Úèinné látky,obsah a význam

·        Silice-vyvolávají specifickou vùni rostlin,mají vlastnosti éterù a mohou se vyskytovat ve všech  èástech rostliny.Tvoøí je látky,které jsou rostlinou vylouèeny a nevrací se opìtovnì do látkové výmìny rostliny.Ve vodì nerozpustné silice získáme nejlépe destilací s vodní párou nebo pomocí lihu.Pùsobení silic je nejednotné,èasto dráždí pokožku nebo sliznici,popøípadnì zpùsobují køeèe.

·        Alkaloidy-jsou báze obsahující dusík,mnohdy vázané na organické kyseliny a èasto vysoce toxické.Jsou rozpustné ve vodì  a musí být dávkovány odborníkem.Pøíklady: atropin v rulíku,morfin v máku ,akonitin v omìji.

·        Hoøèiny(hoøké látky)- jsou ve vodì rozpustné,èasto vázané ve formì glykosidù. Mají úèinky pøedevším na žaludek a na trávicí enzymatický systém,mnohé mohou být velmi jedovat.

·        Tøísloviny-jsou deriváty fenolu ,které s bílkovinami  kùže vytváøejí nerozpustné slouèeniny,a jsou proto  používány k regeneraci kùže.V medicínì je použiván jejich adsringentní ( svíravý,stahující ) úèinek na kùži a sliznici .Tøísloviny se vyskytují hojnì v rùžovitých a vøesovcovitých rostlinách.

·        Glykosidy-jsou éterické slouèeniny cukru,které se vyskytují pouze v rostlinách. Øadíme k ním mnohé zásobní látky ,barviva a tøísloviny. Jsou farmakologicky zvláštì úèinné,ale nejednotné ve svém pùsobení.

·        Saponiny-vypìní pøi vaøení a mají úèinky proèišující krev. Umožòují ostatním látkám lepší pøíjem støevní sliznicí,samy však nejsou pøijímány.Jelikož jsou  velmi jedovaté, mohlo by i toto být nebezpeèné. Chemicky patøí ke glykosidùm a vyskytují se v rostlinách používaných proti kašli a v drogách pùsobicí na žaludek, støeva a ledviny.

 

Slizyjsou slizovité látky a jiné polyózy, jako klovatina ,škrob a pektiny, s  ochranným       pùsobení na kùži a sliznici.

·        Pryskyøice-jsou rostlinné exkrece, které jsou používány k stimulaènímu  dráždìní pokožky asliznic a k pøípravì mastí.

·        Cholin-je v rostlinách pøítomen zvláštì pi klíèení , má dùležitou  roli v energetickém metabolizmu,snižuje krevní tlak a zvýšuje kontraktivitu støevní svaloviny a dìlohy.

·        Vitamíny-jsou životnì dùležité látky,které musí být ve vìtšinì pøípadù dodávány do organismu.Odlišujeme vitamíny rozpustné v tucích (A,D,E,F) a ve vodì (B,C).

·        Organické kyseliny-kyselina jableèná,vinná,šavelová,mravenèí a jiné. Kyselina šavelová,která je obsažena ve šaveli a šovících,pùsobí ve velkém množství jedovatì.

 

   Nálev-(infuzum)-udané množství drogy pøelít 1/4 l pøevaøené horké vody. Nádobu pøikrýt,aby se zachovaly snadno tìkavé silice.Po 5-10 minutách scedit.

·        Odvar (dekokt,decoctum)-pevné drogy jako jsou koøeny, kùra, semena, døevo èi lodyhy,musí být vyvaøeny,aby se uvolnily jejich obsahové látky.Èásti rostlin dáme do studené vody a za stálého míchání pøivedeme do varu, necháme pøejít varem  ( po dobu 20 -40 min.) a potom scedíme.Tak jako nálevy se i odvary èasto používají jako základ jiných léku,napø.sirupù.

·        Macerát (macerace)-pro použití za studena  u rostlin obsahujících sliz (napø. ibišek, semena lnu ) nebo pro dosažení vyššího úèinku.Odpovídající drogy jsou máèeny v prùmìru 6-12 hodin pøes noc.

·        Kombinované pùsobení-macerace (pøes noc) s následným nálevem a odvarem, abychom zaruèili úplnou šíøi pùsobení pøi míchaných èajích rozlièného složení.

·        Extrakt-drogy urèené pro zvláštní, vìtšinou koncentrovaný obsah úèinných   látek.  Rozlišujeme suché a tekuté extrakty.

·        Sirupy-tekuté cukerné roztoky,které obsahují léèivé látky.Nálevy nebo odvary se smíchají s medem nebo nerafinovaným cukrem.Med má specifický zklidòující úèinek a je obvykle míchán s bylinami usnadòujícími vykašlavání pøi výrobì sirupù proti kašli.

·        Spiritus-stabilizaèní a konzervaèní prostøedek v rùzných koncentracích etanolu :

90 %ní (s 10 % vody ),80 %ní, 70 %ní a 45 %ní.

·        Mast (unguentum )-pøípravky používané i na rány k nanášení nebo vtírání, napø. krémy (  s vodou ) nebo pasty (se suspenzí prášku,pevné ).Podstatou jsou pryskyøice , vosky èi živoèišné tuky.

·        Víno (vinum )-také víno je používáno pro stabilizaci, avšak pøi  malé úèinné koncentraci.Pøíkl: Nádobu na vinný ocet naplòte alespoò do 3/4 usušenou (koøen) bylinou a zalijte kvalitním èerveným nebo bílým vínem,aby bylina byla úplnì ponoøena. Víno je tøeba do nádoby doplòovat.

·        Tinktury-se vyrábìjí naložením byliny do smìsi alkoholu a vody.Alkohol pùsobí jednak pøi vyluhování úèinných složek rostlin,a jednak má úlohu konzervaèního èinidla, takže tinktury vydrží až dva roky.Tekutina se obvykle skládá z 25 % alkoholu a 75 % vody, avšak u nìkterých pryskyøièných bylin se množství alkoholu zvyšuje až na 45 %. Ideální alkohol je vodka , protože neobsahuje žádné pøísady, rum však pomáhá maskovat chu nìkterých ménì pøijatelných bylin.

·        Obklady-obklad je tkanina,namoèená v horkém nebo studeném bylinném výluhu. Obklady se mohou pøikládat na bolavé klouby a svaly a jsou vhodné ke zklidnìní kožních vyrážek a podráždìní.

·        Placky- z chleba nebo rozmaèkaných brambor,namoèená v bylinném výluhu, byla kdysi oblíbeným domácím lékem na menší poranìní a onemocnìní. Dnes se placky dìlají obvykle z nasekaných èerstvých bylin. Pøikládají se pøevážnì horké.