchodì. Velmi dobré a úèinné je nechat dvì hodiny v uzavøené místnosti lopatku s rozpáleným uhlím posypaným sírou. Když se pøesto moli objeví,je nevyhnutelné všechny ohrožené vìci opìt vyklepat nebo vyluxovat vysavaèem,a tak z nich odstranit nakladená vajíèka. Pøi podrobnìjší prohlídce  kartáèem (radìji ostøejším) odstraníme i housenky, které se už stihly vylíhnout a spokojenì požírají vᚠšatník. Vlnìné tkaniny mùžeme také vyžehlit pøes vlhký hadøík. Skøíò dùkladnì vymyjeme slanou vodou a dáme do ní prostøedek proti molùm.Vhodné je celý postup vždy po dvou až tøech týdnech opakovat a samozøejmì nièit  na první pohled nevinné motýlky døív, než nakladou nová vajíèka.

image

image

image

Mléko

Stará moudrost praví,mléko nièím nenahradíš. Mìli bychom ho pít dennì, protože obsahuje velmi dùležité látky.

-Aby mléko nezkyslo,dáme do nìj kostku cukru (jednu na litr). Mùžeme v nìj také rozmíchat na špièku nože sodu bikarbonu. Stejnou službu udìlá list køenu vložený do nádoby s mlékem. Pøi pøevaøování se mléko nesrazí, vhodíme-li do nìj kostku cukru, nebo hrnec vypláchneme studenou vodou. Mléko pøi pøevaøování nevzkypí, když okraj hrnce natøeme tukem.

-Mléko skladujeme v chladu a ve tmì,protože svìtlo rozkládá tuk, které mléko obsahuje.

-Mlékem mùžeme zmìkèit starý tvrdý sýr – staèí ho namoèit na nìkolik hodin do studeného mléka.

-Mléko pomáhá èistit skvrny od inkoustu, ovoce, trávy a èerveného vína, èistí také kožený nábytek a lakované boty. Odstraòuje zápach z ryb a divoèiny, zlepšuje chu hovìzího masa, opravuje pøesolené polévky a zeleninu a zachovává bílou barvu kvìtáku pøi vaøení.

-Èerstvé skvrny od mléka èistíme okamžitým vypráním v teplé vodì, starší odstraníme èistým líhem.

image

image

image

Co zahrádka dala.

Nastává období,ve kterém zaèneme na zimu uskladòovat to ,co jsme si vlastními silami vypìstovali. Pøipomeneme si tedy, že tøeba zelené bylinky  mùžeme usušit. Na svìží perželky,kerblíku, estragonu, bazalky, máty peperné, meduòky, saturejky, yzopu, libeèku, majoránky, oregana, tymiánu aj. ještì pøed kvìtenstvím odøízneme – nejlépe ráno, pokud je to nutné opláchneme je a necháme uschnout. Sušíme je rozložené na døevìných lískách nebo svázané do malých svazeèkù v prùvanu a ve stínu. Z usušených natí jemným mnutím odstraníme lísteèky a ty pak uchováváme ve sklenicích se zabroušeným hrdlem.

Zelené natì mùžeme také zmrazovat,a to nìkolika zpùsoby.

-Nakrájené natì natlaèíme do úzkých plastikových sáèkù. Zmrazené podle potøeby ukrojíme a zbytek ihned uložíme zpìt do mrazáku.

-Lístky odtrháme od stonkù,opláchneme, na drobno nakrájíme a navrstvíme do malých plastikových kelímkù, které pøikryjeme víèky a uložíme v mrazáku.

-Nadrobno nakrájené natì promícháme s vodou,nalijeme do nádobek na led a necháme v mraznièce zmrznout. Po zmrznutí je vyklepneme, dáme do plastikových sáèkù a uložíme zpìt do mraznièky.

image

image

image

Bylinkové octy

se v poslední dobì staly módou v naší kuchyni – používáme je na rùzné zeleninové saláty, èi k dochucování nìkterých jídel. Víte ale ,jak je pøipravit?

Bazalkový ocet – do láhvièky s octem vložíme nìkolik snítek opláchnuté a oschlé bazalky, mùžeme pøidat nìkolik stroužku oloupaného èesneku.

Estragonový ocet – do láhvièky s octem vložíme nìkolik snítek estragonu a øez oloupaného citronu.

Koprový ocet – do láhvièky s octem dáme nìkolik vìtvièek kopru a na kroužky rozkrájenou cibuli.

Saturejkový ocet – do sklenièky dáme nìkolik snítek saturejky a doplníme lžièkou rozdrcených jalovèinek.

Ocet z míchaných bylinek – do ètyølitrové sklenice vložíme nìkolik vìtvièek celerové natì, estragonu, bazalky, tymiánu, petrželky, pøidáme nìkolik stroužku oloupaného èesneku, 10 tablet Spolarinu, zalijeme vinným nebo ovocným octem, sklenici uzavøeme celofánem a necháme 10 dnù louhovat. Potom ocet procedíme do lahvièek.

image

image

image

 

Rùzné rady

Smaltované nádobí vyèistím výbornì kašièkou z jedlé sody a vody. Potøu zašpinìná místa, nádobí umyji teplou vodou, pak opláchnu studenou.

Skoøápky kokosových oøechù nevyhazuji. Dìlám z nich dekorativní misky na bonbony, oøíšky a chipsy.

Usazeniny v konvici z ohnivzdorného skla se zbavím, když konvici vyèistím horkým octem, v nìmž rozpustím kuchyòskou sùl

Lahve s vínem skladuji zásadnì ve tmì a naležato, aby víno stále zavlažovalo korek. Tak nevyschne a do láhve nevniká vzduch.

Øetízek od døezu nebo vany se nám doma nìkdy utrhne. Nahradím jej kroužkem na klíèe. Nejen, že se mi zátka snadno vytahuje, ale mohu ji povìsit na na lepovací háèek na stìnì.

Rychlovarnou konvici vyèistím, když do ní naliji vodu, pøidám lžíci kyseliny citrónové a krátce povaøím. Nikdy spirálu neèistím saponáty.

Pocení oken lze zabránit, když je potøeme roztokem jednoho dílu glycerinu a deseti dílù lihu. Sklenìné výplnì dveøí èistíme smìsí vody a èpavku.

Na èištìní nerezového døezu používáme nejprve slupky ze syrových brambor a potom vyleštíme mìkkým hadrem.

Koženou sedaèku v pøedsíni vytíráme smìsí jedné lžièky octa a lžièky oleje. Potom leštíme flanelem.

Osvìdèilo se mi nechávat zabalené mýdlo mezi obleèením ve skøíni. Potvrdilo se mi, že odpuzuje moly.

Mrazák odmrazujeme vìtšinou jednou za rok. Vymýváme ho sterilizaèním roztokem s výjimkou kovových èástí. Než jej zapneme, položíme na dno zmaèkané noviny.

Pøihrádky v mrazáku se tak rychle nepokryjí ledem, když je celé vyložíte alobalem. Tak ušetøíte i za proud, protože lednièku staèí nastavit na nižší stupeò.

Mikrovlnou troubu èistíme tak, že do ní postavíme pøed èištìním šálek s vodou a necháme dvì minuty vaøit. Vzniklá pára nám usnadní èištìní stìn.

Zamaštìné kachlièky se dobøe vyèistí, když tuk na nich chvíli zahøejeme proudem teplého vzduchu z fénu nebo horkovzdušné pistole. Tuk se rozpustí a lehce se otøe hadrem namoèeným v saponátu.

 

image

image

 

 

Èištìní obuvi, rukavic, kabelek:

Koženou obuv zbavíme bláta a neèistoty a po uschnutí pøeleštíme dobrým krémem. Mùžeme vytírat kyselým mlékem a pak leštit.

Jelenicové støevíèky èistíme z prachu drátìným nebo gumovým kartáèem, odøená místa potøeme práškovou barvou.

Gumovou obuv omyjeme vlažnou vodou. Nenatíráme mastnými krémy, ale èistíme spec. prostøedkem.

Støevíèky z umìlé kùže èistíme speciálním prostøedkem.

Kožené rukavice z hlazené kùže èistíme benzínem. Ponoøíme je do nádobky s benzínem, promaèkáme a co nejrychleji pøeneseme do èisté utìrky, která vysaje benzín a vytøeme dosucha. Pozor, hoølavina!!!

Jelenicové rukavice prací myjeme ve vlažné vodì a to navleèené na ruce. Pak je opláchneme, vymaèkáme, potøeme je znovu mýdlem, už jen mírnì vymaèkáme a necháme volnì uschnout.

Kožené kabelky pøetíráme lehce bezbarvým krémem na obuv a vyleštíme. Mastné skvrny pokryjeme vrstvièkou magnézia a benzínu. Po vyschnutí odloupeme a pøetøeme flanelem.

 

image

 

image

Ošetøení obuvi a odstranìní zápachu obuvi

– Pach z obuvi odstraníte jednoduše tak, že do boty nasypete jedlou sodu.  Necháte pùsobit  pøes noc a druhý den vyklepeme nebo vysajete vysavaèem.

– Zápach obuvi zlikvidujeme, když na noc do bot vložíme kousek køídy.

– Staèí také vytøít vlhkým hadøíkem octovou vodou.Zároveò pomáhá proti sporám plísní.

– Vnitøní èástí slupky od banánu se dají krásnì vyleštit kožené boty.

– když nás tlaèí bota ve špici, vystøíkáme ji ze vnitø trochou lihu a ihned obujeme.  Pokud nás èeká taneèní maratón èi delší pìší tura, použijeme triku našich babièek – pod vložku vložíme olšové listy.

– boty zapáchající potem mùžeme vytøít hypermanganem, octovou vodou .

– pokud boty vržou je pomoc snadná – staèí natøít podešev lnìným olejem nebo je zabalit pøes noc do vlhkého hadru.

– mokrá obuv se dá vycpat novinovým papírem, do rána vyschne. Pokud necháme obuv ve vlhku, zplesniví, v suchu zase ztvrdne a scvrkne se. Proto vlhké boty natøeme terpentýnovým olejem, který souèasnì odpuzuje myši. Mùžeme také použít tuk, buï speciální na koženou obuv, nebo pøírodní rostlinný, jeho zbytky odstraníme hedvábným papírem.

– pokud èistíme vlhkou obuv, pùjde nám to snadnìji, když do krému pøidáme kapku mléka.

– ztvrdlé boty natíráme petrolejem, ale pouze když jsou z pravé kùže.

– nepromokavou se obuv stane poté, co svršky natøeme ricinovým olejem a podrážky lnìným. Kùže však musí být pøed natøením zahøátá, jinak je koneèný efekt nulový.

– kožená obuv nesnáší dlouhodobé vlhko. Pokud je provlhlá a zašpinìná, zbavíme ji nejprve kartáèem nejvìtší neèistoty, potom omyjeme hadøíkem namoèeným v mýdlové vodì a nakonec èistou vodou. Boty napneme na vhodné kopyto nebo vycpeme novinovým papírem a necháme volnì na vzduchu uschnout. Potom vyleštíme flanelem

– chceme-li dodat ztracený pùvodní lesk èerným koženým botám, tøeme je chvíli vnitøní stranou pomeranèové kùry a pak mìkkým hadøíkem vyleštíme.

– laková obuv vyžaduje mimoøádnou péèi. Pøed prvním obutím ji nìkolikrát natøeme slabou vrstvou ricinového oleje, aby nepopraskala,

– semišová obuv je choulostivìjší na odìr a skvrny. Pomùžeme si tím, že povrch zdrsníme jemným smirkovým papírem, který odstraní i nežádoucí skvrny. Tuto obuv nikdy nesmíme èistit za vlhka. K èištìní mùžeme použít také hadøík namoèený v teplém mléce.

– obuv z textilních materiálù se nejlépe èistí mýdlovou vodou a kartáèem. Mùžeme ji dokonce vyprat v automatické praèce, pokud ji nastavíme na 30°C a vylouèíme odstøedìní. Mokrou vycpeme novinami, vytvarujeme a necháme uschnout

– Bílou obuv mùžeme natøít pastou na zuby – bude skuteènì bílá. Bílé štepování na sportovní obuvi mùžeme pøetøít bezbarvým lakem na nehty, bílá barva déle vydrží